Procedura recenzowania

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Każdy zgłoszony do części naukowej ”Wadovianów. Przeglądu historyczno-kulturalnego” artykuł jest skierowany do recenzji zewnętrznej, której dokonuje dwóch niezależnych recenzentów (zasada double blind). Artykuły są wysyłane do recenzentów bez podania nazwiska autora, także autor nie zna nazwisk recenzentów. Recenzenci przysyłają do redakcji jednoznaczną opinię (formularz recenzji – kliknij tutaj).

Autor otrzymuje recenzję z prośbą o ustosunkowanie się do krytycznych uwag, wniesienia poprawek lub dokonania proponowanych skrótów.

Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania poprawek stylistycznych i dokonywania skrótów, w tym w tytułach artykułów.

Przed przekazaniem do druku, autor otrzymuje poprawiony tekst do akceptacji. Redakcja zastrzega sobie prawo zwracania autorom tekstów opracowanych bez uwzględnienia powyższych zasad i instrukcji redakcyjnej ”Wadovianów”, z prośbą o ich uzupełnienie i przeredagowanie.

W przypadku recenzji negatywnych autor artykułu zostanie o tym poinformowany wraz z przesłaniem kopii recenzji.