dr hab. Krzysztof Koźbiał

Krzysztof Koźbiał – dr hab., historyk, absolwent Wydziału Historycznego UJ w Krakowie oraz studiów w Instytucie Nauk Politycznych Ruprecht – Karls – Universität w Heidelbergu, studia w Instytucie Nauk Politycznych (w ramach program Socrates/Erasmus (1999 r.)), tytuł doktora nauk w zakresie historii w oparciu o rozprawę dotyczącą relacji polsko-niemieckich uzyskał w 2006 r. na UJ (praca zajęła I miejsce wśród prac o tej tematyce i została uhonorowana nagrodą Zamku Książ); stypendysta Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD, 2001), The Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Grant (SYLFF, 2002-2003), Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (2009), Socrates 2009 oraz CEEPUS (2010). Staże naukowe odbywał na uniwersytetach w Austrii (Karl Renner Institut w Wiedniu), Niemczech (Gustav Stresemann Institut w Bonn, Friedrich – Schiller – Universität w Jenie, Ruprecht – Karls – Universität w Heidelbergu, Ruhr – Universität w Bochum, Technische Universitaet Chemnitz), na Słowacji (Univerzita Mateja Bela, Bańska Bystrzyca) i Węgrzech ( Peter Pazmany Catholic University, Piliscsaba). Od 2000 r. pracownik naukowy w Instytucie Europeistyki UJ.

Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na historii politycznej Europy po 1918 r., historii europejskiej myśli integracyjnej w początkach XX w., dziejów Niemiec i krajów niemieckojęzycznych (zwłaszcza Wielkiego Księstwa Liechtenstein) oraz systemów politycznych państw europejskich. Autor monografii, artykułów książkowych (w tym 33 haseł w słowniku Europeistyka. Leksykon (Warszawa 2011)), i publikacji w czasopismach naukowych. Z rocznikiem ”Wadoviana” związany od 1999 r., autor artykułów oraz recenzent.

Wybrane publikacje:

Książki:

Dzieje szkoły w Choczni Dolnej. W stulecie zbudowania szkoły (1911-2011) [współautor A. Nowakowski], Rzeszów 2011.

European Curriculum for children of migrant workers [redakcja] Kraków 2004.

Konstytucja Księstwa Liechtensteinu. Naród – państwo – polityka [współautor W. Stankowski], Kraków 2009.

Polacy i Niemcy po przełomie. Początek nowego sąsiedztwa [redakcja], Kraków – Jena 2000.

Starostwo zatorskie. Zarys dziejów do 1772 roku, Kraków 2000.

Szkoła w Ponikwi z perspektywy istnienia placówki oświatowej (1885-2010) [współautor A. Nowakowski], Wadowice 2010.

Artykuły książkowe, publikacje w czasopismach:

Chorwacka droga do Unii Europejskiej. Między niepodległością a współczesnościąBałkany u progu zjednoczonej Europy, red. P. Czubik, Kraków 2008, ss. 37-54.

Historia integracji europejskiej. [współautor M. Natanek], w: Unia Europejska u progu polskiej Prezydencji, red. P. Filipek, Kraków 2011, ss. 11-24.

Historia w oczach świadków – miedzy prawdą a fikcją, ”Forum Europejskie”, nr 15, 2008, ss. 7-19.

Kolumny i tarcze legionów polskich, ”Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, nr 6, 2001.

Między Wiedniem a Bernem. Dylematy polityki zagranicznej Liechtensteinu po 1918 roku, w: Z tradycji prawa w Polsce. Uwarunkowania prawne w kulturze fizycznej, red. M. Drozd, A. Nowakowski, Rzeszów 2010, ss. 197-217.

Niemcy, Czesi, Polacy na Ziemi Kłodzkiej w XX wieku. Stan badań i zarys problematyki, ”Kladský sborník”, nr 4. Hradec Králové 2001, ss. 101-114.

