dr hab. Krzysztof Koźbiał, prof. UJ

Krzysztof Koźbiał – dr hab., profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, historyk, absolwent Wydziału Historycznego UJ w Krakowie oraz studiów w Instytucie Nauk Politycznych Ruprecht – Karls – Universität w Heidelbergu (w ramach programu Socrates/Erasmus (1999 r.)). Tytuł doktora nauk w zakresie historii w oparciu o rozprawę dotyczącą relacji polsko-niemieckich uzyskał w 2006 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim.  Praca zajęła I miejsce wśród prac o tej tematyce i została uhonorowana nagrodą Zamku Książ. Stypendysta Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD, 2001), The Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Grant (SYLFF, 2002-2003), Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (2009), Socrates 2009 oraz CEEPUS (2010). Staże naukowe odbywał na uniwersytetach w Austrii (Karl Renner Institut w Wiedniu), Niemczech (Gustav Stresemann Institut w Bonn, Friedrich – Schiller – Universität w Jenie, Ruprecht – Karls – Universität w Heidelbergu, Ruhr – Universität w Bochum, Technische Universitaet Chemnitz), na Słowacji (Univerzita Mateja Bela, Bańska Bystrzyca) i Węgrzech ( Peter Pazmany Catholic University, Piliscsaba). Od 2000 r. pracownik naukowy w Instytucie Europeistyki UJ – obecnie zastępca Dyrektora ds. dydaktyki Instytutu. Wykładowca w Instytucie Nauk Humanistycznych i Społecznych im. J. Karskiego Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu (Politologia i Bezpieczeństwo Wewnętrzne, Zakład Systemów Politycznych).

Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na historii politycznej Europy po 1918 r., historii europejskiej myśli integracyjnej w początkach XX w., dziejów Niemiec i krajów niemieckojęzycznych (zwłaszcza Wielkiego Księstwa Liechtenstein) oraz systemów politycznych państw europejskich. Autor monografii, artykułów książkowych (w tym 33 haseł w słowniku Europeistyka. Leksykon (Warszawa 2011)), i publikacji w czasopismach naukowych. Z rocznikiem ”Wadoviana” związany od 1999 r., autor artykułów oraz recenzent.

Wybrane publikacje:

Książki:

Polacy i Niemcy po przełomie. Początek nowego sąsiedztwa [redakcja], Kraków – Jena 2000.

Starostwo zatorskie. Zarys dziejów do 1772 roku, Kraków 2000.

European Curriculum for children of migrant workers [redakcja] Kraków 2004.

Konstytucja Księstwa Liechtensteinu. Naród – państwo – polityka [współautor W. Stankowski], Kraków 2009.

Szkoła w Ponikwi z perspektywy istnienia placówki oświatowej (1885-2010) [współautor A. Nowakowski], Wadowice 2010.

Dzieje szkoły w Choczni Dolnej. W stulecie zbudowania szkoły (1911-2011) [współautor A. Nowakowski], Rzeszów 2011.

Demokracja bezpośrednia. Szwajcarska demokracja modelem dla XXI wieku? [współredakcja M. Góra], Warszawa 2011.

System polityczny Księstwa Liechtensteinu, Kraków 2013.

Europa Środkowa. Central Europe, t. III: Instytucje demokracji bezpośredniej, zagadnienia systemów politycznych i współpracy regionalnej w Europie Środkowej [redakcja], Oświęcim 2015.

Europa Środkowa. Centrale Europe, t. VI, Wysiedlenia i przesiedlenia w Europie Środkowej i Wschodniej [współredakcja M. Natanek], Oświęcim 2017.

Artykuły książkowe, publikacje w czasopismach:

Wadowice na tle starostwa zatorskiego. Zarys dziejów do 1772 roku, ”Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, nr 3, 1999.

Pielgrzymka Papieża do Ojczyzny w świetle prasy niemieckojęzycznej. Relacje i komentarze, ”Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, nr 5, 2000.

Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą na tle współpracy nadgranicznej – fakty i opinie (wersja polska i niemiecka), Polacy i Niemcy po przełomie. Początek nowego sąsiedztwa, [redakcja], Kraków – Jena 2000, ss. 65-86.

Wadowice i okolice na mapach z XVI i XVII wieku, ”Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, nr 5, 2000.

Kolumny i tarcze legionów polskich, ”Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, nr 6, 2001.

Niemcy, Czesi, Polacy na Ziemi Kłodzkiej w XX wieku. Stan badań i zarys problematyki, ”Kladský sborník”, nr 4. Hradec Králové 2001, ss. 101-114.

