dr Torsten Lorenz

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

dr Torsten Lorenz (ur. 1969) – historyk, od 2011 r. DAAD Associate Professor na Uniwersytecie Karola w Pradze (Czechy). Studiował historię Europy Wschodniej, slawistykę i politologię na Uniwersytetach w Moguncji i Kolonii oraz na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Praca magisterska na temat stosunków polsko-ukraińskich w Galicji na początku XX w. obroniona w roku 1998 na uniwersytecie w Kolonii, doktorat w 2003 r. na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą z pracą o stosunkach polsko-niemiecko-żydowskich w Międzychodzie w XIX i XX w. Pracownik naukowy na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (1999-2006), Uniwersytecie Wiedeńskim (2007-2008), Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie oraz na Uniwersytecie w Oldenburgu (2009); wykładowca na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie (2009-2010). Realizuje projekty badawcze o nacjonalizmie gospodarczym i spółdzielczości w XIX i XX w., o miastach granicznych miedzy Austrią a Rosją w XIX w. i o agraryzmie w Europie środkowo-wschodniej w XIX i XX w. Tematem pracy habilitacyjnej jest rola spółdzielczości w rozwoju obszarów wiejskich w Europie środkowo-wschodniej w XIX i XX w. Organizator różnych sesji o spółdzielczości i agraryzmie na międzynarodowych kongresach naukowych.

Członek redakcji „Studia z historii społeczno-gospodarczej XIX i XX wieku” (Łódź) i „Nowa Ukraina” (Kraków) oraz Rady Naukowej „Studien zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte Ostmitteleuropas“ (Studia nad historią społeczną i gospodarczą Europy środkowo-wschodniej).

Ważniejsze publikacje:

Monografie:

Von Birnbaum nach Międzychód. Bürgergesellschaft und Nationalitätenkampf in Großpolen bis zum Zweiten Weltkrieg, Berliner Wissenschafts-Verlag, Berlin 2005 (Frankfurter Studien zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte Ostmitteleuropas, Bd. 10).

Redakcje:

Aleksander Hertz: Skizzen über den Totalitarismus, red. Torsten Lorenz, Katarzyna Stokłosa; tłum.: Torsten Lorenz; wstęp: Torsten Lorenz/Katarzyna Stokłosa, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2014 (= Wege der Totalitarismusforschung).

Agrarismus und Agrareliten in Mittel- und Ostmitteleuropa, red. Eduard Kubů, Torsten Lorenz, Uwe Müller, Jiři Šouša, Dokořán, Prag 2013.

Cooperatives in Ethnic Conflicts. Eastern Europe from the late 19th until the mid 20th Century, Berliner Wissenschafts-Verlag, Berlin 2006 (Frankfurter Studien zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte Ostmitteleuropas, tom 15).

Artykuły:

Międzychód – rozwój społeczny wielkopolskiego miasta sukienników w kontekście jego reagraryzacji (od lat dwudziestych do sześćdziesiątych XIX wieku), w: Studia z dziejów wsi polskiej na przełomie XVIII i XIX wieku, T. Kargol, B. Petryszak, K. Ślusarek, Historia Iagellonica, Kraków – Lwów 2015, s. 217-236.

Niemiecka droga odrębna. Geneza, rozwój i uhistorycznienie pewnej Master Narrative, w: Drogi odrębne, drogi wspólne. Problem specyfiki rozwoju historycznego Europy Środkowo-Wschodniej w XIX-XX wieku, red. Maciej Janowski, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2014, s. 33-44.

Genossenschaften und die Entwicklung des ländlichen Raums bis 1914. Galizien im ostmitteleuropäischen Kontext, in: Społeczeństwo i gospodarka Galicji w latach 1772–1867. Źródła i perspektywy badań. Zbiór studiów, red. Tomasz Kargol, Krzysztof Ślusarek, Historia Iagellonica, Kraków 2014, s. 47-60.

Román Ericha Herrmanna: Sosenka, in: Český a německý sedlák v zrcadle krásné literatury 1848-1948. Diskurz mezi historií a literární vědou na téma selského a hraničářského románu, Dokořán, Prag 2014, s. 576-589.

Komunikacja a kwestia narodowa, czyli: jak wielkopolskie miasteczko Międzychód walczyło o linie kolejowe (przełom XIX i XX w.), w: Mkną po szynach… Z dziejów transportu i komunikacji na ziemiach polskich na przestrzeni wieków, red. Tomasz Głowiński, Robert Klementowski, Wydawnictwo Gajt, Wrocław 2014, s. 329-336.

Changing Social Roles in a Polish-German Border Town: The Case of Międzychód/ Birnbaum, Acta Poloniae Historica”, 109 (2014), s. 157-171.

