Autorzy

Autorzy

Bożena Adamska – historyk sztuki, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (1989 r.).

Stefan Witold Alexandrowicz – profesor doktor habilitowany, geolog, absolwent Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Jagiellońskiego, długoletni pracownik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, emerytowany profesor zwyczajny tej uczelni. Był kierownikiem Katedry Stratygrafii i Geologii Regionalnej AGH, przewodniczącym Komitetu Badań Czwartorzędu PAN. Redaktor trzech wydawnictwa naukowych, od 1992 r. członek korespondent, a od 1996 r. – członek czynny Polskiej Akademii Umiejętności, Zastępca Sekretarza Generalnego PAU, przewodniczący Komisji Paleografii Czwartorzędu PAU i zastępca przewodniczącego Komisji Historii Nauki PAU. Jest autorem ponad 500 publikacji naukowych i popularno-naukowych z zakresu geologii, malakologii i historii nauki.

Maciej Antecki – kustosz w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie.

Agnieszka Baran – historyk, doktorantka Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, przygotowuje pracę doktorską pod kierunkiem prof. dr. hab. Jerzego Rajmana, pt.: Rola gospodarcza i osadnicza opactwa cystersów w Mogile od XIII do I poł. XVII w. ze szczególnym uwzględnieniem wschodniego obrzeża dawnego Krakowa.

Ewa Bartos – doktor, adiunkt w Instytucie Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego Uniwersytetu Śląskiego (w Zakładzie Literatury Współczesnej). Zajmuje się między innymi związkami literatury i psychologii, problematyką uwodzenia w literaturze, współczesnym romansem polskim, powieścią popularną, a także twórczością pisarzy emigracyjnych i poetów śląskich XX w. Opublikowała cztery książki: Skiroławki. O powieści erotycznej Zbigniewa Nienackiego (2013), Motory. Szkice o/przy Zegadłowiczu (2013), E/P. Szkice o literaturze „elitarnej” i „popularnej” (2014), Figury braku. O prozie Stanisława Dygata (2016).

Jagoda Bogdanowska – kulturoznawca, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, pracownik Wadowickiego Centrum Kultury, koordynator Wadowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Andrzej Bogunia-Paczyński

Tadeusz Bujnicki – zobacz Rada Naukowa

Dominik Byrski, ps. „Czarnowiejski” – były żołnierz Armii Krajowej, służył 2. sekcji 3. plutonu XV. kompanii 20 pp zgrupowania Żelbet Kraków, funkcjonariusz Wywiadu i Kontrwywiadu AK tegoż zgrupowania (w jego krakowskim mieszkaniu przy ul. Starowiślnej . Członek Światowego Związku Żołnierzy AK.

Henryk Czubała – zobacz Rada Naukowa

Jerzy Dębski – doktor, historyk i socjolog, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, kustosz Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.

Sławomir Dryja – doktor, archeolog, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, asystent w Instytucie Historii Sztuki i Kultury Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Jego zainteresowania badawcze skupiają się wokół problematyki archeologicznej związanej z okresem średniowiecza i początkiem nowożytności. Prowadził szereg badań na terenie Krakowa, w tym na Rynku Głównym w latach 2005-2011, jak również zajmował się tematyką zamków i obiektów obronnych, badając m.in.: Bobolice, Mirów, Rabsztyn, Cieszyn, Graboszyce i Mirosławiec.

Joanna Elżbieciak – absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, autorka pracy magisterskiej o absolwentach c.k. Gimnazjum w Wadowicach w latach 1874-1918.

Andrzej Fryś – emerytowany inżynier mechanik, historyk-amator, autor kilkudziesięciu opublikowanych artykułów na temat historii techniki, historii rodziny i historii Andrychowa. Wiceprezes Towarzystwa Miłośników Andrychowa.

Jan Gajczak – absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, nauczyciel wychowania fizycznego w Wadowicach.

Janusz Gawron – przewodnik beskidzki, od kilkunastu lat fotograf-amator, uczestnik kursów prowadzonych przez Kazimierza Koczura, z którym był członkiem jury konkursów fotograficznych organizowanych przez Wadowickie Centrum Kultury.

