doc. dr Marian Mudryj

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Doc dr. Marian Mudryj, historyk, absolwent Wydziału Historycznego Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki (1992 r.) oraz studiów podyplomowych na tymże Uniwersytecie (1995 r.). W 1997 r. obronił pracę doktorską pt. Stosunki polsko-ukraińskie w Galicji w latach 1867–1890 – aspekt polityczny pod kierunkiem prof. K. Kondratiuka. Od 1995 r. asystent w Zakładzie Historii Najnowszej Ukrainy na Lwowskim Narodowym Uniwersytecie im. Iwana Franki. W latach 1996–2001 prodziekan Wydziału Historycznego. Stypendysta Fundacji Popierania Nauki Kasa im. Józefa Mianowskiego, uczestnik projektów badawczych, m.in.: Międzynarodowy Projekt Badawczy '”Galicja 1772–1918”. Redaktor naczelny „Biuletynu Uniwersytetu Lwowskiego. Serie Historyczne” (2000-2002), członek Rady Naukowej rocznika '”Galicja. Studia i materiały”, zespołu redakcyjnego pisma „Res Gestae” (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie) oraz „Nowej Ukrainy. Zeszytów historyczno-pedagogicznych”. Stały recenzent pisma „Lehahayer. Czasopisma poświęconego dziejom Ormian polskich” (Towarzystwo Wydawnicze „Studia Jagiellonica”) oraz rocznika „Przegląd Narodowościowy – Review of Nationalites” (Uniwersytet Zielonogórski).

Marian Mudryj zajmuje się głównie historią XIX w., kwestią narodowościową w Galicji, rozwojem ukraińskich aspiracji narodowych i politycznych; znawca historii Lwowa. Uczestnik licznych konferencji międzynarodowych, częsty gość na konferencjach w Polsce, m.in. „Galicja a powstanie styczniowe” (2011, Rzeszów – Czadec), „Lwów. Miasto – Społeczeństwo – Kultura” (Kraków 2012), „Powstanie styczniowe – odniesienia, interpretacje, pamięć” (2013, Kraków – Małogoszcz), „Wielkopolska, Galicja i Królestwo Polskie. Jedna czy trzy historie” (2013, Poznań))

Ważniejsze publikacje

Спроби українсько-польського порозуміння в Галичині (60–70-і роки ХІХ ст.) // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, держаність: Збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича; відп. ред. Ю. Сливка. Львів, 1997. Вип. 3–4. С. 58–117.

Русофільство в Галичині в середині ХІХ – на початку ХХ ст.: генеза, етапи розвитку, світогляд // Вісник Львівського університету. Серія історична / Львівський національний університет імені Івана Франка. Львів, 1999. Вип. 34 / Відп. ред. М. Крикун. С. 231–268. [Співавт. О. Аркуша].

Спроби українсько-польського порозуміння в Галичині (60–70-і роки ХІХ ст.) // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, держаність: Збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича; відп. ред. Ю. Сливка. Львів, 1997. Вип. 3–4. С. 58–117.

Галицькі намісники в системі українсько-польських взаємин (1849–1914) // Вісник Львівського університету. Серія історична / Львівський державний університет імені Івана Франка. Львів, 1998. Вип. 33 / Відп. ред. М. Крикун. С. 91–101.

Польські ліберал-демократи та українське питання в Галичині у 80-х рр. ХІХ ст. // Вісник Львівського університету. Серія історична / Львівський державний університет імені Івана Франка. Львів, 1997. Вип. 32 / Відп. ред. М. Крикун. С. 99–109.

Листування Б. Дідицького з В. Барвінським як джерело до вивчення українського національного руху в Галичині початку 80-х років ХІХ ст. // Рукописна україніка у фондах Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України та проблеми створення інформаційного банку даних. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 20–21 вересня 1996 року / НАН України, Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника; упорядкування, загальна редакція текстів, допоміжні покажчики М. М. Трегуб, відп. ред. О. О. Дзьобан. Львів, 1999. С. 52–64.

Австрорусинство в Галичині: спроба окреслення проблеми // Вісник Львівського університету. Серія історична / Львівський національний університет імені Івана Франка. Львів, 2000. Вип. 35–36 / Відп. ред. М. Мудрий. С. 571–604.

Галицька автономія в 70–80-х роках ХІХ століття: українське та польське бачення // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Збірник на пошану професора Юрія Сливки / НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича; відп. ред. Я. Ісаєвич, упоряд. М. Литвин, О. Аркуша. Львів, 2000. Вип. 7. С. 166–190.

Ідейні витоки ЗУНР: національні та політичні орієнтації галицьких українців у ХІХ – на початку ХХ ст. // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність / НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів, 2000. Вип. 6: Західно-Українська Народна Республіка: історія і традиції / Відп. ред. Ю. Сливка; упоряд. О. Аркуша. С. 96–110.

Галицьке русофільство в сучасній історіографії: стан і перспективи дослідження // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність / НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів, 2001. Вип. 9: Ювілейний збірник на пошану Феодосія Стеблія / Відп. ред. О. Аркуша; упоряд. О. Середа, О. Аркуша. С. 254–280.

