Procedura recenzowania

Każdy artykuł zgłoszony do części naukowej „Wadovianów. Przeglądu historyczno-kulturalnego” jest skierowany do recenzji zewnętrznej, której dokonuje dwóch niezależnych recenzentów (zasada double blind). Artykuły są wysyłane do recenzentów bez podania nazwiska autora tekstu, także autor artykułu nie zna nazwisk recenzentów, którzy przysyłają do redakcji jednoznaczną opinię (Formularz recenzji).

Autor otrzymuje recenzję i możliwość ustosunkowania się do krytycznych uwag, wniesienia poprawek lub dokonania proponowanych skrótów. Redakcja zastrzega sobie jednocześnie prawo do wprowadzania poprawek stylistycznych i dokonywania skrótów, w tym w tytułach artykułów.

Przed przekazaniem artykułu do druku, autor otrzymuje poprawiony tekst do akceptacji. Redakcja zastrzega sobie prawo zwracania autorom tekstów opracowanych bez uwzględnienia powyższych zasad i instrukcji redakcyjnej „Wadovianów”, w celu ich uzupełnienia i przeredagowania.

W przypadku recenzji negatywnych autor artykułu zostanie o tym poinformowany wraz z przesłaniem kopii recenzji.