dr Tomasz Ratajczak

dr Tomasz Ratajczak (ur. 1971) – adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Absolwent polonistyki zielonogórskiej, doktoryzował się na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Kieruje Pracownią Bibliologii i Badań nad Literaturą Popularną IFP UZ. Członek Rady Naukowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze oraz zespołu recenzenckiego serii „POPKultura – POPLiteratura” (wydawanej przez Uniwersytet Wrocławski). W kręgu jego zainteresowań badawczych znajdują się zarówno dzieje książki i literatury (zwłaszcza literatury popularnej i użytkowej) w XIX i pierwszej połowie XX wieku, jak i definicyjne rozpoznanie Sieci.

Od roku 1998 współpracuje z redakcją „Wadovian”, zamieszczając na ich łamach artykuły na temat życia kulturalnego w dawnym zaborze austriackim. Ponadto publikuje m.in. w „Archiwach, Bibliotekach i Muzeach Kościelnych”, „Literaturze i Kulturze Popularnej”, „Literaturze Ludowej”, „Rocznikach Bibliotecznych” i w tomach posesyjnych. Jest autorem lub współredaktorem kilku monografii bądź zeszytów naukowych.

Mieszka z rodziną w Zielonej Górze.

Wybrane publikacje (2007-2013)

Monografie naukowe:

Druki wadowickie XIX i pierwszej połowy XX wieku: źródło do dziejów drukarstwa galicyjskiego, Wadowickie Centrum Kultury im. Marcina Wadowity, Wadowice 2007, 112 s.

Fantasy w badaniach naukowych, red. T. Ratajczak, B. Trocha, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2009, 229 s.

In the Mirror of the Past: Of Fantasy and History, red. B. Trocha, A. Rzyman, T. Ratajczak, Cambridge Scholars Publishing, 2013, 104 s.

Książki religijne i quasi-religijne z wadowickich oficyn drukarskich (1825-1940), Wydawnictwo DiG, Warszawa 2010, 244 s.

Mityczne scenariusze: od mitu do fikcji – od fikcji do mitu, t. 1., red. T. Ratajczak, B. Trocha, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2011, 250 s.

Mityczne scenariusze: od mitu do fikcji – od fikcji do mitu, t. 2., red. T. Ratajczak, B. Trocha, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2011, 262 s.

Wokół tekstów kultury: Literatura – Język – Teatr – Internet, red. M. Januszewicz, T. Ratajczak, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2009, 415 s.

Wokół źródeł fantasy, red. T. Ratajczak, B. Trocha, Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2009, 330 s.

Rozdziały w monografiach i artykuły z czasopism:

XIX-wieczne ministrantury w świetle „Bibliografii Polskiej” Karola Estreichera i kwerend w wybranych bibliotekach naukowych, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, t. 92 (2009), s. 225-234.

Fantastyczność i cudowność w XIX – wiecznym repertuarze wydawniczym prowincjonalnych typografii galicyjskich [w:] Fantasy w badaniach naukowych, red. T. Ratajczak i B. Trocha, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2009, s. 207-216.

Krakowskie spotkanie badaczy książek, czasopism, bibliotek Krakowa i Lwowa XIX i XX wieku, „Roczniki Biblioteczne”, t. LII (2008), s. 265-267.

Modlitewniki rzymskokatolickie w galicyjskim obiegu jarmarczno-odpustowym (XIX-XX w.), [w:] Kraków – Lwów: książki – czasopisma – biblioteki XIX i XX wieku, red.H. Kosętka, B. Góra, E. Wójcik. Tom IX, cz. 1, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2009, s. 91-99.

O bycie symbolicznym Internetu (na tle bytu symbolicznego średniowiecznej książki), [w:] Wokół tekstów kultury: Literatura – Język – Teatr – Internet,red. M. Januszewicz, T. Ratajczak, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2009, s. 399-408.

Obraz męki Chrystusa w XIX-wiecznych ulotnych drukach jarmarczno-odpustowych, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, t. 95 (2011), s. 305-315.

Od Biblii do poezji kramarskiej. O biblijnym motywie ucieczki Świętej Rodziny do Egiptu w polskich pieśniach jarmarczno-odpustowych, „Literatura Ludowa” 2011, nr 3, s. 3-10.

Od modlitewnika do sennika. Książka religijna i quasi-religijna w galicyjskich obiegach popularnych w XIX wieku. Próba typologii, „Literatura Ludowa” 2010, nr 1, s. 51-59.

Studnicki Gustaw Józef, [w:] Polski słownik biograficzny: Strzelecki Wiesław – Stulgiński Ferdynand. T. 45/1, z. 184, Instytut Historii PAN, Warszawa – Kraków 2007, s. 119-120.