Національно-політичні орієнтації в українському суспільстві Галичини австрійського періоду у висвітленні сучасної історіографії // Вісник Львівського університету. Серія історична / Львівський національний університет імені Івана Франка. Львів, 2002. Вип. 37. Част. 1 / Відп. ред. М. Мудрий. С. 465– 500.

Угода між галицькими народовцями та русофілами 1882 року // Записки Наукового товариства імені Шевченка. Львів, 2002. Т. CCXLIІІ: Праці Історично-філософської секції. С. 653–685.

Od Austrii do Polski: Problem uniwersytetu ukraińskiego we Lwowie w pierwszej ćwierci XX w., w: Lwów: miasto, społeczeństwo, kultura: studia z dziejów Lwowa, t. 4, red. K. Karolczak, Kraków 2002, s. 291–309.

Юліан Лаврівський (1821–1873): портрет галицького полонофіла, w: Lwów: miasto, społeczeństwo, kultura: studia z dziejów Lwowa, t. 5, Ludzie Lwowa, red. K. Karolczak, Kraków 2005, s. 37-65.

Формування новочасної національно-політичної культури українського суспільства Галичини (проблема зовнішніх моделей) // Вісник Львівського університету. Серія історична / Львівський національний університет імені Івана Франка. Львів, 2003. Вип. 38 / Відп. ред. Р. Сирота. С. 115–147.

Рукописні джерела до історії Християнсько-суспільного союзу в Галичині // До джерел. Збірник наукових праць на пошану Олега Купчинського з нагоди його 70-річчя. Київ; Львів, 2004. С. 421–440.

Поняття «наша земля» / «наш край» в українському русі Галичини ХІХ – початку ХХ століття // Шляхами історії. Науковий збірник історичного факультету ЛНУ ім. І. Франка на пошану професора Костянтина Кондратюка / Упоряд. О. Сухий. Львів, 2004. С. 160–177.

Ідея польсько-української унії та «русини польської нації» в етнополітичному дискурсі Галичини 1859–1869 років // Вісник Львівського університету. Серія історична / Львівський національний університет імені Івана Франка. Львів, 2005. Вип. 39–40 / Відп. ред. Р. Сирота. С. 83–148.

Stebelski (Uhr-Stebelski) Piotr (1857–1923), prawnik, profesor Uniwersytetu Lwowskiego, Polski Słownik Biograficnzy, t. 43, Warszawa – Kraków 2004-2005.

«Згадки з життя свого і своєї родини»: Спогади Тита Реваковича як джерело до історії Галичини ХІХ століття // Записки Наукового товариства імені Шевченка. Львів, 2006. Т. CCLII: Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін. С. 708–762.

Historie Lwowa czyli miasto w cieniu granic, „Palestra. Pismo Adwokatury Polskiej”, 9/10, 2006.

Dylematy narodowościowe w Sejmie Krajowym galicyjskim (na przykładzie posłów formacji gente Rutheni natione Poloni), w: Ukraińskie tradycje parlamentarne. XIX–XX wiek, red. J. Moklak, Kraków 2006, s. 59–94.

Formacja gente Rutheni, natione Poloni w XIX-wiecznej Galicji a pojęcie ojczyzny, w: Formuły patriotyzmu w Europie Wschodniej i Środkowej od nowożytności do współczesności, red. A. Nowak, A.A. Zięba, Kraków 2009, s. 285–298.

Руський Собор 1848 року: організація та члени // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Львів, 2008. Вип. 16: Ювілейний збірник на пошану Івана Патера / НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича; гол. редкол. Ярослав Ісаєвич, відп. ред. Олена Аркуша. С. 107–126.

Gente Rutheni в польській Центральній Раді Народовій 1848 року // Записки Наукового товариства імені Шевченка. Львів, 2008. Том CCLVI: Праці Історично-філософської секції. С. 244–281.

Ідеологія чи світогляд? До питання про теоретичні засади Руського Собору 1848 року // Вісник Львівського університету. Серія історична / Львівський національний університет імені Івана Франка. Львів, 2009. Вип. 44 / Під ред. О. Вінниченка. С. 75–106.

Посада заступника маршалка Галицького крайового сейму (1861–1918), w: Lwów. Miasto – społeczeństwo – kultura. t. 7: Urzędy, urzędnicy, instytucje. Studia z dziejów Lwowa, red. K. Karolczak, Ł. T. Sroka, Kraków 2010, s. 111–129.

(współaut. Ołena Arkusza), XIX-wieczna arystokracja polska w Galicji Wschodniej wobec ruskich (ukraińskich) aspiracji narodowych, „Krakowskie Pismo Kresowe”, 2012, t. 4, s. 145-171.

Spór o ukraiński uniwersytet we Lwowie na przełomie XIX i XX stulecia i ukraiński (tajny) uniwersytet (1921-1925), w: Academia Militans. Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie, red. A. Redzik, Kraków 2015, s. 895-920.

(współaut. F. Wasyl), Ormianie w przedautonomicznej Galicji. Studium demograficzno-historyczne, Księgarnia Akademicka, Kraków, Studia Galicyjskie, t. 4, 2015, ss. 550, il (recenzja), „Krakowskie Pismo Kresowe”, 2016, t. 8, s. 295-298.

Kwestia tożsamości wśród ruskich elit politycznych w Galicji, „Prace Historyczne. Zeszyty Naukowe UJ”, 2017, nr 2 (144), 255-275.