Pięćdziesiąt lat temu w Wadowicach

Pięćdziesiąt lat temu misja załogowa Apollo 14 wylądowała na Księżycu, a w przestrzeń kosmiczną wystartowała radziecka sonda Mars 3. W marcu Muhammad Ali w pojedynku bokserskim wagi ciężkiej w hali Madison Square Garden uległ mistrzowi świata Joe Frazierowi. W styczniu Edward Gierek zapytał stoczniowców gdańskich: „Pomożecie?” a Komitet Centralny PZPR podjął decyzję o odbudowie Zamku Królewskiego w Warszawie.

Co w 1971 roku wydarzyło się w Wadowicach? Zapraszamy czytelników na karty „Kroniki Miasta i Gminy” sprzed 50 lat.

Budynek handlowo-administracyjny MHD, oddany do użytku 1 lipca 1963 r. (fotografia z Kroniki Miasta i Gminy Wadowice)

W roku 1971 Miejska Rada Narodowa odbyła 12 sesji na których między innymi omówiono następujące sprawy:

– realizację programu porządkowania miasta

– realizację programu w zakresie kultury, sportu, turystyki

– działalność placówek służby zdrowia

– działalność handlu miejskiego MHD[1]

– wykonanie planu aktywizacji miasta za okres od 1966-1970

– uchwalenie planu gospodarczego i budżetu na 1972 rok.

Na sesji Miejskiej Rady Narodowej dnia 29 stycznia 1971 roku dokonano wręczenia medali za 50-lecie pożycia małżeńskiego następującym Obywatelom: Leonardzie i Hilaremu Kulczyckim[2], Stanisławie i Stanisławowi Pieckom, Michalinie i Ludwikowi Pindel.

Ponadto na sesji w dniu 29 stycznia 1971 roku dokonano zmiany w składzie osobowym Komisji Zdrowia, Zatrudnienia i Pomocy Społecznej, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Oświaty i Kultury, Rolnictwa i Zaopatrzenia Ludności, a to: odwołano ze składu osobowego Komisji Zdrowia, Zatrudnienia i Pomocy Społecznej, Andrzeja Rapacza – członka spoza Rady i powołano na członka tejże Komisji Ob. Ewę Kuciarę.

Odwołano ze składu osobowego Komisji Budownictwa i Gospodarki Komunalnej Ob. Adama Stopkę – członka spoza Rady i powołana członka tejże Komisji Ob. Tadeusza Małyszka.

Odwołano ze składu osobowego Komisji Oświaty i Kultury Ob. Ob. Barbarę Jabłońską i Jerzego Rajdę – członków spoza Rady i powołano na członków tej Komisji Ob. Ob. Adama Zborowskiego i Wiesławę Dąbrowską. Odwołano ze składu osobowego Komisji Rolnictwa i Zaopatrzenia Ludności Ob. Stanisława Hardka – członka spoza Rady i powołano na członka tej Komisji Ob. Juliana Kąkola.

 Na sesji w dniu 28 maja dokonano zmiany w składzie osobowym Komisji Budżetowo- Finansowej, a to: powołano Ob. Leopolda Pacelta[3], w miejsce Ob. Mieczysława Glanowskiego – członka spoza Rady.

   Na sesji w dniu 29 czerwca 1971 roku dokonano zmiany w składzie osobowym Komisji Zdrowia Zatrudnienia i Pomocy Społecznej, a to: odwołano Ob. Marię Ordyńską, członka spoza Rady i powołano Ob. Marię Chrząszcz.

W dniu 2 grudnia 1971 roku na plenarnym posiedzeniu  MK FJN[4] dokonano wyboru Przewodniczącego MK FJN, którym został Ob. Henryk Klimiński – dyrektor Śląskich Zakładów Celulozy i Papieru Zakład w Wadowicach.

