prof. dr hab. Alois Woldan

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

prof. dr hab. Alois Woldan (ur. 1954 r., Linz) – austriacki profesor Literatury Słowiańskiej i kierownik Instytutu Slawistyki Universität Wien (Uniwersytet Wiedeński). Studiował teologię, slawistykę i komparatystykę na Uniwersytecie w Innsbrucku (abs. 1978). W latach 1978-1979 był stypendystą Uniwersytetu w Woroneżu (wówczas ZSRS) a rok później lektorem Institut Inostrannych Jazykov na uniwersytecie moskiewskim (1979/1980). W roku 1982 obronił doktorat ze slawistyki i komparatystyki poświęcony Michaiłowi Bułhakowowi i rozpoczął pracę asystenta w Instytucie Slawistyki Uniwersytetu w Salzburgu, pełnił także funkcję austriackiego lektora na Uniwersytecie Wrocławskim (1984-1986). Jego rozprawa habilitacyjna (1995) poświęcona była literaturze polskiej – Österreich-Mythos in der polnischen Literatur (Austriacki mit w polskiej literaturze). W latach 1998-2005 prof. Woldan był pracownikiem Uniwersytetu w Passau a od roku 2005 wykłada literaturę słowiańską na Uniwersytecie Wiedeńskim.

Jego szerokie zainteresowania badawcze koncentrują się m.in. na literaturze polskiej XX w. oraz relacjach między literaturą polską, ukraińską i niemiecką w XIX-wiecznej Galicji. Prof. Woldan aktywnie uczestniczy w życiu akademickim nie tylko w rodzinnej Austrii ale także w Polsce – uczestniczył w prezentacjach z dziedziny literaturoznawstwa, m.in. niemieckiego wydania książki Tadeusza Różewicza w Warszawie, organizuje wystawy polskiego plakatu i pokazy polskich filmów fabularnych. Aktywnie współpracuje z Stacją Naukową PAN w Wiedniu oraz działającym przy Stacji Klubem Profesorów. Wspólnie z POLONICUM organizuje letni polsko-austriacki kurs tandemowy. W Polsce gości z różnego rodzaju wykładami, w lutym 2014 r. wygłosił także prelekcję w Wadowicach – w ramach Wadowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, funkcjonującego przy Wadowickim Centrum Kultury im. M. Wadowity, prof. Woldan wygłosił wykład potwierdzający jego szerokie spektrum zainteresowań badawczych – Tematyka ropy naftowej w literaturze galicyjskiej – teksty polskie, ukraińskie i niemieckie.

Wybrane publikacje książkowe:

Zweiter Anlauf. Ukrainische Literatur heute, A. Woldan, K. Warter, Passau 2004

Schwarze Gedanken? Zum Werk von Tadeusz Różewicz, A. Woldan, B. Hartman, Passau 2007

Polnische Literatur. Ausgewählte Fragen und Neue Zugänge (zusammen mit Irmgard Nöbauer), Wien 2007

Między Galicją,Wiedniem i Europą. Aspekty twórczości literackiej Andrzeja Kuśniewicza, Wiedeń 2008

Europa Erlesen: Lemberg, Klagenfurt 2008

 

Artykuły:

Absage an die Tradition: Zum Programm der ersten Generation polnischer Autoren nach der Wende von 1989, w: Stachel wider den Zeitgeist. Kabarett, Flüsterwitz und Subversives, red. O. Panagl, R. Kriechbaum. Wien – Köln – Weimar 2004

Zum deutschsprachigen Galiziendiskurs der letzten zehn Jahre, w: Polendiskurse. Convivium Germanistischen Jahrbuch Polen 1993-2003, Bonn 2004

Regionale Identität am Beispiel von Andrzej Stasiuk und Jurij Andruchovyč, w: Polonistik im deutschsprachigen Bereich, red. D. Rytel-Kuc, W. F. Schwarz, H.-C. Trepte, Hildesheim-Zürich-New York 2005

Praga – Kraków- Wiedeń. Stosunki międzykulturowe w okresie modernizmu w Europie Środkowej, w: Księga Pamiątkowa ku czci Ks. Profesora Bonifacego Miązka, London 2005

Interkulturelle Beziehungen in den Literaturen Galiziens, w: Germanistische Erfahrungen und Perspektiven der Interkulturalität, red. F. Grucza, H.-J. Schwenk, M. Olpińska, Warszawa 2005

