dr hab. Łukasz Tomasz Sroka prof. UP

Łukasz Tomasz Sroka – dr hab. prof. UP, historyk, infobroker, dyrektor Instytutu Historii i Archiwistyki UP im. KEN w Krakowie. Rozprawę doktorską pt. ”Żydzi w życiu publicznym Krakowa w latach 1850-1918”, której promotorem był prof. dr hab. Kazimierz Karolczak, obronił w 2006 r., habilitację, na podstawie rozprawy pt. ”Rada Miejska we Lwowie w okresie autonomii galicyjskiej 1870-1914. Studium o elicie władzy”, otrzymał w 2013 r. Kierownik licznych grantów i prac badawczych, m.in. grantów Narodowego Centrum Kultury, stypendysta Fundacji Lanckorońskich (2006 r.), członek Komisji Historii i Kultury Żydów PAU, Polskiego Towarzystwa Historycznego, Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich oraz Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół historii i kultury Żydów w XIX i XX w., historii Izraela, dziejów Krakowa i Lwowa, problemów narodowościowych i wyznaniowych na przełomie XIX i XX w. oraz historii wolnomularstwa. Zajmuje się także badaniem rozwoju miast oraz historii komunikacji społecznej.

Wybrane publikacje:

Monografie:

Academia Militans. Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie, Kraków 2015 [wspólnie z: A. Redzik, R. Duda, M. Mudryj, W. Wojtkiewicz-Rok, J. Wołczański, A.K. Wróblewski, całość zredagował, wstępem i zakończeniem opatrzył A. Redzik].

Polskie korzenie Izraela. Wprowadzenie do tematu. Wybór źródeł, Kraków-Budapeszt 2015 [wspólnie z M. Sroką].

Rada Miejska we Lwowie w okresie autonomii galicyjskiej 1870-1914. Studium o elicie władzy, Kraków 2012.

Sprawiedliwi chcą być doskonali. Z dziejów wolnomularstwa w Krakowie od XVIII wieku do współczesności, „Biblioteka Krakowska” nr 154, Kraków 2010.

Żydzi w Krakowie. Studium o elicie miasta. 1850-1918, Kraków 2008.

70 lat Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (1934-2004), Warszawa 2004 [wspólnie z O. Rzegotką].

Redakcje tomów pokonferencyjnych i prac zbiorowych, współredakcje:

Epidemie w dziejach Europy. Konsekwencje społeczne, gospodarcze i kulturowe, red. naukowa K. Polek, Ł.T. Sroka, Kraków 2016.

Lwów. Miasto – społeczeństwo – kultura, t. VII: Urzędy, urzędnicy, instytucje, red. naukowa K. Polek, Ł.T. Sroka, Kraków 2010.

Lwów. Miasto – społeczeństwo – kultura, t. IX: Życie codzienne miasta, Studia z dziejów miasta, red. naukowa K. Karolczak, Ł.T. Sroka, Kraków 2014.

Masoneria polska w kraju i na emigracji, red. K. Karolczak, Ł.T. Sroka, Kraków 2012.

Wybrane artykuły:

Abraham Ozjasz Thon, w: Krakowianie. Wybitni Żydzi krakowscy XIV–XX w., red. A. Kutylak, Kraków 2006, s. 47-49.

”Achduth” – B’nei B’rith lodge of Stanyslaviv in the light of documents found in the local archive, ”Scripta Judaica Cracoviensia”, vol. 9, 2011, s. 159-168.

Albert Mendelsburg, w: Krakowianie. Wybitni Żydzi krakowscy XIV–XX w., red. A. Kutylak, Kraków 2006, s. 85-87.

Asymilacja, emancypacja i odrodzenie narodowe Żydów w kontekście walki o niepodległość Rzeczypospolitej, w: ”Piekło i niebo Polaków”. Powstania narodowe, bunty i rewolucje: inspiracje – kontynuacje – spory – pamięć, t. 1, red. T. Sikorski, M. Śliwa, A. Wątor, Kraków 2014, s. 86-104.

Changes in the Jewish Community of Krakow in Autonomous Galicia, ”Polin. Studies in Polish Jewry”, v. 23: Jews in Krakow, Edited by Michal Galas & Antony Polonsky, Oxford 2010, s. 63-82.

Czemże się pochwalić zdołasz, miasto jedyne…, czyli historycy krakowscy badają Lwów, ”Cracovia – Leopolis”, nr 1 (49) 2007.

