Przemarsz wojsk Księstwa Warszawskiego przez cyrkuł myślenicki w 1813 roku w świetle akt gubernium galicyjskiego we Lwowie

Pobierz w PDF

Author:

Michał Baczkowski

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Instytut Historii

Jagiellonian University in Krakow, Institute of History

ORCID: click here

e-mail: michal.baczkowski@uj.edu.pl

Abstract:

The march of the troops of the Duchy of Warsaw through the Myślenice district in 1813 in thelight of the acts of the Galician Governorate in Lviv

The article discusses the march of Polish troops in the spring of 1813 from Kraków to Saxony through Galicia (through the Myślenice district, including Wadowice) based on the files of the Lviv Governorate. The article presents the route, the size of the army, the method of food supply and forage by the Austrians and the value of supplies for soldiers. An attempt was made to assess the possible impact of the presence of Polish troops in Galicia on the inhabitants of this country.

Key words:

Wadowice, Napoleonic wars, Polish army

Pages:

7 - 18

Bibliography:

Archival sources

Центральний державний історичний архів України, Львів [Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie (CPAHU)].

Fond 146, Opis 1, Sprawy 635, 884, 886, 1252.

Fond 146, Opis 4, Sprawa 358.

Fond 146, Opis 7, Sprawa 443.

Fond 146, Opis 48, Sprawy 869-873.

Press sources

„Gazeta Lwowska”, 1813, nr 38-39, 46.

Sources and bibliography

Askenazy S., Książę Józef Poniatowski 1763-1813, Warszawa–Kraków 1905.

Baczkowski M., Wojsko polskie w napoleońskim Krakowie, Kraków 2009.

Białkowski A., Pamiętniki starego żołnierza (1806-1814), wyd. Wacław Tokarz, Warszawa 1903.

Blank I., Der bestrafte König? Die Sächsische Frage 1813-1815, Inauguraldissertation zur Erlangung der Doktorwürde der Philosophischen Fakultät der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, Mannheim 2013, http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/volltextserver/15630/1 [dostęp: 8.10.2020.].

Brandys M., Kozietulski i inni, t. II, Warszawa 1967.

Bredetzky S., Reisebemerkungen über Ungarn und Galizien, Bd. II, Wien 1809.

Brodziński K., Wspomnienia mojej młodości i inne pisma autobiograficzne, wstępem i objaśnieniami zaopatrzył dr A. Łucki, Kraków 1928.

Dziennik ks. Adama Jerzego Czartoryskiego 1813-1817, opracowała i wstępem opatrzyła M. Karpińska, przypisami opatrzyła M. Karpińska przy współpracy J. Pezdy, Warszawa 2016.

Gembarzewski B., Wojsko polskie. Księstwo Warszawskie 1807-1814, Warszawa 1905.

Grodziski S., Historia ustroju społeczno-politycznego Galicji 1772-1848, Wrocław–Warszawa–Kraków– Gdańsk 1971.

Instrukcje i depesze rezydentów francuskich w Warszawie 1807-1813, wyd. M. Handelsman, t. II, Kraków 1914.

Jewuła Ł., Galicyjskie miasta i miasteczka oraz ich mieszkańcy w latach 1772-1848, Kraków 2013.

Kargol T., Jewuła Ł., Ślusarek K., Dwór, wieś i plebania w przestrzeni społecznej Zachodniej Małopolski w latach 1772-1815, Kraków 2015.

Korespondencja księcia Józefa Poniatowskiego z Francją, wyd. A.M. Skałkowski, t. 5: 1813, Poznań 1929.

Kudrna L., Biographical Dictionary of All Austrian Generals during the French Revolutionary and Napoleonic Wars 1792-1815, http://www.napoleon-series.org/research/biographies/Austria/AustrianGenerals [dostęp: 4.09.2020].

Kukiel M., Dzieje oręża polskiego w epoce napoleońskiej, Poznań 1912.

Kukiel M., Wojna 1812 roku, t. I-II, Kraków 1937.

Łukasiewicz M., Armia księcia Józefa 1813, Warszawa 1986.

Mejbaum W., Galicja po klęsce Napoleona w 1812 r. (1813-1814), „Biblioteka Warszawska”, 1913, t. II.

Meus K., Wadowice 1772-1914. Studium przypadku miasta galicyjskiego, Kraków 2013.

Schematismus des Königreiches Galizien und Lodomerien für das Jahr 1812, Lemberg 1812.

Skałkowski A.M., Książę Józef, Bytom 1913.

Skałkowski A.M., O cześć imienia polskiego, Lwów 1908.

Skowronek J., Książę Józef Poniatowski, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1986.

Sułek L., Dezercja z wojsk Księstwa Warszawskiego (lata 1807–1813), „Kwartalnik Historyczny”, 1988, R. 95, z. 3.

Sułkowski A.P., Listy do żony z wojen napoleońskich, tłumaczenie, wstęp, przypisy i indeks R. Bilecki, Warszawa 1987.

Wspomnienia jenerała Klemensa Kołaczkowskiego, księga II od roku 1813 do 1820, Kraków 1899.

Zamoyski A., 1812. Wojna z Rosją, Kraków 2007.

Podziel się:

// Inne artykuły

Działalność Muzeum Miejskiego w 2022 r.

Pobierz w PDF download a PDF file Author: Karolina Krzeszowska Muzeum Miejskie w Wadowicach The Town Museum in Wadowice e-mail: muzeum@wck.wadowice.pl Abstract Activities of the Town Museum in Wadowice in 2022 The author of

Publikacje za rok 2022

Pobierz w PDF download a PDF file Author: Marcin Witkowski Muzeum Miejskie w Wadowicach The Town Museum in Wadowice  ORCID: click here e-mail: wadoviana@wck.wadowice.pl Abstract: Publications for 2022 List of publications on Wadowice