Miejska Rada Narodowa w roku 1971 podjęła 40 uchwał w tym:

16 problemowych

– 14 finansowo-budżetowych

– 10 organizacyjno-porządkowych

W roku 1971 odbyło się 22 spotkania Posłów na Sejm PRL, radnych, WRN, PRN, MRN[5] i zgłoszono 10 wniosków, które zostały skierowane do właściwych jednostek  w celu ich rozpatrzenia i załatwienia.

Prezydium Miejskiej Rady Narodowej odbyło w ciągu roku 1971 – 24 posiedzenia, na których podjęto 92 uchwały.

Budżet miasta za rok 1972 zamknął się kwotą 17 851 698 zł. Ponadto Miejska Rada Narodowa dysponowała w roku 1971 funduszem miejskim w wysokości 3 945 500 zł, Czyny społeczne stanowiły nadal w 1971 roku poważny udział w rozwoju życia gospodarczego miasta i podjętej akcji porządkowania miasta.

Wartość wykonanych czynów osiągnęła kwotę 1 822 600 zł

Do ważniejszych czynów społecznych należały:

– porządkowanie osiedli mieszkaniowych przez MZGM i Spółdzielnię Mieszkaniową,

– porządkowanie parku miejskiego,

– porządkowanie miasta,

– budowa ogródka jordanowskiego na osiedlu XX-lecia PRL

– modernizacja oświetlenia ulicznego,

– remont ogródka jordanowskiego na osiedlu 1 -Maja,

– porządkowanie szkół i terenów przyszkolnych.

Budowa osiedla XX-lecia PRL (fotografia z Kroniki Miasta i Gminy Wadowice)

Pierwsze bloki mieszkalne na ulicy 1 Maja (fotografia z Kroniki Miasta i Gminy Wadowice).

Inne wydarzenia w mieście

  1. W zakresie budownictwa i gospodarki komunalnej

W dniu 29 lipca 1971 roku dokonano odbioru: w parku miejskim oraz oświetlenia kablowego na ul. Poprzecznej, Zegadłowicza i 1-Maja[6]. Poza tym dokonano odbioru po kapitalnym remoncie nawierzchni na ul. 15-go Grudnia[7] i m. Wadowity.

Został również założony nawy zieleniec przy ul. 26-go Stycznia[8] u wylotu ul. M. Wadowity oraz na rogu ul. Poprzecznej i ul. 1-go Maja. Również zakończono remont kapitalny budynków mieszkalnych przy ul. 1-go maja 20, 26-go Stycznia 23, Mickiewicza 2, 26-go Stycznia 24 – kosztem 1 500 000 zł. Wykupiono całą nieruchomość położoną przy ul. Mickiewicza 17 i teren przeznaczono na poszerzenie ul. Słowackiego przy wlocie do ul. Mickiewicza.

 Oddano do użytku MPGK dwie szklarnie na ogrodzie miejskim wraz z łącznikiem i wyposażeniem oraz budynek pralni i łaźni przy ul. K. Marksa[9]. W roku 1971 wybudowano i oddano do użytku szalety publiczne przy u. Spadzistej.

  • W zakresie oświaty i kultury, kultury fizycznej i turystyki

 W dniu 28 października 1971 roku oddano do użytku plac zabaw dla dzieci wraz ze świetlicą na osiedlu XX-lecia PRL. Wykupiono teren koło Skawy na urządzenie parkingu.

Obsługę szkolnictwa z dniem 1 stycznia 1971 roku podjęło Prezydium MRN tj. 4-ch szkół podstawowych, 3-ch przedszkoli, 2-ch świetlic i wydatki w tym zakresie w budżecie MRN zaplanowano 6 089 180 zł, a wydatkowano 6 050 503 zł.

Z dniem 1 stycznia 1971 roku Młyn Gospodarczy w Wadowicach został przekazany nieodpłatnie Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Wadowicach zgodnie z zarządzeniami władz nadrzędnych.


