Informacja dla autorów

„Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny” to rocznik wydawany przez Wadowickie Centrum Kultury od 1998 r. Na jego łamach publikowane są rozprawy i artykuły dotyczące historii Wadowic i okolic, noty biograficzne i wspomnienia wadowiczan oraz dokumentowane bieżące wydarzenia o charakterze kulturalnym (wystawy, koncerty, konferencje, spotkania i wykłady). W roczniku zamieszczane są prace z następujących dyscyplin naukowych: archeologia, architektura i urbanistyka, historia, literaturoznawstwo, językoznawstwo, nauka o kulturze i religii, nauka o sztuce, nauki o polityce i administracji, nauki socjologiczne oraz nauki teologiczne.

„Wadoviana” zapewniają natychmiastowy, wolny, powszechny i trwały dostęp do swych treści, wspierając globalną wymianę wiedzy naukowej. Wydawnictwo i Redakcja nie pobierają opłat za przygotowanie i opublikowanie tekstu. W 2013 r. rocznik został wpisany na ministerialną listę czasopism punktowanych. W wykazie opublikowanym 1 grudnia 2021 r. „Wadoviana” otrzymały 40 punktów i należą do liczących się pism regionalistycznych w kraju. Rocznik jest indeksowany w bazach czasopism naukowych ERIH-PLUS (European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences)CEJSH (the Central European Journal of Social Sciences and Humanities)BazHumPOL-Index oraz Index Copernicus Journal Master List oraz w repozytorium CEEOL (Central and Eastern European Online Library).

Rocznik składa się z dwóch części – recenzowanych rozpraw i artykułów naukowych oraz części popularnonaukowej. Taka konstrukcja czasopisma daje autorom możliwość publikowania także materiałów nie podlegających rygorom prac naukowych.

W celu utrzymania wysokiego poziomu naukowego czasopisma i zgodnie z wymogami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego redakcja określiła następujące kryteria kwalifikacji artykułów do ich publikacji w „Wadovianach. Przeglądzie historyczno-kulturalnym” :

  1. Objętość artykułu nie powinna przekraczać dwóch arkuszy wydawniczych (80.000 znaków typograficznych ze spacjami) z przypisami, streszczeniem i słowami kluczowymi w języku angielskim oraz bibliografią załącznikową. Streszczenie angielskojęzyczne, maksymalnie strona standardowego maszynopisu, powinno składać się z: tytułu artykułu, krótkiej jego prezentacji i słów kluczowych (key words). Jeśli artykuł jest napisany w języku obcym to oprócz streszczenia w języku angielskim (tytuł, prezentacja głównych tez, słowa kluczowe), powinien mieć też streszczenie w języku polskim. Streszczenia angielskojęzycznego wymagają wszystkie artykuły – zarówno w części recenzowanej jak i nierecenzowanej.
  2. Artykuły winne być zgłaszane do redakcji wyłącznie w postaci elektronicznej na adres mailowy redakcji: wadoviana@wck.wadowice.pl w nieprzekraczalnym terminie: rozprawy i artykuły naukowe do części recenzowanej do końca sierpnia, artykuły do części popularnonaukowej do końca września. Decyzja o przyjęciu artykułu do druku będzie znana pod koniec października.
  3. Ilustracje do artykułów powinny być dostarczone w formacie: jpg, tif lub eps, w rozdzielczości minimum 300 dpi i wielkości minimum 15 cm wzdłuż szerszego boku.
  4. Artykuł naukowy zgłoszony do publikacji w „Wadovianach” nie może być nigdzie do tej pory publikowany – ani w całości ani we fragmentach. Nadsyłający artykuł winien zadeklarować , że jest jego jedynym i wyłącznym autorem (Deklaracja autora), jeśli jest współautor musi to być wyraźnie zaznaczone (zapora ghostwriting).
  5. Autor zgłaszanego artykułu załącza dane dotyczące afiliacji naukowej, jeśli taką posiada (miejsce zatrudnienia w jednostce naukowej i stanowisko), kod alfanumeryczny ORCiD, adres e-mailowy oraz krótką notę biograficzną.
  6. Każdy artykuł zgłoszony do części naukowej „Wadovianów” jest skierowany do recenzji zewnętrznej (Procedura recenzowania).

Szczegółowa instrukcja redakcyjna rocznika „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”

Serdecznie zapraszamy do publikowania i prosimy o przestrzeganie wyżej określonych zasad.