Pielgrzymka Papieża do Ojczyzny w świetle prasy niemieckojęzycznej. Relacje i komentarze, ”Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, nr 5, 2000.

Pod zaborem austriackim czyli galicyjski rozwój Wadowic (1772-1918), w: Tożsamość galicyjska z perspektywy Polski i Ukrainy, red. Z. Mach, P. Czubik. Bielsko – Biała 2008, ss. 78-90.

Polskie echa pacyfizmu i federalizmu międzywojennego – działalność krakowskiego Akademickiego Związku Pacyfistów (AZP), w: Koncepcje integracji w Europie w XX i XXI wieku. Myśl polityczna., red. H. Stys, Toruń 2008, ss. 117-128.

Powiat wadowicki w świetle badań archeologicznych, ”Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, nr 8, 2004.

Prawa wyborcze kobiet w Liechtensteinie, w: Kobiety we współczesnym świecie, red. M. Musiał-Karg, B. Secler, Poznań 2010, ss. 55-76.

Sprawy majątkowe Czechów kłodzkich w okresie 1945 – 48. Od utraty do odzyskania, ”Kladský sborník”, nr 6. Hradec Králové 2005, ss. 93-108.

Szkoła z czeskim językiem nauczania w Kudowie Zdroju. Powstanie i funkcjonowanie w latach 1947-53, w: ”Kladský sborník”, nr 5., Hradec Králové 2003, ss. 177-186.

System partyjny Księstwa Liechtensteinu, „Politeja” 2011, nr 15, ss. 365-392.

Transborder co-operation in the Polish, Czech and Slovak neighbourhood area [współautorzy: Z. Mach, M. Natanek, G Pożarlik], w: D. Del Bianco, A. Gasparini (ed.), Cross border cooperation in Central Europe Area, Council of Europe and Instituto di Sociologia Internazionale di Gorizia, Strasbourg – Gorizia 2004.

Transborder co-operation in the Baltic neighbourhood area [współautorzy: Z. Mach, M. Natanek, G Pożarlik], w: D. Del Bianco, A. Gasparini (ed.), Cross border cooperation in Central European Area, Council of Europe and Instituto di Sociologia Internazionale di Gorizia, Strasbourg – Gorizia 2007.

Unia Europejska a europejskie mikropaństwa. Stosunki obecne i perspektywy na przyszłość, w: Granice wewnętrzne i zewnętrzne Unii Europejskiej. Pomiędzy otwartością a izolacją, red. J. Jańczak, M. Musiał-Karg, Poznań 2011, ss. 29-46.

Unia Europejska jako czynnik stabilizacyjny na Bałkanach. Stan obecny i wyzwania na przyszłość, w: Unia Europejska jako współczesny aktor stosunków międzynarodowych, red. J. Knopek. Toruń 2009, ss. 367-382.

Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą na tle współpracy nadgranicznej – fakty i opinie (wersja polska i niemiecka), Polacy i Niemcy po przełomie. Początek nowego sąsiedztwa, [redakcja], Kraków – Jena 2000, ss. 65-86.

Wadowice Anno Domini 1945. Obraz z życia miasta, w: Wadowice. Siedem wieków historii, red. T. Graff, Kraków 2009, ss. 175-203.

Wadowice i okolice na mapach z XVI i XVII wieku, ”Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, nr 5, 2000.

Wadowice na tle starostwa zatorskiego. Zarys dziejów do 1772 roku, ”Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, nr 3, 1999.

Współpraca transgraniczna w rejonie Jeziora Bodeńskiego, w: Pogranicze polsko – niemieckie na tle granic i pograniczy europejskich, red. J. Jańczak, M. Musiał-Karg, L. Wojnicz, Poznań 2010, ss. 171-181.

Z dziejów turystyki w Beskidzie Małym w latach 1827-2003Szkice z dziejów turystyki na Podbeskidziu, red. A. Nowakowski, Wadowice 2008, ss. 9-33.