Czy Kraków miał żydowskie elity?, w: Świat przed katastrofą. Żydzi krakowscy w dwudziestoleciu międzywojennym, album wydany w związku z wystawą Świat przed katastrofą. Żydzi krakowscy w dwudziestoleciu międzywojennym, zorganizowaną przez Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, 25 czerwca – 28 października 2007 r., praca wydana w językach polskim i angielskim, słowo wstępne J. Purchla, A.B. Skotnicki, red. naukowa Jan M. Małecki, Kraków 2007, s. 33-41.

Der Einfluss Wiens auf die polnisch – jüdischen Beziehungen in Galizien im 19. Jahrhundert, speziell in Lemberg und Krakau, w: Kulturbegegnung im öffentlichen Raum, Dokumentation eines internationalen wissenschaftlichen Symposiums vom 11. bis 14. September 2009 in Krakau, Redaktion Rudolf Wichard, Frankfurt am Main 2010, s. 89-101.

Duchowość żydowska w Podgórzu. Różnorodność, zaangażowanie, napięcia, w: Z dziejów duchowości i tolerancji religijnej w Podgórzu, Materiały VII Sesji Podgórskiej, Kraków – Podgórze 2007, s. 43-51.

Dziedzictwo Galicji w II Rzeczypospolitej. Aspekty społeczne i gospodarcze, w: Galicja – mozaika nie tylko narodowa, t. II, tom studiów pod red. U. Jakubowskiej, Warszawa 2014, s. 129-152.

Edukacja na temat ubezpieczeń społecznych w kontekście naukowo-dydaktycznej działalności Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie – stan obecny i program działania, w: Upowszechnianie wiedzy i edukacja w zakresie ubezpieczeń społecznych, red. T. Nawrocka-Szczerbik, Kraków 2013, s. 35-53.

Etyczny i historyczny wymiar ubezpieczeń społecznych, ”Ubezpieczenia Społeczne”, nr 12 (33) 2005, s. 11–12.

Historia i kultura Żydów lwowskich w XIX wieku. Stan badań i postulaty, w: Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich, t. V, praca zbiorowa pod redakcją K. Pilarczyka, suplement nr 4 do ”Studia Judaica”, Kraków 2010, s. 197-211.

Historia jako element trwania, w: Logos i etos cywilizacji Zachodu, red. R. Kupczak, M, Jabłoński, Kraków 2014, s. 149-159.

Israel and its friends: selected international relations issues in the nineteenth and the twientieth centuries, w: Poles Jews: history-culture – education, edited by Mariusz Misztal and Piotr Trojański, Kraków 2011, s. 29-44.

Izrael w relacjach międzynarodowych. Tradycje i współczesność, w: Społeczne, gospodarcze i polityczne relacje we współczesnych stosunkach międzynarodowych, red. B. Bednarczyk. M. Lasoń, Kraków 2007, s. 85-97.

Jezuici dzisiaj. Zarys dziejów najnowszych Towarzystwa Jezusowego, ”Konspekt”, nr 1 /2005 (21), s. 86–89.

Jonatan Warschauer, w: Krakowianie. Wybitni Żydzi krakowscy XIV–XX w., red. A. Kutylak, Kraków 2006, s. 103-105.

Józef Michał Rosenblatt, w: Krakowianie. Wybitni Żydzi krakowscy XIV–XX w., red. A. Kutylak, Kraków 2006, s. 120-122.

Józef Oettinger, w: Krakowianie. Wybitni Żydzi krakowscy XIV–XX w., red. A. Kutylak, Kraków 2006, s. 100-103.

Judaica księdza Jana Nepomucena Fijałka w zbiorach Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, w: Lwów. Miasto – społeczeństwo – kultura, t. V: Ludzie Lwowa, Studia z dziejów Lwowa, red. K. Karolczak, Kraków 2005, s. 185–191.

Judaizm wobec rodziny. Spojrzenie historyczno-religioznawcze, w: Człowiek w teatrze świata. Studia o historii i kulturze dedykowane Profesorowi Stanisławowi Grzybowskiemu z okazji osiemdziesiątych urodzin, red. B. Popiołek, Kraków 2010, s. 69-77.

Kościół katolicki we Lwowie w świetle akt i statutów synodu archidiecezjalnego w 1930 roku, ”Studia Historyczne”, R. LIV:2011, zesz. 3-4 (215-216), s. 371-391.

Kościół katolicki w Polsce wobec kwestii żydowskiej. Dyskusja na łamach ”Gazety Kościelnej” na przełomie XIX i XX wieku, ”Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historia VII”, red. J. Gołębiowski, K. Polk, Kraków 2008, s. 148-156.