Honorat Gil OCD (1934-2015) – zobacz Rada Naukowa

Paweł Glugla – doktorant historii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Autor wielu tekstów naukowych i popularnonaukowych publikowanych m.in. w periodykach ”Tarnowskie Studia Teologiczne”, ”Resovia Sacra”, ”Saeculum Christianum”, ”Rocznik Tarnowski”, ”Dynoviana”, ”Podkarpacka Historia”, ”Nowa Szkoła”, ”Głosiciel”, ”Kurier Starosądecki”, ”Sądeczanin”, ”The Polish Weekly”, ”Hosanna”, a także na portalach internetowych: ”Ordynariatu Polowego WP”, ”Moje miasto Tarnów”, ”Słowo Polskie – polonijny portal m. Winnicy, Podola i Żytomierszczyzny”, ”Poznańskie Historie”, i innych. Współautor książek: Dzieje Diecezji Tarnowskiej (tom V), Klasztory w życiu Jasła na przestrzeni jego dziejów. Od 1998 r. stały współpracownik wydawnictwa ”Ambrozja”, współredaktor przygotowywanej publikacji naukowej o Kalwarii Zebrzydowskiej. W kręgu jego zainteresowań obok historii lokalnej, dziejów kresów, historii Kościoła, zwłaszcza zgromadzeń wincentyńskich i przedwojennych polskich kapelanii wojskowych, znajduje się także działalność aparatu represji w powojennej Polsce.

Tomasz Graff – zobacz Redakcja

Anna Hajdukabsolwentka filologii polskiej, doktorantka II roku literaturoznawstwa na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą obecności wątków biblijnych w poezji poświęconej doświadczeniu Holokaustu.

Paweł Hudzik – historyk, archiwista, od 1994 r. kierownik Oddziału Archiwum Państwowego w Oświęcimiu, autor kilkunastu artykułów dotyczących archiwistyki oraz historii regionalnej (powiat oświęcimski i wadowicki) publikowanych w czasopismach fachowych oraz prasie regionalnej. Konsultant oraz członek zespołów tematycznych przy NDAP w Warszawie oraz AP w Katowicach zajmujących się metodyką archiwalną.

Katarzyna Iwańska – pedagog i historyk, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim i Akademii Ignatianum w Krakowie, doktorantka na Wydziale Filozoficznym Akademii Ignatianum W Krakowie (kierunek kulturoznawstwo). Nauczyciel i wychowawca w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Wadowicach. Autorka kilkunastu artykułów związanych z historią wadowickich Żydów. Kurator wystawy Wadowiccy Żydzi zorganizowanej w Muzeum Miejskim w Wadowicach w 2004 r. oraz posiadaczka wyróżnienia przyznanego w 2009 r. przez ambasadora Izraela Zvi Rav-Nera za ratowanie zabytków dziedzictwa żydowskiego w Polsce. Jej zainteresowania obejmują historię regionu wadowickiego, genealogię rodzinną, historię i kulturę Małopolski Wschodniej oraz historię życia codziennego w XIX i XX-wiecznej rodzinie mieszczańskiej.

Artur Jachna – historyk, absolwent Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN i Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, nauczyciel w Centrum Kształcenia Socrates w Krakowie. Jego zainteresowania związane są z historią lotnictwa polskiego i przysposobienia wojskowego w II Rzeczypospolitej, publicystyką historyczną i psychologiczną, teatrem oraz praktycznym zastosowaniem technologii informatycznych.

Izabela Karska – absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego i Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie, doradca personalny, dydaktyk, pracownik Wadowickiego Centrum Kultury, koordynator Wadowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Anna Kępińska – doktorantka w Katedrze Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, zajmuje się historią Żydów w diasporze europejskiej oraz żydowską kulturą materialną.

Zbigniew Klima – politolog, pracownik Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu, doktorant Instytutu Europeistyki Wydziału Nauk Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jest wiceprezesem stowarzyszenia Auschwitz Memento, które za pomocą środków audiowizualnych dokumentuje najnowszą historię Polski, ze szczególnym naciskiem na: mieszkańców ziemi oświęcimskiej, byłych więźniów obozu KL Auschwitz-Birkenau oraz losy Podhala podczas II wojny światowej. Autor kilku artykułów naukowych dotyczących wyżej wymienionej tematyki.