Szkoła z czeskim językiem nauczania w Kudowie Zdroju. Powstanie i funkcjonowanie w latach 1947-53, w: ”Kladský sborník”, nr 5., Hradec Králové 2003, ss. 177-186.

Powiat wadowicki w świetle badań archeologicznych, ”Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, nr 8, 2004.

Transborder co-operation in the Polish, Czech and Slovak neighbourhood area [współautorzy: Z. Mach, M. Natanek, G Pożarlik], w: D. Del Bianco, A. Gasparini (ed.), Cross border cooperation in Central Europe Area, Council of Europe and Instituto di Sociologia Internazionale di Gorizia, Strasbourg – Gorizia 2004.

Sprawy majątkowe Czechów kłodzkich w okresie 1945 – 48. Od utraty do odzyskania, ”Kladský sborník”, nr 6. Hradec Králové 2005, ss. 93-108.

Transborder co-operation in the Baltic neighbourhood area [współautorzy: Z. Mach, M. Natanek, G Pożarlik], w: D. Del Bianco, A. Gasparini (ed.), Cross border cooperation in Central European Area, Council of Europe and Instituto di Sociologia Internazionale di Gorizia, Strasbourg – Gorizia 2007.

Chorwacka droga do Unii Europejskiej. Między niepodległością a współczesnościąBałkany u progu zjednoczonej Europy, red. P. Czubik, Kraków 2008, ss. 37-54.

Pod zaborem austriackim czyli galicyjski rozwój Wadowic (1772-1918), w: Tożsamość galicyjska z perspektywy Polski i Ukrainy, red. Z. Mach, P. Czubik. Bielsko – Biała 2008, ss. 78-90.

Historia w oczach świadków – miedzy prawdą a fikcją, ”Forum Europejskie”, nr 15, 2008, ss. 7-19.

Polskie echa pacyfizmu i federalizmu międzywojennego – działalność krakowskiego Akademickiego Związku Pacyfistów (AZP), w: Koncepcje integracji w Europie w XX i XXI wieku. Myśl polityczna., red. H. Stys, Toruń 2008, ss. 117-128.

Z dziejów turystyki w Beskidzie Małym w latach 1827-2003, Szkice z dziejów turystyki na Podbeskidziu, red. A. Nowakowski, Wadowice 2008, ss. 9-33.

Unia Europejska jako czynnik stabilizacyjny na Bałkanach. Stan obecny i wyzwania na przyszłość, w: Unia Europejska jako współczesny aktor stosunków międzynarodowych, red. J. Knopek. Toruń 2009, ss. 367-382.

Wadowice Anno Domini 1945. Obraz z życia miasta, w: Wadowice. Siedem wieków historii, red. T. Graff, Kraków 2009, ss. 175-203.

Między Wiedniem a Bernem. Dylematy polityki zagranicznej Liechtensteinu po 1918 roku, w: Z tradycji prawa w Polsce. Uwarunkowania prawne w kulturze fizycznej, red. M. Drozd, A. Nowakowski, Rzeszów 2010, ss. 197-217.

Prawa wyborcze kobiet w Liechtensteinie, w: Kobiety we współczesnym świecie, red. M. Musiał-Karg, B. Secler, Poznań 2010, ss. 55-76.

Współpraca transgraniczna w rejonie Jeziora Bodeńskiego, w: Pogranicze polsko – niemieckie na tle granic i pograniczy europejskich, red. J. Jańczak, M. Musiał-Karg, L. Wojnicz, Poznań 2010, ss. 171-181.

Historia integracji europejskiej. [współautor M. Natanek], w: Unia Europejska u progu polskiej Prezydencji, red. P. Filipek, Kraków 2011, ss. 11-24.

System partyjny Księstwa Liechtensteinu, „Politeja”, 2011, nr 15, ss. 365-392.

Unia Europejska a europejskie mikropaństwa. Stosunki obecne i perspektywy na przyszłość, w: Granice wewnętrzne i zewnętrzne Unii Europejskiej. Pomiędzy otwartością a izolacją, red. J. Jańczak, M. Musiał-Karg, Poznań 2011, ss. 29-46.

Mniejszości narodowe w Niemczech. Stan obecny i perspektywy na przyszłość, w: Mniejszości narodowe w państwach Unii Europejskiej. Stan prawny i faktyczny, red. E. Godlewska, M. Lesińska-Staszczuk, Lublin 2013, s. 41-60.

Liechtenstein wobec Szwajcarii. Konieczność czy związek z rozsądku? w: Naturalnie neutralna. Polityka zagraniczna Konfederacji Szwajcarskiej w XXI wieku, red. A. Nitszke, Kraków 2014, s. 67-79.

