Jeńcy z Ukraińskiej Armii Halickiej i internowane osoby cywilne z Galicji Wschodniej w Obozie Jeńców nr 2 w Wadowicach (1918-1920)

Pobierz w PDF

download a PDF file

Author:

Wiktor Węglewicz

Biblioteka Narodowa w Warszawie

The National Library  of Poland

ORCID: click here

Abstract:

POWs from the Ukrainian Halich Army and civilians interned from Eastern Galicia in POW camp no. 2 in Wadowice (1918-1920)

The article deals with the holding of prisoners-of-war from the Ukrainian Halych Army and Ukrainian civilian internees in the POW camp of Wadowice in years 1918-1920. It was then the main group of people staying at this location. The article deals with the following issues: when the Ukrainian captivity started, the number of POWs and internees in the camp, the Polish command, relations between guards and inmates, material conditions, nourishment, sanitary conditions, mortality, and relief for prisoners from Eastern Galicia.

Key words:

Ukrainian Halych Army, prisoners-of-war, Polish-Ukrainian war, internees

Pages:

77 – 101

Bibliography:

Archival sources

Archiwum Narodowe w Krakowie

Starostwo Grodzkie Krakowskie, sygn. 30.

Archiwum Państwowe w Przemyślu

Zespół 142 Archiwum Biskupstwa Greckokatolickiego w Przemyślu, sygn. 4721.

Biblioteka Narodowa w Warszawie

Zbiory Towarzystwa Naukowego im. Tarasa Szewczenki, mikrofilm 69010, 92035, 92037, 92255.

Centralne Archiwum Wojskowe Wojskowego Biura Historycznego

Zespół I.300.7 Oddział I MSWojsk, sygn. 92.

Zespół I.300.62 Departament Zdrowia MSWojsk, sygn. 30.

Zespół I.300.76 Oddział II MSWojsk, sygn. 264.

Zespół I.301.10 Oddział IV NDWP, sygn. 332, 333, 334, 335, 356, 357.

Zespół I.304.1 Dowództwo WP na Galicję Wschodnią, sygn. 10, 11, 63.

Zespół I.310.2 Dowództwo Frontu Galicyjsko-Wołyńskiego, sygn. 26.

Zespół I.371.5 Dowództwo Okręgu Korpusu nr V Kraków, sygn. 10.

Центральний Державний Архів Вищих Органів Влади та Управління України у Киевi

Фонд 2188 Начальна Команда Галицької Армії, опис 3, спр. 43.

Центральний Державний Історичний Архів України у Львові

Фонд 146 Галицьке Намісництво, опис 8, спр. 3046, 3901.

Фонд 211 Польська комісія ліквідаційна, опис 1, спр. 68.

Фонд 212 Урядова комісія для Галичини, Тешинської Сілезії i Горішньої Орави та Спіжу у м. Львів,
опис 1, спр. 30.

Фонд 309, Наукове Товариство ім. Шевченка, опис 1, спр. 1070.

Фонд 462, Український Горожанський Комітет у Львові, опис 1, спр. 1, 34, 40, 55, 64, 73.

Фонд 779 Редакція газети „Діло”, опис 1, спр. 49.

Державний Архів Iвано-Франкiвської Області Фонд 11 Печениське повітове староство, опис 1, спр. 6.

Sources

Karpus Z., Obóz jeńców bolszewickich i internowanych ukraińskich w Wadowicach. Raport z listopada 1920
roku, „Wojskowy Przegląd Historyczny”, 1994, r. 39, nr 4, s. 158-165.

Kronika klasztoru Karmelitów Bosych w Wadowicach 1892-1921, oprac. o. Cz. Gil OCD, Kraków 2009.

Narodziny niepodległości w Galicji (1918-1919). Wybór dokumentów z archiwów lwowskich, oprac.
M. Przeniosło, Kielce 2007.

Красноармейцы в польском плену. Сборник документов, под ред. Н.Е. Елисеевой, З. Карпуса, Г.Ф. Матвеева, К.К. Миронова, В. Резмера, Е. Росовской и Н.С. Тархова, Москва 2004.

Press sources

„Nowy Dziennik”, 1919.

„Вперед”, 1919-1920.

„Літопись Червоної Калини”, 1932.

„Нова Рада”, 1920.

„Република”, 1919.

Memories

Прохода Василь, Записки непокірливого, ч. 1, Торонто 1967.

Bibliography

Bogusz R., Obóz dla jeńców i internowanych w Krakowie Dąbiu. Zarys historii, „Rocznik Krakowski”,
t. LXVII, Kraków 2001, s. 111-114.

Hupert W., Zajęcie Małopolski Wschodniej i Wołynia w roku 1919, Lwów–Warszawa 1928.

Karpus Z., Jeńcy i internowani rosyjscy i ukraińscy na terenie Polski w latach 1918-1924, Toruń 1997.

Karpus Z., Wymiana jeńców wojennych między Polską a Litwą (październik 1920–styczeń 1921), „Zeszyt
Naukowy Muzeum Wojska”, 1991, nr 5, s. 102-109.

Siwiec-Cielebon M., Wpływ rozbudowy infrastruktury wojskowej na rozwój przestrzenny miasta – zarys
problematyki, „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, 2009, nr 12, s. 52-75.

Sribnyak I., Internowani żołnierze Armii URL w Wadowicach (pierwsza połowa 1921 r.): szczegóły pobytu i stosunku z polskim dowództwem obozu (w świetle źródeł ukraińskich), „Wadoviana. Przegląd
historyczno-kulturalny”, 2017, nr 20, s. 87-99.

Węglewicz W., Jeńcy i internowani ukraińscy w Polsce w latach 1918-1920. Zarys problematyki, obecny
stan wiedzy i postulaty badawcze, w: Zimowa Szkoła Historii Najnowszej 2016. Referaty, red. M.
Przeperski, Ł. Kamiński, Warszawa 2017, s. 13-23.

Węglewicz W., Zarys dziejów obozu jeńców w Wadowicach w latach 1918-1921, „Wadoviana. Przegląd
historyczno-kulturalny”, 2016, nr 19, s. 163-178.

Wyszczelski L., Jeńcy wojny polsko-rosyjskiej 1919-1920, Warszawa 2014.

Срібняк І., Лагерь интернированных Войск УНР в Вадовицах, Польша (условия пребывания и
моральное состояние военнослужащих в мае-июле 1921 г.), „Міжнародні зв’язки України:
наукові пошуки і знахідки” вип. 26, 2017, с. 124-140.

Срібняк І., Особенности функционирования Общевойсковой кадетской школы армии УНР в
мае-октябре 1921 г. во время интернирования в Польше («вадовицкий период»), „Вісник
Черкаського університету. Серія: Історичні науки”, номер 4, 2014, с. 71-76.

Podziel się:

// Inne artykuły

Działalność Muzeum Miejskiego w 2022 r.

Pobierz w PDF download a PDF file Author: Karolina Krzeszowska Muzeum Miejskie w Wadowicach The Town Museum in Wadowice e-mail: muzeum@wck.wadowice.pl Abstract Activities of the Town Museum in Wadowice in 2022 The author of

Publikacje za rok 2022

Pobierz w PDF download a PDF file Author: Marcin Witkowski Muzeum Miejskie w Wadowicach The Town Museum in Wadowice  ORCID: click here e-mail: wadoviana@wck.wadowice.pl Abstract: Publications for 2022 List of publications on Wadowice