Jan Izydor Korzeniowski – wadowiczanin, uczeń tutejszego gimnazjum i Liceum Przemysłu Kamieniarskiego w Świdnicy; student Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Od lat 50. związany z Wrocławiem, długoletni instruktor górniczy, specjalista w zakresie techniki robót strzelniczych (strzelanie komorowe, tworzenie długich otworów). Członek rządowego zespołu upoważnionego do przeprowadzania masowego strzelania systemem komorowym. Koordynator licznych robót strzałowych, m.in. nadzorował wyburzanie przedwojennych filarów wrocławskiego mostu nad Odrą. Dyrektor techniczny a następnie naczelny Biura Projektowo-Badawczego Kamieniołomów Drogowych (Biproskal), wiceprezes Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa we Wrocławiu, członek Głównej Komisji Górnictwa Odkrywkowego SITG w Katowicach, członek Głównego Sądu Koleżeńskiego ZG SITG Katowice oraz członek Rady Wojewódzkiej NOT we Wrocławiu. Autor artykułów i książek o tematyce związanej z górnictwem, odwiertami i strzelaniami. Inicjator i redaktor czasopism technicznych „Kopaliny Pospolite”, a następnie „Kopaliny Podstawowe i Pospolite Górnictwa Skalnego”. Napisał kilka powieści i opowiadań wspomnieniowych, w większości związanych z rodzinnymi Wadowicami: Szkoła (1996), Wincenty Stanisław Bałys, artysta rzeźbiarz i malarz (1998), Anegdoty i ciekawostki z życia Jana Pawła II (1998), Powrót w cień miasta (2001), Uśmiech Wadowic (2005), Chłopcy z zielony stawów (2014). Mieszka we Wrocławiu.

Janusz Kotlarczyk (1931-2017) – profesor doktor habilitowany, geolog, emerytowany profesor zwyczajny Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, członek rzeczywisty PAN, członek czynny PAU, założyciel i Honorowy Przewodniczący Komisji Geoinformatyki PAU.

Tomasz Kotliński – adwokat, doktor nauk prawnych, starszy wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu, autor kilkudziesięciu opracowań naukowych, głównie z zakresu dziejów adwokatury i wymiaru sprawiedliwości, m. in.: Samorząd adwokacki w II Rzeczypospolitej, Warszawa 2008; Historia Krakowskiej Izby Adwokackiej, Kraków 2011; Historia adwokatury, Warszawa 2012 (wspólnie z Adamem Redzikiem); Zwierzchnicy sądownictwa galicyjskiego, Warszawa 2013; Galicyjskie mowy obrończe, Kraków 2014.

Andrzej Kotowiecki – prokurator w stanie spoczynku, niezależny badacz, podróżnik, współpracownik miesięcznika „Nieznany Świat”. Jest członkiem założycielem Polskiego Towarzystwa Meteorytowego, wieloletnim członkiem Komisji Historii i Dokumentacji Badań Polarnych przy Komitecie Badań Polarnych PAN. W kręgu jego zainteresowań znajdują się sprawy związane z prawem do znalezionych meteorytów, szklanymi meteorytami – tektytami, obszarami polarnymi. Członek Towarzystwa Miłośników Ziemi Wadowickiej. Autor książek: Szkliwo nie z tej ziemi: relikty gwiezdnych wojen, 1999; Tektyty: relikty gwiezdnych wojen, 2000; Ślęża – polska Atlantyda, Cieszyn 2002.

Adam Kowalczyk – absolwent filologii polskiej na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie, doktorant literaturoznawstwa na Wydziale Filologicznym tegoż Uniwersytetu. W kręgu jego zainteresowań naukowych znajduje się literatura polska i powszechna, ze szczególnym uwzględnieniem literatury poruszającej zagadnienia związane z Holocaustem, oraz filozofia i współczesna kultura popularna. Publikował na łamach ”Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria” oraz ”Folia Sociologica”. Członek grupy artystyczno-literackiej ”Biprostal 33”.

Piotr Kowalczyk – pracownik Wadowickiego Centrum Kultury, grafik, realizator dźwięku, koordynator licznych projektów realizowanych przez WCK, m.in. Wadowickiego Środowiska Artystycznego i corocznego festiwalu Reggae Most.

Danuta Kozieł CSFN – nazaretanka, historyk, archiwistka w Archiwum Prowincji Krakowskiej Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu. Autorka publikacji dotyczących prześladowania sióstr nazaretanek przez komunistyczny aparat bezpieczeństwa, m. in.: Represje aparatu bezpieczeństwa wobec Prowincji krakowskiej Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu w świetle dokumentów SB (1945-1961) (Kościół katolicki w czasach komunistycznej dyktatury. Między bohaterstwem a agenturą, t. 3, red. J. Szczepaniak, M. Lasota, Kraków 2010), Nazaretanki w Komańczy pod opieką służb bezpieczeństwa 1955-1956 (Zakon żeńskie. Studia i materiały do historii najnowszej zgromadzeń zakonnych w Polsce, red. A. Mirek, Lublin 2008), współautorka opracowania wspomnień s. Izabelli Machowskiej – Moje Wspomnienia z lat łask i cierpień.

