doc. dr Marian Mudryj

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Doc dr. Marian Mudryj (ur. 1970) – historyk, absolwent Wydziału Historycznego Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki (1992 r.) oraz studiów podyplomowych na tymże Uniwersytecie (1995 r.). W 1997 r. obronił pracę doktorską pt. ”Stosunki polsko-ukraińskie w Galicji w latach 1867-1890 – aspekt polityczny” pod kierunkiem prof. K. Kondratiuka. Od 1995 r. asystent w Zakładzie Historii Najnowszej Ukrainy na Lwowskim Narodowym Uniwersytecie im. Iwana Franki. W latach 1996-2001 prodziekan Wydziału Historycznego. Stypendysta Fundacji Popierania Nauki Kasa im. Józefa Mianowskiego Uczestnik projektów badawczych, m.in.: Międzynarodowy Projekt Badawczy ”Galicja 1772-1918” Marian Mudryj zajmuje się głównie historią XIX w., kwestią narodowościową w Galicji, rozwojem ukraińskich aspiracji narodowych i politycznych; znawca historii Lwowa. Uczestnik licznych konferencji międzynarodowych, częsty gość na konferencjach w Polsce (m.in. ”Galicja a powstanie styczniowe”, 2011, Rzeszów – Czadec), ”Lwów. Miasto – Społeczeństwo – Kultura” (Kraków 2012), ”Powstanie styczniowe – odniesienia, interpretacje, pamięć” (2013, Kraków – Małogoszcz), ”Wielkopolska, Galicja i Królestwo Polskie. Jedna czy trzy historie” (2013, Poznań))

Redaktor naczelny ”Biuletynu Uniwersytetu Lwowskiego. Serie Historyczne” (2000-2002). Członek Rady Naukowej rocznika ”Galicja. Studia i materiały” oraz zespołu redakcyjnego pisma ”Res Gestae” (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie), ”Nowej Ukrainy. Zeszytów historyczno-pedagogicznych”. Stały recenzent ”Lehahayer” oraz rocznika ”Przegląd Narodowościowy – Review of Nationalites” (Uniwersytet Zielonogórski).

Ważniejsze publikacje:

Formacja gente Rutheni, natione Poloni w XIX-wiecznej Galicji a pojęcie ojczyzny, w: Formuły patriotyzmu w Europie Wschodniej i Środkowej od nowożytności do wspołczesności, red. A. Nowak, A.A. Zięba, Kraków 2009, s. 285–298.

Dylematy narodowościowe w Sejmie Krajowym galicyjskim (na przykładzie posłów formacji gente Rutheni natione Poloni), w: Ukraińskie tradycje parlamentarne. XIX–XX wiek, red. J. Moklak, Kraków 2006, s. 59–94.

Od Austrii do Polski: Problem uniwersytetu ukraińskiego we Lwowie w pierwszej ćwierci XX w., w: Lwów: miasto, społeczeństwo, kultura: studia z dziejów Lwowa, t. 4, red. K. Karolczak, Kraków 2002, s. 291–309.

Юліан Лаврівський (1821–1873): портрет галицького полонофіла, w: Lwów: miasto, społeczeństwo, kultura: studia z dziejów Lwowa, t. 5, Ludzie Lwowa, red. K. Karolczak, Kraków 2005, s. 37-65.

Посада заступника маршалка Галицького крайового сейму (1861–1918), w: Lwów. Miasto – społeczeństwo – kultura. t. 7: Urzędy, urzędnicy, instytucje. Studia z dziejow Lwowa, red. K. Karolczak, Ł. T. Sroka, Kraków 2010, s. 111–129.

Spór o ukraiński uniwersytet we Lwowie na przełomie XIX i XX stulecia i ukraiński (tajny) uniwersytet (1921-1925), w: Academia Militans. Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie, red. A. Redzik, Kraków 2015, s. 895-920.

Stebelski (Uhr-Stebelski) Piotr (1857–1923), prawnik, profesor Uniwersytetu Lwowskiego, PSB, t. 43, Warszawa-Kraków 2004-2005.

Historie Lwowa czyli miasto w cieniu granic, ”Palestra. Pismo Adwokatury Polskiej”, 9/10, 2006.

Спроби українсько-польського порозуміння в Галичині (60–70-і роки ХІХ ст.) // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, держаність: Збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича; відп. ред. Ю. Сливка. Львів, 1997. Вип. 3–4. С. 58–117.

Русофільство в Галичині в середині ХІХ – на початку ХХ ст.: генеза, етапи розвитку, світогляд // Вісник Львівського університету. Серія історична / Львівський національний університет імені Івана Франка. Львів, 1999. Вип. 34 / Відп. ред. М. Крикун. С. 231–268. [Співавт. О. Аркуша].

Спроби українсько-польського порозуміння в Галичині (60–70-і роки ХІХ ст.) // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, держаність: Збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича; відп. ред. Ю. Сливка. Львів, 1997. Вип. 3–4. С. 58–117.

