Jagiellonowie i ich świat – konferencja naukowa w Muzeum Zamek w Oświęcimiu

Jagiellonowie i ich świat

Muzeum Zamek w Oświęcimiu zaprasza na II Konferencję Naukową ”Jagiellonowie i ich świat. Centrum a peryferie w systemie władzy Jagiellonów”, która odbędzie się w dniach 20-22 października 2016 roku. Tym razem tematem prelekcji i dyskusji będą relacje między władzą centralną państwa Jagiellonów a peryferiami Królestwa Polskiego. Naukowcy postarają się odpowiedzieć na pytania dotyczące problemów gospodarczych, społecznych i religijnych peryferiów a także, często skomplikowanych, związków między Koroną a Czechami czy Wielkim Księstwem Litewskim. Na konferencję zostali zaproszeni eksperci z ośrodków akademickich i archiwów polskich oraz zagranicznych – Bańskiej Bystrzycy, Opawy, Pragi i Wilna. Spotkanie na oświęcimskim zamku organizuje Komitet w składzie: dr hab. Bożena Czwojdrak, dyrektor muzeum Wioletta Oleś, prof. dr hab. Jerzy Sperka i dr hab. Piotr Węcowski.

Program konferencji:

20 października 2016 (czwartek)

dr Maciej Mikuła (UJ), Prawo w dobie Jagiellonów: liczne centra, liczne peryferia

dr Martin Nodl (Centrum medievistických studií, Praha), Tolerancja wyznaniowa w monarchiach jagiellońskich

dr hab. Przemysław Mrozowski (Zamek Królewski, Warszawa), Czy panowanie pierwszych Jagiellonów zepchnęło sztukę w Polsce na peryferie życia artystycznego Europy ?

dr hab. Marek Walczak (UJ), Styl nagrobka Władysława Jagiełły. Przyczynek do badań nad geografią artystyczną ziem Polskich w XV wieku

prof. dr hab. Jerzy Rajman (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków), Pielgrzymi z ziem inkorporowanych przy krakowskich grobach świętych (XV-XVI w.)

dr Jacek Laberschek (PAN, Kraków), Znaczenie peryferii w miastach królewskich na przykładzie stołecznego Krakowa i powiatowego Lelowa

dr Dorota Żurek (UP, Kraków), Mieszczanie z ziem inkorporowanych przyjęci do prawa miejskiego w Krakowie (XV-XVI w.)

21 października 2016 (piątek)

dr Piotr Guzowski (Uniwersytet w Białymstoku), Najwięksi wierzyciele Jagiellonów, czyli kto płacił za politykę dynastyczną?

dr Petr Kozák (Zemský archiv, Opava), Centrum czy peryferia? Przyłączone ziemie Korony Czeskiej w polityce dynastycznej królów z dynastii Jagiellonów

dr Pavol Maliniak (Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica), Sprzymierzeńcy i przeciwnicy Jagiellonów. O niektórych uczestnikach konfliktu między Władysławem i Janem Olbrachtem na Węgrzech w latach 1490-1491

dr Katarzyna Niemczyk (Uniwersytet Śląski, Katowice), Anty-mołdawska czy anty-turecka wyprawa Jana Olbrachta z 1497 roku?

dr Karol Nabiałek (Olkusz), Organizacja stacji królewskich za Władysława Jagiełły

prof. dr hab. Sobiesław Szybkowski (Uniwersytet Gdański), Starostowie z Korony w Prusach Królewskich w latach 1466-1506

dr Tomasz Rombek (Bytom), Centrum i peryferia – Elżbieta Rakuska a wieloetniczność monarchii polsko-litewskiej

dr Krisztina Rabai (Szegedi Tudományegyetem), From the periphery to the centre: the ”long journey” of Sigismund Jagiellon to the throne

dr Michał Kulecki (AGAD), Gród w Płocku i spuścizna aktowa jego kancelarii w czasach panowania króla Zygmunta Starego

dr hab. Janusz Grabowski (AGAD), Warszawa i Mazowsze w politycznych planach ostatniego Jagiellona

dr hab. Marek Ferenc (UJ), Małopolskie myta i cła w czasach Zygmunta Augusta

Katarzyna Gołąbek, dr hab. Marek Janicki (UW), Stara elita i poddani versus nowy władca i jego faworyci. Paszkwil jako świadectwo politycznych oczekiwań i frustracji elit Korony i Litwy w początkach panowania Zygmunta Augusta

22 października 2016 (sobota)

dr Anna Pytasz-Kołodziejczyk (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn), Wpływ polityki administracyjno-gospodarczej ostatnich Jagiellonów na kształtowanie obszaru między dorzeczem Biebrzy i Narwi a Niemnem

dr Grażyna Rutkowska (PAN, Poznań), Gdzie przechowano Metrykę Litewską i archiwum dokumentowe Wielkiego Księstwa w XV/XVI w.?

prof. dr Rymvidas Petrauskas (Vilniaus Universitetas), ”Ojczyzna dzieci króla”: Wielkie Księstwo Litewskie w systemie władzy Jagiellonów w końcu XV – połowie XVI wieku

dr Wioletta Pawlikowska-Butterwick (PAN, Warszawa), Rola duchowieństwa kapitulnego w procesie integracyjnym Wielkiego Księstwa Litewskiego z Koroną Polską za Zygmunta Starego i Zygmunta Augusta

dr hab. Tomasz Kempa (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń), Zygmunt Stary i Bona Sforza wobec konfliktu litewsko-ruskiego (katolicko-prawosławnego) w elicie politycznej Wielkiego Księstwa Litewskiego

dr Agnieszka Januszek-Sieradzka (KUL), Litewskie władztwo Jagiellonów w listach króla Zygmunta Augusta do Radziwiłów

dr hab. Lidia Korczak (UJ), Wschodnie ruskie prowincje w Wielkim Księstwie Litewskim w XVI w. – problem zarządzania

dr Janusz Szyszka (PAN, Kraków), Polityka Jagiellonów wobec Rusi Czerwonej. Aspekty społeczne i gospodarcze

Szczegółowe informacje na stronie organizatora konferencji: muzeum-zamek.pl

Podziel się:

// Inne artykuły

Działalność Muzeum Miejskiego w 2022 r.

Pobierz w PDF download a PDF file Author: Karolina Krzeszowska Muzeum Miejskie w Wadowicach The Town Museum in Wadowice e-mail: muzeum@wck.wadowice.pl Abstract Activities of the Town Museum in Wadowice in 2022 The author of

Publikacje za rok 2022

Pobierz w PDF download a PDF file Author: Marcin Witkowski Muzeum Miejskie w Wadowicach The Town Museum in Wadowice  ORCID: click here e-mail: wadoviana@wck.wadowice.pl Abstract: Publications for 2022 List of publications on Wadowice