Krzysztof Koźbiał – zobacz Redakcja

Henryka Kramarz – profesor doktor habilitowany, emerytowany wykładowca Akademii Pedagogicznej (obecnie Uniwersytetu Pedagogicznego) im. KEN w Krakowie.

Jarosław Krutak – historyk, doktorant w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskigo, dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych przy Uzdrowisku Goczałkowice-Zdrój, zainteresowania: historia Polski XX w., Galicja w okresie autonomii oraz dzieje pogranicza śląsko-małopolskiego w XIX i XX w. Autor książek: Zarys dziejów kościoła i parafii w Rybarzowicach, Rybarzowice 2010, Rybarzowice – z kart historii, cz. II, Rybarzowice 2010 (wspólnie z Władysławem Górnym), 100 lat Banku Spółdzielczego w Bystrej 1911-2011, Bystra 2011.

Karolina Krzeszowska – politolog, absolwentka Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie, pracownik Muzeum Miejskiego w Wadowicach.

Joanna Kulczyńska-Kruk – absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego (filologia polska, specjalność komparatystyka) oraz Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Krakowie. Jej zainteresowania badawcze dotyczą głównie poezji międzywojennej z uwzględnieniem kontekstu historyczno-kulturowego, relacji literatury z innymi dziedzinami sztuki oraz zagadnień z zakresu poetyki dzieła literackiego. Przygotowuje rozprawę doktorską pt. „Paradokumentalizm w polskiej poezji dwudziestolecia międzywojennego” pod kierunkiem dr. hab. Włodzimierza Próchnickiego. Autorka licznych artykułów publikowanych w pracach zbiorowych i czasopismach. Zawodowo związana z wydawnictwem Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, redaktor techniczny w Ośrodku Archeologii Gór i Wyżyn IAE PAN w Krakowie. Współpracowała z wieloma wydawnictwami naukowymi, m.in. Polskiej Akademii Umiejętności i Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie. Zajmuje się redakcją tekstu, składem komputerowym publikacji i nadzorem procesu wydawniczego. W pracy zawodowej łączy zainteresowania sztuką słowa i obrazu, projektując okładki, plakaty oraz układy typograficzne książek.

Marek Lasota – doktor, historyk, polityk i samorządowiec, absolwent filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim (1984 r.). Autor licznych publikacji naukowych i książek, m.in. Donos na Wojtyłę. Karol Wojtyła w teczkach bezpieki (Kraków 2007) czy, wspólnie  dr. hab. Filipem Musiałem, Kościół zraniony. Proces księdza Lelity i sprawa kurii krakowskiej (Kraków 2003). W latach 80. XX w. członek SKS, Niezależnego Zrzeszenia Studentów oraz NSZZ Solidarność, poseł Sejmu I kadencji a w latach 2002-2010 radny sejmiku małopolskiego z ramienia PO. W 2014 r. kandydat PiS w wyborach na prezydenta miasta Krakowa, wiceprzewodniczący rady miejskiej miasta Krakowa. Od listopada 2007 r. dyrektor krakowskiego oddziału IPN.

Adam Leśniak – absolwent stosunków międzynarodowych na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zawodowo kierownik krakowskiego oddziału jednej z firm rentalowych działających na rynku budowlanym. Od wczesnej młodości pasjonat historii, szczególnie lokalnej i rodzinnej. Aktualnie pisze książkę na temat dziejów swojej rodziny.

Sylwia Lipowska

Józef Łasak

Tomasz Maczuga (1946-2013) – urodzony w Wadowicach, absolwent wadowickiego LO (1963 r. – klasa prof. Zbigniewa Putyry), Politechniki Krakowskiej i University College Dublin. Bibliofil i antykwariusz. Obszerne wspomnienie o Nim napisał dr Tomasz Ratajczak w 16 numerze ”Wadovianów”.

Bogusław Malec – prywatny przedsiębiorca, wadowiczanin, przewodniczący wadowickiego Koła Polskiego Związku Filatelistów, kolekcjoner – zaangażowany filatelista, kolekcjoner walorów pocztowych o tematyce Polska na znaczka pocztowych oraz Jan Paweł II /Polska i Świat/.

Magdalena Maślona – etnolog, absolwentka etnologii i antropologii kulturowej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz członek zarządu Fundacji Sowiarnia, koordynator licznych projektów edukacyjno-kulturalnych i społecznych. Instruktor autorskich zajęć z zakresu edukacji międzykulturowej dla dzieci i młodzieży.