Życie, w: Die Wiener Moderne in slawischen Periodika der Jahrhundertwende, red. S. Simonek, Berlin – Bruxelles – Frankfurt a.M. – New York – Oxford – Wien 2006

Schlesien ein Ort der Grenzüberschreitung. Zur Prosa von Olga Tokarczuk, w: Berührungslinien:

Polnische Literatur und Sprache aus der Perspektive des deutsch-polnischen Kulturaustauschs, Berlin 2006

Lemberg als Ort der Erinnerung in der polnischen und ukrainischen Literatur, w: Zeit-Ort-Erinnerung. Festschrift für Ingeborg Ohnheiser und Christine Engel zum 60. Geburtstag, red. E. Binder, W. Stadler, H. Weinberger, „Slavica Aenipontana”, 13, Innsbruck 2006

Kraszewski i Sienkiewicz – dwa różne sposoby widzenia historii Polski XVII wieku? w: Powieść historyczna dawniej i dziś, red. R. Stachura, T. Budrewicz, B. Faron, Kraków 2006

Übersetzung als kultureller Transfer – zur paraphrasierenden Psalmenübersetzung in Polen und Rußland, w: Wort – Geist – Kultur. Gedenkschrift für Sergej S. Averincev, red. J. Besters-Dilger, H. Miklas, G. Neweklowsky, F. B. Poljakov, Frankfurt – Berlin – Bern – Bruxelles – New York – Oxford – Wien 2007

Zum Motiv der Rose in der Lyrik von Tadeusz Różewicz, w: Schwarze Gedanken? Zum Werk von Tadeusz Różewicz, red. B. Hartmann, A. Woldan, Passau 2007

Życie“(„Leben“) – Kunstzeitschrift und Ort der Begegnung, w: Kunst und Humanismus. Festschrift für Gosbert Schüßler, Passau 2007

Lemberg als Ort der (kreativen) Erinnerung, w: Zwischeneuropa /Mitteleuropa. Sprache und Literatur in interkultureller Konstellation. Akten des Gründungskongresses des Univ. Prof. Mag. Dr. Alois Woldan Mitteleuropäischen Germanistenverbandes, red. W. Schmitz, J. Joachimsthaler, Dresden 2007

Mythisches Schlesien – Anmerkungen zur Schlesien-Prosa von Henryk Waniek, w: Identität

Niederschlesien – Dolny Śląsk, red. H.-C. Trepte, K. Gil, Hildesheim-Zürich-New York 2007

Grenzdialoge in den Literaturen Galiziens, w: Dialoge über Grenzen. Beiträge zum 4. Konstanzer Europa-Kolloquium, red. N. Procopan, R. Scheppler, Klagenfurt 2008

Encoutering the Other: the Galician Text and Contex, w: L ́Invention de l ́Autre, red. J. Nowicki, Cz. Porębski, Paris 2008

Od monologu wspomnienia do miejsca pamięci – Mieszaniny obyczajowe Andrzeja Kuśniewicza, w: Między Galicją,Wiedniem i Europą. Aspeky twórczości literackiej Andrzeja Kuśniewicza. Wiedeń 2008

Zur Jazyčije-Dichtung der österreichischen Ruthenen, w: Amicus Poloniae. Teksty ofiarowane

Profesorowi Heinrichowi Kunstmannowi w osiemdziesiątą piątą rocznicę urodzin, red. K. Ruchniewicz, M. Zybura, Wrocław 2009

Culture Standards in Ukraine, w: Ukraine on its way to Europe. Interim results of the Orange Revolution, ed. J. Besters-Dilger. Franfurt /Main 2009

Galizische Topoi als Argumente in der ukrainischen Identitätsdebatte, w: Wo liegt die Ukraine.

Standortbestimmung einer europäischen Kultur, S. Höhne, J. H. Ulbricht, Weimar-Wien 2009

 

Tłumaczenia:

Juri Andruchowytsch, Das letzte Territorium, Frankfurt am Main 2003

Zweiter Anlauf. Ukrainische Literatur heute, K. Warter, A. Woldan. Passau 2004

K. Koehler, Am Rand des langen Feldes / Na krańcu dlugiego pola, Passau 2006

Europa Erlesen. Lemberg (red.), Klagenfurt 2008