[1] MHD – Miejski Handel Detaliczny – przedsiębiorstwo uruchomione 1 kwietnia 1956 r. w oparciu o funkcjonującą wówczas sieć sprzedaży detalicznej, na którą składało się 12 sklepów i 10 tzw. „punktów drobnodetalicznych”  w Wadowicach oraz 7 sklepów i 2 „punkty drobnodetaliczne” w Andrychowie. 1 lipca 1963 r. oddano do użytku dom handlowo-administracyjny MHD przy Placu Obrońców Westerplatte (dzisiaj zbieg ulic Krakowskiej i Zatorskiej).

[2] Hilary Kulczycki (1893-1981), rotmistrz Wojska Polskiego, długoletni nauczyciel i kierownik szkoły w Kleczy Dolnej. Pochowany na cmentarzu parafialnym w Wadowicach.

[3] Leopold Pacelt (1904-1987), właściciel sklepu kolonialno-spożywczego przy ul. Mickiewicza, działacz kulturalny, aktor teatrów amatorskich. Pochowany na cmentarzu parafialnym w Wadowicach.

[4] MK FJN – Miejski Komitet Frontu Jedności Narodu – utworzona w 1952 r. instytucja skupiająca PZPR (z jej satelitami – ZSL i SD), związki zawodowe i organizacje społeczne, w 1971 r. na czele FJN stał marszałek Marian Spychalski.

[5] Wojewódzka Rada Narodowa (WRN), Powiatowa Rada Narodowa (PRN), Miejska Rada Narodowa (MRN) – terenowe organy władzy państwowej na poziomie kolejno: województwa krakowskiego, powiatu wadowickiego (zniesionego w 1975 r.) oraz Wadowic.

[6] Obecnie ulica Lwowska. Przedwojenna ulica 3 Maja nosiła w latach 1949-1956 nazwę Józefa Stalina, nadaną z okazji 70-lecia urodzin przywódcy Związku Sowieckiego (uchwała Miejskiej Rady Narodowej z 5 grudnia 1949 r.). Po XX Zjeździe KPZR (luty 1956 r.), podczas którego ujawniono niektóre zbrodnie Stalina i potępiono „kult jednostki” oraz przełomie październikowym, nazwę ulicy przemianowano na 1 Maja (uchwała Miejskiej Rady Narodowej z 27 października 1956 r.).

[7] Obecnie ulica Gimnazjalna, a przed II wojną światową ul. Bronisława Pierackiego (1934-1939). Zmianę nazwy na 15 Grudnia, dla upamiętnienia zjazdu zjednoczeniowego PPR i PPS, w wyniku którego powstała PZPR (zjazd odbył się w dniach 15-18 grudnia 1948 r.), Miejska Rada Narodowa uchwaliła już 18 grudnia 1948 r.

[8] Obecnie ulica Zatorska. Nazwa ulicy nawiązywała do daty wyzwolenia Wadowic przez Armię Czerwoną 26 stycznia 1945 r. (uchwała Miejskie Rady Narodowej z 20 kwietnia 1945 r., uroczystość przemianowania miała miejsce 1 maja).

[9] Obecnie ulica Barska. Zmianę ulicy na Karola Marksa Miejska Rada Narodowa uchwaliła 28 maja 1953 r.

Podziel się:

// Inne artykuły

Działalność Muzeum Miejskiego w 2022 r.

Pobierz w PDF download a PDF file Author: Karolina Krzeszowska Muzeum Miejskie w Wadowicach The Town Museum in Wadowice e-mail: muzeum@wck.wadowice.pl Abstract Activities of the Town Museum in Wadowice in 2022 The author of

Publikacje za rok 2022

Pobierz w PDF download a PDF file Author: Marcin Witkowski Muzeum Miejskie w Wadowicach The Town Museum in Wadowice  ORCID: click here e-mail: wadoviana@wck.wadowice.pl Abstract: Publications for 2022 List of publications on Wadowice