Krzysztof Matyjasik – absolwent historii (o specjalizacji nauczycielskiej) oraz filologii germańskiej (o specjalizacji nauczycielskiej i tłumaczeniowej) na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Autor artykułów naukowych z zakresu historii i językoznawstwa, w których stara się łączyć wiedzę z tych dwóch dziedzin. Zainteresowania naukowe: historia regionalna, polsko-niemieckie stosunki kulturowe i językowe, lingwistyka tekstu i dyskursu, tłumaczenia.

Konrad Meus – zobacz Redakcja

Dominika Mróz-Krysta – doktor nauk prawnych, radca prawny, absolwentka prawa na Uniwersytecie Jagielloński (2007 r.) oraz programu Master na Uniwersytecie w Orleanie (2007 r.). Autorka prac z dziedziny prawa, m.in. Obligacyjne skutki ustawowego prawa odstąpienia od umowy (2014).

Artur Oboza – absolwent historii Akademii Pedagogicznej (obecnie Uniwersytet Pedagogiczny) im. KEN w Krakowie oraz archiwistyki Papieskiej Akademii Teologicznej (obecnie Uniwersytet Papieski im. JPII) w Krakowie (2008). Przewodnik w Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II w Wadowicach.

Mieczysław Panek

Dorota Pałoszhistoryk, absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Przewodnik w Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach.

Jan Piotrowski – biskup rzymskokatolicki, misjonarz, doktor nauk teologicznych w zakresie misjologii. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie (święcenia kapłańskie otrzymał w 1980 r.), Instytut Katolicki w Paryżu (1994) oraz Wydział Teologiczny Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, gdzie w 1997 r. uzyskał tytuł doktora. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Misjologów Katolickich (IACM) oraz Stowarzyszenia Misjologów Polskich (SMP). W latach 1985-1991 prowadził działalność misyjną w Demokratycznej Republice Konga (obecnie Republiki Konga). Po powrocie pełnił funkcje sekretarza krajowego Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła (1991-1992, 1994-1997) oraz Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary (od 1995 r.). Z kraju wyjechał ponownie w 1997 r. i przez kolejne trzy lata w Peru. W latach 2000-2010 był dyrektorem krajowym Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce. W grudniu 2013 r. został mianowany biskupem pomocniczym diecezji tarnowskiej a w październiku 2014 r. objął urząd biskupa diecezji kieleckiej. Członek Komisji ds. Misji Konferencji Episkopatu Polski.

Franciszek Pilarczyk – profesor doktor habilitowany, bibliolog i historyk książki, prof. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim oraz Łużyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Jana Benedykta Solfy z siedzibą w Żorach, dyrektor biblioteki uczelnianej ŁWSH.

Marcin Płaszczyca – historyk, dziennikarz, pracował w redakcjach Kroniki Beskidzkiej, Dziennika Polskiego, Gazety Krakowskiej a potem Polska The Times. Od 2008 r. jest właścicielem portalu internetowego wadowice24.

Szczepan T. Praśkiewicz OCD – (ur. 1958), karmelita bosy, doktor habilitowany nauk teologicznych, absolwent Papieskich Wydziałów Teologicznych „Teresianum” i „Marianum” w Rzymie, w latach 1999-2005 prowincjał Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych, obecnie jej postulator, konsultor watykańskiej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych i Referatu Spraw Beatyfikacyjnych w Kurii Metropolitalnej w Krakowie, redaktor serii wydawniczej „Świętość kanonizowana”. Opublikował m.in. książki: La Conferenza Episcopale Polacca in difesa dell’uomo e dei suoi diritti, Roma 1989; Saint Raphael Kalinowski. An Introduction to his Life and Spirituality, Washington 1998; El Beato Alfonso Maria Mazurek, Burgos 1999; Jan Paweł II – Mąż ustawicznej modlitwy, Kraków 2004; Duchowość maryjna, Kraków 2008; Wybrane zagadnienia z prawa kanonizacyjnego i teologii świętości, Kraków 2013. Mieszka w Wadowicach.

Marcin Przewoźniak – doktorant Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Przedmiotem jego badań naukowych jest funkcjonowanie sądownictwa wojennego w armii austro-węgierskiej w okresie I wojny światowej.