Галицькі намісники в системі українсько-польських взаємин (1849–1914) // Вісник Львівського університету. Серія історична / Львівський державний університет імені Івана Франка. Львів, 1998. Вип. 33 / Відп. ред. М. Крикун. С. 91–101.

Польські ліберал-демократи та українське питання в Галичині у 80-х рр. ХІХ ст. // Вісник Львівського університету. Серія історична / Львівський державний університет імені Івана Франка. Львів, 1997. Вип. 32 / Відп. ред. М. Крикун. С. 99–109.

Листування Б. Дідицького з В. Барвінським як джерело до вивчення українського національного руху в Галичині початку 80-х років ХІХ ст. // Рукописна україніка у фондах Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України та проблеми створення інформаційного банку даних. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 20–21 вересня 1996 року / НАН України, Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника; упорядкування, загальна редакція текстів, допоміжні покажчики М. М. Трегуб, відп. ред. О. О. Дзьобан. Львів, 1999. С. 52–64.

Австрорусинство в Галичині: спроба окреслення проблеми // Вісник Львівського університету. Серія історична / Львівський національний університет імені Івана Франка. Львів, 2000. Вип. 35–36 / Відп. ред. М. Мудрий. С. 571–604.

Галицька автономія в 70–80-х роках ХІХ століття: українське та польське бачення // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Збірник на пошану професора Юрія Сливки / НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича; відп. ред. Я. Ісаєвич, упоряд. М. Литвин, О. Аркуша. Львів, 2000. Вип. 7. С. 166–190.

Ідейні витоки ЗУНР: національні та політичні орієнтації галицьких українців у ХІХ – на початку ХХ ст. // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність / НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів, 2000. Вип. 6: Західно-Українська Народна Республіка: історія і традиції / Відп. ред. Ю. Сливка; упоряд. О. Аркуша. С. 96–110.

Галицьке русофільство в сучасній історіографії: стан і перспективи дослідження // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність / НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів, 2001. Вип. 9: Ювілейний збірник на пошану Феодосія Стеблія / Відп. ред. О. Аркуша; упоряд. О. Середа, О. Аркуша. С. 254–280.

Національно-політичні орієнтації в українському суспільстві Галичини австрійського періоду у висвітленні сучасної історіографії // Вісник Львівського університету. Серія історична / Львівський національний університет імені Івана Франка. Львів, 2002. Вип. 37. Част. 1 / Відп. ред. М. Мудрий. С. 465– 500.

Угода між галицькими народовцями та русофілами 1882 року // Записки Наукового товариства імені Шевченка. Львів, 2002. Т. CCXLIІІ: Праці Історично-філософської секції. С. 653–685.

Формування новочасної національно-політичної культури українського суспільства Галичини (проблема зовнішніх моделей) // Вісник Львівського університету. Серія історична / Львівський національний університет імені Івана Франка. Львів, 2003. Вип. 38 / Відп. ред. Р. Сирота. С. 115–147.

Рукописні джерела до історії Християнсько-суспільного союзу в Галичині // До джерел. Збірник наукових праць на пошану Олега Купчинського з нагоди його 70-річчя. Київ; Львів, 2004. С. 421–440.

Поняття «наша земля» / «наш край» в українському русі Галичини ХІХ – початку ХХ століття // Шляхами історії. Науковий збірник історичного факультету ЛНУ ім. І. Франка на пошану професора Костянтина Кондратюка / Упоряд. О. Сухий. Львів, 2004. С. 160–177.

Ідея польсько-української унії та «русини польської нації» в етнополітичному дискурсі Галичини 1859–1869 років // Вісник Львівського університету. Серія історична / Львівський національний університет імені Івана Франка. Львів, 2005. Вип. 39–40 / Відп. ред. Р. Сирота. С. 83–148.

«Згадки з життя свого і своєї родини»: Спогади Тита Реваковича як джерело до історії Галичини ХІХ століття // Записки Наукового товариства імені Шевченка. Львів, 2006. Т. CCLII: Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін. С. 708–762.

«Русини польської нації» (gente Rutheni, natione Poloni) в Галичині ХІХ ст. і поняття «вітчизни» // Confraternitas. Ювілейний збірник на пошану Ярослава Ісаєвича / Відп. ред. М. Крикун, заст. відп. ред. О. Середа. Львів, 2006–2007 (= Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Збірник наукових праць. Вип. 15 / Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України). С. 461–474.

Руський Собор 1848 року: організація та члени // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Львів, 2008. Вип. 16: Ювілейний збірник на пошану Івана Патера / НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича; гол. редкол. Ярослав Ісаєвич, відп. ред. Олена Аркуша. С. 107–126.

Gente Rutheni в польській Центральній Раді Народовій 1848 року // Записки Наукового товариства імені Шевченка. Львів, 2008. Том CCLVI: Праці Історично-філософської секції. С. 244–281.

Ідеологія чи світогляд? До питання про теоретичні засади Руського Собору 1848 року // Вісник Львівського університету. Серія історична / Львівський національний університет імені Івана Франка. Львів, 2009. Вип. 44 / Під ред. О. Вінниченка. С. 75–106.