dr hab. Szczepan T. Praśkiewicz OCD

dr hab. Tadeusz Praśkiewicz OCD (imię zakonne Szczepan od Matki Bożej Loretańskiej), karmelita bosy, teolog i historyk zakonu, relator Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie.

W 1976 r. ukończył Niższe Seminarium Karmelitów Bosych w Wadowicach, rok później złożył egzamin dojrzałości w seminarium w Poznaniu. W zakonie od 1977 r., nowicjat odbył w klasztorze w Czernej (1977/1978) a świecenia kapłańskie w Rzymie (1983 r.). Kształcił się w zakresie filozofii i teologii w Poznaniu (Wyższe Seminarium Duchowne, 1978–1980) a następnie w Rzymie („Teresianum”, 1980–1983). W stolicy Włoch pracował w Międzynarodowym Kolegium Karmelitów Bosych jako prefekt kleryków i odbył kolejne, specjalistyczne studia z mariologii (Papieska Międzynarodowa Akademia Mariologiczna „Marianum”, dyplom biegłego) oraz z antropologii teologicznej w Papieskim Instytucie Duchowości „Teresianum”, gdzie wykładał duchowość maryjną (1986–1998) a w 1988 r. uzyskał tytuł doktora. W latach 1990–1999 był generalnym sekretarzem misji w Kurii Generalnej Zakonu, prowincjałem (przez dwie kadencje, 1999–2005) a następnie postulatorem (2006–2020) Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych. Przeor klasztoru karmelitów bosych w Lublinie (2011–2014). Konsultor Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych oraz doradca Referatu Spraw Kanonizacyjnych w Krakowskiej Kurii Metropolitalnej (1998–2020). Od 2020 r. relator Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie.

Doktorat uzyskany na „Teresianum” nostryfikował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w 2012 r. a dwa lata później przeprowadził przewód habilitacyjny z nauk teologicznych na Katolickim Uniwersytecie w Rużomberku (Słowacja), potwierdzony w grudniu 2014 r. przez ówczesne Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W latach 1992–1999 współpracował z redakcją „La Obra máxima” (San Sebastián, Hiszpania), jest redaktor serii wydawniczej „Świętość kanonizowana” (od 2007 r.), współpracuje z redakcjami poznańskich „Zeszytów Karmelitańskich” oraz dwóch pism krakowskich: „Głosu Karmelu” i „Via Consecrata”. Jest autorem licznych publikacji z zakresu teologii, mariologii, duchowości i hagiografii. Wykłada w Wyższym Seminarium Duchownym Karmelitów Bosych i  w Karmelitańskim Instytucie Duchowości w Krakowie.

Wybrane publikacje

Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej w Piotrkowicach, Rzym 1983.

Maria nella vita spirituale. Dispense ad uso degli uditori, Roma 1988.

I fondamenti dottrinali della dignità e dei diritti della persona umana nel Magistero ecclesiale e nella Teologia contemporanea. Excerpta ex dissertatione…, Roma 1989.

La Conferenza Episcopale Polacca in difesa dell’uomo e dei suoi diritti. Interventi e giustificazione teologica, Roma 1989.

Przez Syberię do Karmelu i na ołtarze (św. Rafał Kalinowski), Rzym 1991.

Misyjna działalność polskich karmelitów bosych. Wczoraj i dziś, Rzym 1993.

B.V. Maria nella vita spirituale. Compendio delle lezioni, Roma 1996.

La B.V. Maria nella vita spirituale. Compendio delle lezioni. Edizione seconda, rivista e aggiornata, Roma 1997.

Św. Teresa od Dzieciątka Jezus Patronka Misji Doktorem Kościoła. Wybrane aspekty duchowości oraz jej rola w Kościele, Rzym 1997.

Św. Rafał Kalinowski. Teolog duchowości i asceta, Kraków 1998.

Alfonso Maria Mazurek. La forza inerme del martirio, Milano 1999.

Ideał misyjny św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein), Kraków 1999.

Misje karmelitańskie dzisiaj, Kraków 1999.

Szkaplerz karmelitański dziś, Kraków 1999.

Odnowić się w postępowaniu za Chrystusem. Jubileuszowe refleksje nad naszym powołaniem zakonnym, Kraków 2000.

Błogosławiony Alfons Maria Mazurek. Męczennicy 1939–1945, Włocławek 2001.

Wierni Chrystusowi i Kościołowi. Męczennicy polskiego Karmelu w pierwszym czterechsetleciu jego historii, Kraków 2004.

Wpływ Kościoła Katolickiego na kształtowanie się tożsamości narodowej Polaków na przestrzeni dziejów, Chełm 2004.

Sługa Boży Jan Paweł II i święci wadowickiego klasztoru Karmelitów Bosych: Rafał Kalinowski i Alfons Mazurek, Kraków 2006.

Oddał życie z miłości. Rafał Kalinowski […] w wypowiedziach Jana Pawła II, Wadowice 2007.

Duchowość maryjna, Kraków 2008.

Postępowanie kanonizacyjne, Kraków 2008.

Zagadnienie cudu w postępowaniu kanonizacyjnym na szczeblu diecezjalnym, Kraków 2010.

Niebo Karmelu, Przemyśl 2018.