Teresa Putek – mgr bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, emerytowana bibliotekarka Zespołu Szkół nr 1 w Andrychowie, członek Zarządu Towarzystwa Miłośników Andrychowa, autorka wielu artykułów na temat historii regionu, inicjatorka i współautorka książki z okazji 60-lecia powstania Zespołu Szkół nr 1 w Andrychowie.

Joanna Pytlowska-Bajak – absolwentka etnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, pracownik Muzeum Miejskiego w Wadowicach, współorganizator wystawy Wadowice – miasto, w którym wszystko się zaczęło.

Sylwester Rabenda – magister pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie oraz Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie na kierunku edukacji artystycznej w zakresie sztuki. Pracownik Wadowickiego Centrum Kultury, od 2003 r. kierownik kina Centrum, realizator dźwięku. Multiinstrumentalista, pasjonat dźwięków wszelakich oraz górskich wędrówek.

Zbigniew Rauch (1929-2007) – lekarz medycyny, długoletni pracownik przychodni w Wadowicach.

Tomasz Ratajczak – zobacz Rada Naukowa

Ireneusz Rodkiewicz – emerytowany elektroenergetyk, historyk-amator, miłośnik Kresów Wschodnich, Wilna (miejsce jego urodzenia), Wadowic (tutaj uczęszczał do szkoły podstawowej i liceum), Krakowa (studiował na Akademii Górniczo-Hutniczej) i Oświęcimia, w którym obecnie mieszka. Obecnie opracowuje historię rodziny Żabów, Nesslerów, Kamieńskich i Rodkiewiczów, której korzenie sięgają Aleksandra Jagiellończyka.

Daria Rusin – absolwentka historii ze specjalizacją archiwistyczną na Uniwersytecie Jagiellońskim, członek Zarządu Towarzystwa Miłośników Andrychowa. Autorka naukowych i publicystycznych tekstów dotyczących historii Andrychowa.

Zbigniew Rzepka

Michał Siwiec-Cielebon – dziennikarz, historyk-regionalista, badacz dziejów wadowickiego 12 pułku piechoty i udziału wadowiczan w działalności niepodległościowej, właściciel Muzeum Tradycji Niepodległościowej Ziemi Wadowickiej.

Maria Skrzypiec – Opiekun Izby Regionalnej w Andrychowie, sekretarz Towarzystwa Miłośników Andrychowa.

Stanisław Sławiński – historyk sztuki, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, badacz zatrudniony w PKZ Arkana SA. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na różnych typach zabudowy miejskiej. Jest autorem szeregu opracowań i prac m.in.: dotyczących najstarszej zabudowy uniwersyteckiej (piwnice Collegium Maius i Collegium Minus). Brał udział w badaniach Rynku Głównego w Krakowie, w latach 2005-2011. Współautor (ze Sławomirem Dryją) monografii Krakowskie słodownie przełomu XVI i XVII wieku.

Ihor Sribnyak – profesor doktor habilitowany, doktor filozofii Wolnego Uniwersytetu Ukraińskiego w Monachium, kierownik katedry Historii Ogólnej Wydziału Filozoficzno-Historycznego Kijowskiego Uniwersytetu im. Borysa Grinczenki. Członek Rad Naukowych dwóch polskich czasopism akademickich – „Spheres of Culture” (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) і „Studia z Dziejów Polskiej Historiografii Wojskowej” (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu). Redaktor naczelny multidyscyplinarnego czasopisma naukowego „Nad Wіsłą і Dnіeprem. Polska і Ukraіna w przestrzeniі europejskіej – przeszłość і teraźnіejszość” (wydawany wspólnie z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu). Autor ponad 150 prac naukowych, w tym 4 monografii. Laureat Nagrody im. Iwana Wyhowskiego (2017 r.).