Leon Blumenstock–Halban, w: Krakowianie. Wybitni Żydzi krakowscy XIV–XX w., red. A. Kutylak, Kraków 2006,, s. 114-116.

Majer Bałaban, w: Krakowianie. Wybitni Żydzi krakowscy XIV–XX w., red. A. Kutylak, Kraków 2006, s. 125-127.

Masonica księdza Jana Nepomucena Fijałka w zbiorach Biblioteki Naukowej PAU i PAN, ”Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie”, Rok LII, 2007, s. 391-397.

Members of the ”Leopolis” Humanitarian Society in Lvov (1899-1938). A Group Portrait, „Scripta Judaica Cracoviensia” 2014, vol. 12, s. 99-119.

Metody badań masonologicznych. Na przykładzie prac Ludwika Hassa, w: Masoneria polska w kraju i na emigracji, red. K. Karolczak, Ł.T. Sroka, Kraków 2012, s. 88-109.

Migracja Żydów polskich do Izraela. Aspekt antropologiczno–historyczny, w: Nietypowe migracje Polaków w XIX-XXI wieku, red. naukowa A.M. Kargol, W. Masiarz, Kraków 2011, s. 65-86.

Niekończące się spotkanie życia i snu, ”Rocznik Wydziału Filozoficznego Wyższej Szkoły Filozoficzno – Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie”, t. X: 2002–2003, Kraków 2004, s. 144–148.

Od propagandy do polemiki, czyli echa różnic światopoglądowych na łamach XIX-wiecznej prasy galicyjskiej, w: Komunikowanie i komunikacja na ziemiach polskich w latach 1795-1918, red. K. Stępnik, M. Rajewski, Lublin 2008, s. 171-183.

Pamiętniki, wspomnienia i korespondencja jako źródła do badań historycznych poświęconych narodzinom Państwa Izraela, w: Pamiętniki, dzienniki i relacje jako źródła do badań historycznych (XVIII-XX wiek), red. naukowa K. Karolczak, Kraków 2011, s. 237-244.

Prace badawcze o raz nauczanie historii i kultury Żydów w Instytucie Historii Uniwersytetu Pedagogicznego [wspólnie z M. Grądzką], w: Studia żydowskie w Polsce – przeszłość, stan obecny, perspektywy. Studium selektywne, Prace Komisji Historii i Kultury Żydów Polskiej Akademii Nauk, nr 6, red. S. Gąsiorowski, Kraków 2014, s. 167-180.

Problematyka Kościoła katolickiego i Uniwersytetu Lwowskiego w materiałach księdza Jana Nepomucena Fijałka, w: Lwów. Miasto – społeczeństwo – kultura, t. VII: Urzędy, urzędnicy, instytucje, red. K. Karolczak, Ł.T. Sroka, Kraków 2010, s. 542-552.

Przygotowania Żydów polskich migrujących do Erec Israel od schyłku XIX w. do wybuchu II wojny światowej, w: Człowiek – społeczeństwo – źródło. Studia dedykowane Profesor Jadwidze Hoff, red. naukowa S. Kozak, D. Opaliński, J. Polaczek, S. Wieczorek, W. Zawitkowska, Rzeszów 2014, s. 412-424.

”Rozważania o krzywdzie”. Wątki polityki historycznej w publicystyce Adama Michnika, ”Państwo i Społeczeństwo”, Polityka historyczna – historia instrumentem bieżącej polityki, red. S. Kilian, Rok VIII, 2008, nr 2, s. 133-140.

Stan badań nad historią Żydów krakowskich w XIX wieku, w: Kraków. Studia z dziejów miasta, red. J. Rajman, Kraków 2007, s. 156-168.

Statystyka w badaniach historycznych poświęconych mniejszościom narodowym i religijnym w Polsce XIX i XX wieku. Aspekty metodologiczne, w: Ukryte w źródłach. Z warsztatu historyka XIX wieku, red. naukowa K. Karolczak, Kraków 2009, s. 24-38.

Stowarzyszenie Humanitarne ”Leopolis” we Lwowie (1899-1938). Główne kierunki działalności, „Kwartalnik Historyczny” 2016, t. 123, nr 1, s. 45-69.

Tadeusz Epstein, w: Krakowianie. Wybitni Żydzi krakowscy XIV–XX w., red. A. Kutylak, Kraków 2006, s. 96-98.

Tekst literacki jako źródło historyczne. Andrzej Strug odczytywany w kontekście jego epoki, w: Andrzej Strug. Dzieło i czasy, Materiały z konferencji naukowej w Warszawie 6-7 grudnia 2012 roku, red. naukowa A. Kargol, Warszawa 2014, s. 229-240.

