prof. dr hab. Henryk Czubała

Dr hab.  Henryk Czubała

Absolwent filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, gdzie w 1986 r. obronił doktorat pt. Awangarda krakowska w literaturze polskiej po 1945 roku (promotor: prof. dr hab. Jan Błoński). Stopień doktora habilitowanego w dziedzinie literaturoznawstwa uzyskał na Wydziale Filologicznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. KEN w Krakowie (obecnie Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN). Jako nauczyciel akademicki pracował w Instytucie Filologii Polskiej UJ, na UP w Krakowie oraz w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Legnicy. Członek redakcji „Życia Kulturalnego” i „Lektury”, w której był współtwórcą linii programowej czasopisma. Redaktor naczelny „Konspektu”, kwartalnika społeczno–kulturalnego Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Od 2007 r. pełni społeczną funkcję prezesa Fundacji Czartak Muzeum Emila Zegadłowicza w Gorzeniu Górnym. Członek zespołu recenzentów Studia de Cultura wydawanego przez UP w Krakowie.

Zainteresowania naukowe prof. Henryka Czubały obejmują historię literatury współczesnej, filozofię i teorię literatury; poezję Awangardy krakowskiej i Tymoteusza Karpowicza, teorię poezji Juliana Przybosia, historię krakowskiej personalistycznej szkoły krytyki literackiej, twórczość Doroty Masłowskiej, Janusza Głowackiego i Jerzego Pilcha, Kornela Filipowicza, Wisławy Szymborskiej, Józefa Barana, Leszka A. Moczulskiego. Jest autorem nowatorskiej koncepcji pomodernistycznego nurtu polskiej literatury dwudziestowiecznej (Realizm metafizyczny. Literatura w poszukiwaniu formy pojemnej, Kraków 2009).

Wybrane publikacje (2009-2020)

Czytanie przeciw interpretacji, „Estetyka i Krytyka”, 2009, nr 15/16 (2/2008-1/2009), s.13-26.

Ku światu uwidaczniającemu się, „Estetyka i Krytyka”, 2009/2010, nr 17/18, s. 161-178.

Autobiograficzne narracje Czesława Miłosza w poetyce wzywania, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis nr 68. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia VII”, Księga Jubileuszowa Profesora Janusza Sowińskiego, Kraków 2009, s. 148-160.

Czesława Miłosza wędrówki metafizyczne, w: Czesław Miłosz. Tradice – současnost – recepce. Materiály z mezinárodní vědecké konference uskutečněné w Ostravě ve dnech 16.–17. řijna 2008 u přiležitosti 50. výročí výtisku Rodné Evropy Czesława Miłosze, red. Mieczysław Balowski, Jiři Muryc, Seria: (Acta Facultati Philosophiae), Ostrava: Ostravská Univerzita. Filozofická Fakulta, 2009, s. 91-107.

Realizm metafizyczny. Literatura w poszukiwaniu formy pojemnej, Prace Monograficzne nr 531, Kraków 2009, s. 299.

Poza horyzontem modernistycznym. O poezji Tymoteusza Karpowicza, w książce zbiorowej: Między retoryką manifestów a nowoczesnością. Literatura – sztuka – film, red. K. Jaworski, P. Rosiński, Kielce 2011, s. 33-48.

Fajerwerki żenady (uwagi o czytaniu Masłowskiej), „Zdanie”, 2012, nr 1-2, s. 112-114.

Zakazane dzielnice: o twórczości Doroty Masłowskiej, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria”, 2012, z. 12, s. 205-213.

Kamienna muzyka. Tymoteusza Karpowicza muzyczne doświadczanie świata, w: Kamień w literaturze, języku i kulturze, t. I, red. M. Roszczynialska i K. Wądolny-Tatar, Kraków 2013, s. 227-239.

Magazyn dla kobiet jako opowieść, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura V”, Kraków 2013, s. 178–189.

Tymoteusza Karpowicza doświadczanie rzeczy słowem, „Estetyka i Krytyka”, 2013, nr 2, s. 43–58.

Zmierzch literackiej sztuki przedstawiania, „Świat i Słowo”, 2013, nr 2, s. 35–52.

Jak powstaje poezja? Poetyckie jazdy, wyboje i skrętacze Harasymowicza, w: Jerzy Harasymowicz. Poeta Krakowa, Bieszczadów i Sądecczyzny, red. B. Faron, Kraków 2014, s. 119–134.

Zbigniew Bauer (4 grudnia 1952 – 11 kwietnia 2014) i jego myślenie o kulturze medialnej, „Zeszyty Prasoznawcze”, Kraków 2014, t. 57, nr 1 (217), s. 137–144.

 ”Nic, co zostało powiedziane, nie zostało powiedziane do końca”, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica II”, 169, red. M. Roszczynialska, Kraków 2015, s. 257–272.

Mowa metaforyczna w doświadczaniu transcendencji, „Świat i Słowo”, 2014, nr 2, s. 83–98.

Emil Zegadłowicz. Daleki i bliski, Katowice 2015 (współredakcja)

Problemy genologii dziennikarskiej i prasowej na łamach „Zeszytów Prasoznawczyc”’, w: „Zeszyty Prasoznawcze” – analiza zawartości (1957–2012). Metody, tematy, autorzy, red. M. Kawka, R. Filas, P. Płaneta, Kraków 2016, s. 217–270.

Malarskie inspiracje w poezji Wita Jaworskiego, w: Ut pictura poesis. Wokół korespondencji sztuk, red. P. Rosiński, Z. Trzaskowski, Kielce 2016, s. 53–66.

Okolice Zegadłowicza, Kraków 2020 (współredakcja)