Łukasz Tomasz Sroka – zobacz Redakcja

Gustaw Studnicki (1935-1999) – dr, matematyk, absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej (obecnie Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN) w Krakowie, długoletni nauczyciel w Liceum Ogólnokształcącym w Wadowicach (sam był jego absolwentem w 1952 r.). Zanim rozpoczął pracę w LO był nauczycielem w Zawoi, kierownikiem i nauczycielem w szkołach w Żarnówce i Zakrzowie – w 1998 r. opublikował obszerne wspomnienia z prac w tych placówkach. Popularyzator wiedzy o historii i kulturze ziemi wadowickiej, zwłaszcza oświaty oraz dziejów rodzinnego Barwałdu Górnego. Członek Towarzystwa Miłośników Ziemi Wadowickiej. Opublikował 38 książek i broszur oraz 166 artykułów w: Matematyce (1975-1981), Wiadomościach Matematycznych (1985), Nadskawiu (1984-1989), Podbeskidziu (1983-1987), Tygodniku Świdnickim (1990), Życiu Literackim (1988), Gazecie Prowincjonalnej (1990), Biuletynie Zjazdów Absolwentów 1935-1937 (1990- 1994), Wiadomościach Kalwaryjskich (1993-1996), Nowinach Andrychowskich (1993-19997), Kalendarzu Beskidzkim (1991-1997), Rozmaitościach Wadowickich (1988), Echu Wadowic (1993), Naszych Wadowicach (1994), Nad Skawą (1994), Persykopie (1991-1997), Przebudzeniu (1995-1999). Spośród publikacji książkowych najważniejsze, także dla współczesnych badaczy historii miasta i regionu, są: Pierwsza wśród równych. Dzieje Gimnazjum i Liceum w Wadowicach (Wadowice 1991), Barwałd. Zarys dziejów (Wadowice 1994), Zarys dziejów oświaty i szkolnictwa w Wadowicach (Wadowice 1996), Cmentarz Parafialny w Wadowicach (Wadowice 1997). Pośmiertnie, staraniem syna, Janusza Studnickiego, ukazała się książka oparta o zbierane przez lata przez dr. Studnickiego fiszki i notatki: Kto był kim w Wadowicach (Wadowice 2004). Gustaw Studnicki zmarł w Wadowicach po ciężkiej chorobie 15 maja 1999 r. Został pochowany na tutejszym cmentarzu. W uznaniu zasług na rzecz popularyzacji wiedzy o regionie otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Wadowic (27 kwietnia 1999 r.) a pośmiertnie patronem Przedszkola nr. 5 na osiedlu Pod Skarpą w Wadowicach. Obszerny biogram dr. Studnickiego napisał dr Konrad Meus w numerze 13 ”Wadovianów”.

Edward Wincenty Szlagor – kustosz i dyrektor prywatnego Muzeum Historyczno-Regionalnego w Andrychowie.

Bogdan Szpila – dziennikarz Małopolskiej Kroniki Beskidzkiej specjalizujący się w reportażu i historii regionu.

Tomasz Szybisty – doktor, absolwent historii sztuki i germanistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, adiunkt w Katedrze Kulturoznawstwa Instytutu Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Znawca sztuki witraży (doktorat w Instytucie Historii Sztuki UJ pod kierunkiem dr. hab. Marka Zgórnika pt. Dziewiętnastowieczne witraże kościołów i kaplic Krakowa,  2010 r.), obszar jego zainteresowań to przede wszystkim sztuka i literatura XIX w. Uczestnik projektu grantowego Korpus witraży z lat 1800-1945 w kościołach rzymskokatolickich metropolii krakowskiej i przemyskiej realizowanego przez Instytut Historii Sztuki UJ. Członek Stowarzyszenia Germanistów Polskich, Corpus Vitrearum Medii Aevi, Stowarzyszenia Historyków Sztuki oraz Stowarzyszenia Miłośników Witraży Ars Vitrea Polona.

Maria Krystyna Talaga – magister inżynier, emerytowana mikrobiolog żywności, absolwentka ”Wadowity”, Szkoły Laborantek Medycznych i Akademii Rolniczej w Krakowie, przewodnik PTTK, współzałożyciel Stowarzyszenia Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego, przewodniczący Zarządu od listopada 2007 r., inicjatorka renowacji nagrobków profesorów gimnazjum i liceum na wadowickim cmentarzu parafialnym.

Janina Turek – absolwentka Liceum Ogólnokształcącego w Wadowicach z roku 1978, mgr inż. informatyki, nauczyciel dyplomowany matematyki i informatyki, w latach 1900-2008 wizytator Kuratorium Oświaty, od 2008 r. dyrektor I LO im. M. Wadowity w Wadowicach.

Alojzy Warot OFM – franciszkanin, teolog i chrystolog, definitor i gwardian klasztoru św. Kazimierza w Krakowie, wicepostulator w procesie beatyfikacyjnym Sługi Bożego Brata Alojzego Kosiby OFM. Najbliższy współpracownik o. Massimo Fusarelliego w Sekretariacie Generalnym ds. Formacji i Studiów w Kurii Rzymskiej. W 2014 r. obronił doktorat (Il rapportotra lo Spirito Santo e Cristo nella Piccola e Grande Trilogia dogmatica di Sergej Nikolaevic Bulgakov (1871-1944). La sofianicita’ e la kenosi della Diade divina) na Papieskim Uniwersytecie Antonianum w Rzymie.