Transformations in Mentality and Identity of Jews Living in Polish Cities Between the Second Half of the 19th Century and 1939. A Catalogue of Paradoxes, Stereotypes and Distinctive Features, w: Velká do ba v malom priestore. Zlomové zmeny v mestách stredoeurópskeho priestoru a ich dôsledky (1918-1929), zostavili P. Švorc a H. Heppner, Prešov-Graz 2012, s. 390-399.

Trzy stolice: Lwów, Poznań, Warszawa i priorytety ich władz w XIX wieku, w: Życie codzienne, gospodarka, kultura i społeczeństwo polskie w latach 1772-1918. Rozprawy z dziejów ziem polskich w okresie zaborów, red. W. Łazuga, D. Szymczak, Poznań 2015, s. 9-24.

Ubezpieczenia społeczne w Polsce w latach 1989–2004. Spojrzenie historyczno–filozoficzne, ”Ubezpieczenia Społeczne”, nr 6 (15) 2004, s. 14–16.

Ubezpieczenia społeczne Żydów na ziemiach polskich okupowanych przez hitlerowskie Niemcy [wspólnie z: K. Meusem], ”Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica” 2013, z. 14, s. 229-241.

Wiedeń, czyli wielki świat. Wpływ Austrii na życie codzienne Lwowa w XIX wieku, w: Lwów. Miasto – społeczeństwo – kultura. Studia z dziejów miasta, t. 9: Życie codzienne miasta, red. naukowa K. Karolczak, Ł.T. Sroka, Kraków 2014, s. 178-189.

Wolnomularstwo na Kresach, w: Kultura pogranicza wschodniego. Zarys encyklopedyczny, red. T. Budrewicz, T. Bujnicki, J.S. Ossowski, s. 480-481.

Zaangażowanie społeczne elit żydowskich we Lwowie w okresie autonomii galicyjskiej, w: Львів. Місто – суспільство – культура, t. 8, Частина 1: Влада і суспільство, за редакцією Олени Аркуші й Мар’яна Мудрого, ”Вісник Львівського університету. Серія історична”, Спеціальний випуск, Львів 2012, s. 351-364.

Żydzi galicyjscy w XIX wieku – stan badań i postulaty, w: Galicja 1772-1918. Problemy metodologiczne, stan i potrzeby badań, praca zbiorowa pod redakcją A. Kawalec, W. Wierzbieńca, L. Zaszkilniaka, wstępem opatrzył J. Maternicki, t. 2, Rzeszów 2011, s. 27-37.

Żydzi podgórscy. Kondycja społeczna i ekonomiczna, ”Rocznik Krakowski”, t. LXXII, red. J. Wyrozumski, J. Purchla, Kraków 2006, s. 173-180.

Żydzi w Krakowie około 1800 roku, w: Galicja w Księstwie Warszawskim. 200 rocznica, red. H.W. Żaliński, H. Chudzio, Kraków 2009, s. 147-159.

Żydzi w krakowskiej Izbie Handlowej i Przemysłowej w latach 1850–1918, ”Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica IV”, red. J. Gołębiowski, przy współpracy K. Polka, Kraków 2005.

Żydzi w samorządach miast galicyjskich (na przykładzie Krakowa i Lwowa), ”Krakowskie Studia Małopolskie” 2014, nr 19, s. 111-121.

Żydzi w Radzie Miasta Krakowa (1866-1939). Zagadnienia prawne i ustrojowe, w: Budowali nowoczesny Kraków. Żydzi w samorządzie miejskim, gospodarczym i finansowym miasta (1866-1939), [Kolegium wydawnicze : M. Niezabitowski, M. Baran, A. Biedrzycka, E. Firlet, E. Gaczoł, G. Lichończak-Nurek, W. Passowicz, J. Salwiński, J. Strzyżewska, M. Zientara], Kraków 2015, s. 62-115.

Żydzi w Radzie Miasta Lwowa w okresie autonomii galicyjskiej 1870-1914, w: Znani i nieznani dziewiętnastowiecznego Lwowa. Studia i materiały, t. 4, red. L. Michalska-Bracha, M. Przeniosło, Kielce 2014, s. 97-114.

Źródła do badań nad historią epidemii i profilaktyki przeciwepidemicznej w miastach na przykładzie Krakowa i Lwowa w XIX wieku, w: Epidemie w dziejach Europy. Konsekwencje społeczne, gospodarcze i kulturowe, red. naukowa K. Polek, Ł.T. Sroka, Kraków 2016, s. 266-288.