Družstevnictví střední a východní Evropy v procesu utváření národních společností 1850-1940. Pokus o periodizaci, Moderní dějiny, 21 (2013), nr 1, s. 1-18.

Agrarismus und Agrareliten im östlichen Mitteleuropa. Forschungsstand, Kontextualisierung, Thesen (z Eduardem Kubů, Uwe Müllerem, Jiři Šoušą), w: Agrarismus und Agrareliten in Mittel- und Ostmitteleuropa, red. Eduard Kubů, Torsten Lorenz, Uwe Müller, Jiři Šouša, Prag, Dokořan, Berliner Wissenschafts-Verlag Prag, Berlin 2013, s. 15-116.

Die polnische Genossenschaftselite am Beginn der Zweiten Republik, in: Agrarismus und Agrareliten in Mittel- und Ostmitteleuropa, red. Eduard Kubů, Torsten Lorenz, Uwe Müller, Jiři Šouša, Dokořan, Berliner Wissenschafts-Verlag, Prag, Berlin 2013, s. 299-325.

Der deutsch-polnische Optantenstreit und das Zerbrechen der übernationalen Kooperation. Migration und Kommunalpolitik in Międzychód (Birnbaum) nach dem Ersten Weltkrieg, w: Nationalistische Politik und Ressentiments. Deutsche und Polen von 1871 bis zur Gegenwart, red. Johannes Frackowiak, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2013, s. 147-164.

Nationalismus, Paternalismus und Demokratie. Werte und Praxis der Zivilgesellschaft im polnischen Genossenschaftswesen der Provinz Posen vor dem Ersten Weltkrieg, w: Vereinskultur und Zivilgesellschaft in Nordosteuropa. Regionale Spezifik und europäische Zusammenhänge, Köln: Böhlau 2012, s. 653-675.

Die Stadtgeschichte Taschkents, w: Architekturführer Taschkent, red. Philipp Meuser, DOM Publishers, Berlin 2012, s. 95-119.

Michał Bobrzyński, die „ukrainische Frage” und die polnischen Nationaldemokraten 1908–1913, Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze, 11-12 (2010), s. 163-175.

Razem i osobno. Miasteczka na pograniczu galicyjsko-wołyńsko-podolskim (z Paulusem Adelsgruberem, Laurie Cohen i Börries Kuzmany), Kwartalnik Historyczny, 117 (2010), nr 3, s. 51-69 .

Wirtschaftsnationalismus in Ostmitteleuropa im 19. und 20. Jahrhundert (z Dagmarą Jajeśniak-Quast, Uwe Müllerem & Helgą Schultz). Forschungsbericht, Frankfurter Institut für Transformationsstudien, Frankfurt (Oder) 2006 (F.I.T. Working Papers).

Introduction: Cooperatives in Ethnic Conflicts, w: red. Torsten Lorenz, Cooperatives in Ethnic Conflicts. Eastern Europe from the late 19th until the mid 20th Century, Berliner Wissenschafts-Verlag, Berlin 2006, s. 9-44.

National Segregation and Mass Mobilization: Polish Cooperatives in the Posen Province before the First World War (zusammen mit Uwe Müller), w: red. Torsten Lorenz, Cooperatives in Ethnic Conflicts. Eastern Europe from the late 19th until the mid 20th Century, Berliner Wissenschafts-Verlag, Berlin 2006, s. 183-200.

Cooperatives as a Basic Tool of Economic Nationalism, w: red. Helga Schultz, Eduard Kubů, Economic nationalism in East Central Europe: 19th and 20th Centuries, Berliner Wissenschafts-Verlag, Berlin 2006, s. 127-139.

Genossenschaften und Nation-Building in Osteuropa 1850-1940, w: red. Dagmara Jajeśniak-Quast, Torsten Lorenz, Uwe Müller, Katarzyna Stokłosa, Sozialwirtschaftliche Konflikte und nationale Grenzen in Ostmitteleuropa. Festschrift für Helga Schultz zum 65. Geburtstag, s. 157-169.

Genossenschaften im Nationalitätenkampf, w: red. Eduard Kubu/Helga Schultz, Wirtschaftsnationalismus als Entwicklungsstrategie ostmitteleuropäischer Eliten, Ales Skřívan, Berliner Wissenschafts-Verlag, Prag, Berlin 2004, s. 121-133.

Miedzychód optiert: Behördenpolitik, Migration und Wandel in einem westpolnischen Landkreis, w: red. Helga Schultz, Preußens Osten – Polens Westen. Das Zerbrechen einer Nachbarschaft, Berliner Wissenschafts-Verlag, Berlin 2001 (Frankfurter Studien zur Grenzregion, Bd. 7), s. 145-182.