dr Konrad Meus

Konrad Meus – dr, historyk, absolwent Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, uczeń prof. Kazimierza Karolczaka; tytuł doktora nauk w zakresie historii w oparciu o pracę poświęconą Wadowicom w latach 1772-1914 uzyskał w 2012 r.; stypendysta Fundacji Lanckorońskich (2014 r.); adiunkt w Katedrze Historii XIX w. Instytutu Historii i Archiwistyki UP; uczestnik międzynarodowego zespołu naukowego Galicja 1772-1918. Od 2012 r. działa w polsko-ukraińskim zespole grantowym, którego celem jest Inwentaryzacja materiałów historycznych dotyczących gospodarki Galicji w latach 1772-1867 ze zbiorów archiwów i bibliotek Polski, Austrii i Ukrainy. Wiceprezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Wadowickiej. Członek Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Miasta Krakowa, gdzie współtworzy Komisję ds. Młodzieży.

Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na dziejach społeczno-gospodarczych, kulturalnych i politycznych Galicji, zajmuje się historią Wadowic i ziemi wadowickiej w XIX i początkach XX w. oraz działającymi wówczas instytucjami i organizacjami społecznymi. Angażuje się w liczne inicjatywy realizowane w mieście m.in. 100-lecie KS ”Skawa” (2007 r.), 150-lecie wadowickiego gimnazjum (redaktor rocznicowej publikacji, 2016 r.), 150-lecie OSP w Wadowicach (redaktor rocznicowej publikacji, 2017 r.). Współorganizator konferencji Dziedzictwo kulturowe Wadowic – wczoraj i dziś (2017 r.). Prowadzi liczne wykłady i prelekcje, m.in. w ramach działającego w WCK Wadowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz spotkań ”Wokół Wadovian”. Z rocznikiem związany od 2006, autor artykułów dotyczących historii galicyjskich Wadowic.

Wybrane publikacje:

książki i redakcje:

1907-2007 stulecie MKS Skawa Wadowice, oprac. K. Meus, Wadowice 2007.

Jaroszowice. Historia – parafia – szkoła. W 700. rocznicę Jaroszowic (19312-2012) [współautor A. Nowakowski], Rzeszów 2013.

Miasto w Europie Środkowo-Wschodniej. Procesy modernizacyjne, red. K. Karolczak, K. Meus, P. Koval, Kraków 2016.

Prasa w warsztacie badawczym historyka, red. K. Karolczak, K. Meus, Kraków 2017.

Wadowice 1772-1914. Studium przypadku miasta galicyjskiego, Kraków 2013.

Wadowickie Gimnazjum oraz Liceum znane i nieznane. 150-lecie powstania Gimnazjum w Wadowicach 1866-2016, red. naukowa K. Meus, K. Karolczak, J. Popiel, Wadowice 2016.

Artykuły książkowe:

Brzeźnica w okresie porozbiorowym (1772-1918). Wybrane zagadnienia, w: Zarys dziejów gminy Brzeźnica i Doliny Karpia. W 450-rocznicę inkorporacji księstw oświęcimskiego i zatorskiego do Polski (1564-2014), red. A. Nowakowski, Brzeźnica – Kraków 2014 .

Konspirator i pozytywista: różne oblicza Józefa barona Bauma von Appelshofen (1821-1883), w: Piekło i niebo Polaków: powstania narodowe, bunty i rewolucje: inspiracje ‒ kontynuacje spory pamięć, t. 2, red. T. Sikorski, M. Śliwa, A. Wątor, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2014, s. 196-213.

Początki Sądu Obwodowego w Wadowicach w XIX w., w: Wadowice. Siedem wieków historii, red. T. Graff, Kraków 2009, s. 103-132.

Artykuły w czasopismach:

Fundacja stypendyjna imienia Seweryna Arzta, dyrektora gimnazjum w Wadowicach – czyli zapomoga dla ubogich uczniów gimnazjum wadowickiego w latach 1909 – 1918, ”Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, nr 10, 2006, s. 43-48.

Elektryfikacja Wadowic w początkach wieku XX. Studium nad rozwojem cywilizacyjnym miasta w okresie autonomii galicyjskiej, ”Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, nr 11, 2008, s. 45-65.

Struktura i funkcjonowanie Towarzystwa Upiększania Miasta Wadowic i Okolicy w okresie autonomii galicyjskiej, ”Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, nr 11, 2008, s. 14-28.

Ad tristitiam depellendam – nieznana dziewiętnastowieczna inicjatywa uczniów wadowickiego gimnazjum, ”Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, nr 12, 2009, s. 31-52.

Dr Gustaw Studnicki – niestrudzony badacz wadowickiej historii, ”Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, nr 13, 2010, 238-262.

Wadowickie Towarzystwo imienia Króla Jagiełły w świetle archiwaliów lwowskich (1910 – 1912), ”Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, nr 11, 2008, s. 114-131.

Wadowicka Drużyna Skautowa imienia Stanisława Żółkiewskiego w latach 1911 – 1918. W stulecie skautingu i harcerstwa w Wadowicach, ”Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, nr 13, 2010, 7-51.

Z dziejów Wadowic austriackich. Wystawa rolniczo-przemysłowa w 1907 roku, ”Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, nr 14, 2011, s. 7-32.

Ojcowie założyciele nowoczesnych Wadowic cz. 1: Józef baron Baum Ritter von Appelshofen (1821-1883), ”Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, nr 15, 2012, s. 29-55.

Lata gimnazjalne świętego Józefa (Biby) Bilczewskiego, ”Folia Historica Cracoviensia”, vol. 19/2013, s. 279-296.

Ojcowie założyciele nowoczesnych Wadowic (cz. 2): Stanisław Łazarski (1849-1938), ”Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, nr 16, 2013, s. 73-94.

Młodzież chłopska w wadowickim gimnazjum w latach 1866-1914, ”Roczniki Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego”, Oddział w Krakowie, nr 12/13, 2014, s. 185-199.

Znaczenie dziewiętnastowiecznych archiwaliów lwowskich w badaniach regionalistycznych, ”Małopolska”, XIV (2014), s. 55-81.

Polskie korzenie Izraela. Wprowadzenie do tematu. Wybór źródeł [The Polish Roots of Israel. Introduction to the Subject. Selection of Sources], Wydawnictwo Austeria, Kraków – Budapest 2015, ”Scripta Judaica Cracoviensia”, Vol. 14, s. 181–187.