Informacja dla autorów

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

”Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”  jest czasopismem rocznym, wydawanym przez Wadowickie Centrum Kultury od 1998 r. Na jego łamach publikowane są rozprawy i artykuły dotyczące historii Wadowic i okolic, noty biograficzne i wspomnienia wadowiczan oraz dokumentowane są bieżące wydarzenia o charakterze kulturalnym (wystawy, koncerty, konferencje, spotkania, wykłady). W ”Wadovianach” zamieszczane są prace z zakresu historii, historii sztuki, archeologii, etnologii i kulturoznawstwa. W 2013 r. rocznik został wpisany na ministerialną listę czasopism punktowanych. Jest indeksowany w bazie czasopism naukowych CEJSH, BazHum, POL-Index oraz Index Copernicus Journal Master List.

Rocznik składa się z dwóch części – recenzowanych rozpraw i artykułów naukowych oraz części popularnonaukowej. Taka konstrukcja czasopisma daje autorom możliwość publikowania także materiałów nie podlegających rygorom prac naukowych.

W celu utrzymania wysokiego poziomu naukowego czasopisma i zgodnie z wymogami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego redakcja określiła następujące kryteria kwalifikacji artykułów do ich publikacji w ”Wadovianach. Przeglądzie historyczno-kulturalnym”:

  1. Objętość artykułu nie powinna przekraczać dwóch arkuszy wydawniczych (80.000 znaków typograficznych ze spacjami) z przypisami oraz streszczeniem i słowami kluczowymi w języku angielskim oraz bibliografią załącznikową. Streszczenie angielskojęzyczne, maksymalnie strona standardowego maszynopisu, powinno składać się z: tytułu artykułu, krótkiej jego prezentacji i słów kluczowych (key words). Jeśli artykuł jest napisany w języku obcym to oprócz streszczenia w języku angielskim (tytuł, prezentacja głównych tez, słowa kluczowe), powinien mieć też streszczenie w języku polskim.
  2. Artykuły winne być zgłaszane do redakcji wyłącznie w postaci elektronicznej na adres mailowy redakcji: wadoviana@wck.wadowice.pl w nieprzekraczalnym terminie: rozprawy i artykuły naukowe do części recenzowanej do końca września, artykuły do części popularnonaukowej do 17 października. Decyzja o przyjęciu artykułu do druku będzie znana pod koniec października.
  3. Ilustracje do artykułów powinny być dostarczone w formacie: jpg, tif lub eps, w rozdzielczości minimum 300 dpi i wielkości minimum 15 cm wzdłuż szerszego boku.
  4. Artykuł naukowy zgłoszony do publikacji w ”Wadovianach” nie może być nigdzie do tej pory publikowany – ani w całości ani w części. Nadsyłający artykuł winien zadeklarować (treść deklaracji – kliknij tutaj), że jest jego jedynym i wyłącznym autorem, jeśli jest współautor musi to być wyraźnie zaznaczone (zapora ghostwriting).
  5. Autor zgłaszanego artykułu załącza dane dotyczące afiliacji naukowej, jeśli taką posiada (miejsce zatrudnienia w jednostce naukowej i stanowisko), adres e-mailowy oraz krótką notę biograficzną.
  6. Każdy artykuł zgłoszony do części naukowej ”Wadovianów” jest skierowany do recenzji zewnętrznej (Procedura recenzowania – kliknij tutaj).

Szczegółowa instrukcja redakcyjna ”Wadovianów. Przeglądu historyczno-kulturalnego” (kliknij tutaj)

Serdecznie zapraszamy do publikowania i prosimy o przestrzeganie wyżej określonych zasad.