Metodologiczne aspekty i wyzwania w badaniach nad europejskimi mikropaństwami, w: Kultura, tożsamość i integracja europejska, red. D. Niedźwiedzki, Kraków 2014, s. 293-306.

Osadnictwo oraz trakty komunikacyjne na obszarze księstw oświęcimskiego i zatorskiego, w: Zarys dziejów gminy Brzeźnica i Doliny Karpia. W 450 rocznice inkorporacji księstw oświęcimskiego i zatorskiego do Polski (1564-2014), red. A. Nowakowski, Brzeźnica-Kraków 2014, s. 35-47.

Stosunki konsularne mikropaństw na przykładzie Księstwa Liechtensteinu, w: Wybrane zagadnienia współczesnego prawa konsularnego (z perspektywy prawa i praktyki międzynarodowej oraz polskiej), re. P. Czubik, W. Burek, Kraków 2014, s. 150-160.

Ugrupowania polityczne mniejszości narodowych w Rumunii. Przykład Węgrów i Niemców, „Przegląd Politologiczny” 2014, nr 2, s. 37-52.

Czarnogóra w procesie integracji z Unią Europejska. Szanse i wyzwania, „Politeja” 2015, nr 37, s. 209-229.

Mniejszość niemiecka w Rumunii. Przeszłość i teraźniejszość, „Przegląd Narodowościowy” 2015, nr 4, s. 135-151.

Szkolnictwo dla mniejszości niemieckiej na Ziemi Kłodzkiej w latach 1950-1960, w: Historyczne i współczesne problemy Ziemi Kłodzkiej. Studia i materiały, red. R. Gładkiewicz, O. Felcman, Wrocław – Kłodzko – Praha 2015, s. 183-204.

Polsko-niemiecka współpraca transgraniczna wczoraj, dziś i jutro. Kilka uwag na marginesie „Strategii rozwoju Polski Zachodniej 2020”, w: Pamięć i integracja społeczna na pograniczach. Przypadek pogranicza polsko-niemieckiego i polsko-ukraińskiego, red. D. Niedźwiedzki, Kraków 2015, s. 33-48.

Relations Vaduz-Bern and the Participation of Liechtenstein in the European Integration Process. Possible Scenarios for the Future, „Politické vedy” 2015, nr 4, s. 127-142.

The Visegrad Group Countries and the Western Balkans States. Pre-accession Experiences and Proposals for Macedonia, w: Modern Social and Educational Challenges and Phenomena. Polish and Macedonian Perspective, red. M. Szyszka, Ł. Tomczyk, V. Gulevska, D. Petroski, Kraków-Bitola 2015, s. 37-50.

Kryzys demokracji na wschodzie? Frekwencja wyborcza w nowych krajach związkowych RFN 25 lat po zjednoczeniu, „Athenaeum. Polski Studia Politologiczne” 2016, nr 49, s. 138-153.

Międzynarodowa Konferencja Jeziora Bodeńskiego jako przykład współpracy transgranicznej, w: Współpraca transgraniczna. Euroregiony, red. R. Żelichowski, Warszawa 2016, s. 249-263.

Partia Alternative für Deutschland wobec zagadnienia migrantów i uchodźców, w: Polityczne i społeczne aspekty wielokulturowości. Migracje i mniejszości, red. A. Adamczyk, A. Sakson, C. Trosiak, Poznań 2016, s. 55-66.

System partyjny Republiki Czeskiej, w: Europa Środkowa. Central Europe, t. V, red. K. Żarna, Oświęcim 2016, s. 196-213.

Women’s participation in political bodies at the central level in the Visegrad Group Countries, w: Women’s Role and Their Participations in Public Life of the Visegrad Countries, red. M. Musiał-Karg, E. Lesiewicz, Poznań, Ústi nad Labem 2016, s. 49-58.

Współpraca transgraniczna na poziomie lokalnym. Opinie mieszkańców gmin powiatu kłodzkiego na temat kooperacji z partnerem czeskim. Analiza przypadku, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2016, nr 1, s. 101-116.

Wadowickie Gimnazjum i Liceum im. M. Wadowity w nowej rzeczywistości społeczno-politycznej lat 1945-1948. Przyczynek do dziejów, w: Wadowickie Gimnazjum oraz Liceum – znane i nieznane. 150-lecie powstania Gimnazjum w Wadowicach 1866-2016, red. K. Karolczak, K. Meus, J. Popiel, Nowy Sącz 2016, s. 247-268.

Collective Memory About the Past and Multiculturalism, w: Local Community, Power and European Integration, red. Z. Mach, Frankfurt/M 2017, s. 63-78.