Wiktor Węglewicz – historyk, doktorant historii na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przygotowuje rozprawę doktorską na temat jeńców i internowanych Ukraińców w polskich obozach w latach 1918-1921 (promotor: dr hab. Jan Jacek Bruski). Zainteresowania naukowe: dzieje jeniectwa w latach 1914-1924 ze szczególnym uwzględnieniem ziem polskich, dzieje wojen polsko- ukraińskiej i polsko-sowieckiej, historia Armii Czerwonej, historia ZSRS. Uczestnik kilkunastu konferencji w Polsce i za granicą, autor kilku artykułów naukowych.

Ewa Widlarz – absolwentka polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Tamara Wiecheć – absolwentka pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i Otwartego Studium Fotografii Politechniki Krakowskiej, animator kultury, pracownik Wadowickiego Centrum Kultury (kierownik Działu Animacji), koordynator projektów kulturalnych, organizator wystaw i koncertów.

Karol Witkowski – geograf, doktorant na Wydziale Geograficzno-Biologicznym Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, członek Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich, przewodnik beskidzki zrzeszony w Studenckim Kole Przewodników Górskich w Krakowie. W autorskich badaniach podejmuje problem kształtowania rzeźby w dolinie rzek karpackich, ze szczególnym uwzględnieniem w Skawy i jej dopływów.

Marcin Witkowski – zobacz Redakcja

Mirosław Wójcik – dr hab., prof. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, historyk literatury, edytor i tłumacz; biograf Emila Zegadłowicza. Członek Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich, współpracuje z redakcją Polskiego Słownika Biograficznego, współedytor Dzieł Zebranych Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, publikował na łamach m.in. Akcentu, Tekstów Drugich, Midrasza. Jest autorem pierwszej w historii polskiej literatury szczegółowej monografii życia i twórczości Emila Zegadłowicza (Pan na Gorzeniu, Kielce 2005) oraz innych prac związanych z autorem Zmór (m.in. <>. Listy Stanisławy Wysockiej do Emila Zegadłowicza 1924–1935, Kielce 2008; Wielkie rzeczy zrozumienie. Korespondencja Jerzego, Witolda i Wandy Hulewiczów z Emilem Zegadłowiczem (1918–1938) Warszawa 2009). Jego zainteresowania badawcze związane są z historią literatury międzywojnia i współczesnej (twórczość Gustawa Herlinga-Grudzińskiego), edytorstwem oraz literaturą i kulturą żydowską.

Piotr Wyrobiec – zobacz Redakcja

Grzegorz Wysmołek – geograf, absolwent Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, członek zwyczajny Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich, doktorant na Wydziale Geograficzno-Biologicznym UP. Jego zainteresowania badawcze skupiają się głównie wokół geomorfologii fluwialnej. Od kilku lat prowadzi badania w dolinie rzeki Skawy.

Marcelina Zagól – studentka II roku kulturoznawstwa (studia magisterskie) na Akademii Ignatianum w Krakowie. Prezes Koła Naukowego Turystyki Kulturowej.

Anna Zając – emerytowany pracownik Wadowickiego Centrum Kultury, wieloletnia animatorka kultury w mieście, koordynatorka licznych wydarzeń artystycznych i wystaw, m.in. Wadowickiego Środowiska Plastycznego czy Wadowickiego Środowiska Artystycznego. Znana i lubiana opiekunka Klubu Seniora działającego przy Wadowickim Centrum Kultury.

Józef Zeman (1932-2010) – zobacz wspomnienie o nim

Franciszek Ziejka – profesor doktor habilitowany, historyk literatur polskiej, członek PAU i polskiego PEN Clubu, wykładał literaturę m.in.: na Uniwersytecie Aix Marseille, Uniwersytecie Lizbońskim oraz w Institut national des Langues et Civilisations orientales w Paryżu. Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, prorektor a w latach 1999-2005 rektor UJ.

Michał Żmuda – historyk, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przewodnik w Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach.

Dorota Żurek – doktor, asystent w Katedrze Historii Średniowiecznej  Instytucie Historii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Zajmuje się badaniami nad historią małych miast polskich w epoce przedrozbiorowej, ich strukturami przestrzennymi, jak również społecznymi oraz kancelariami. Do tej pory jej prace poświęcone były głównie miastu Chrzanów. Dziejów tego ośrodka dotyczył jej praca doktorska pt. Socjotopografia Chrzanowa do połowy XVII w.