prof. dr hab. Henryk Czubała

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

dr hab. Henryk Czubała – profesor Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Legnicy.

Absolwent filologii polskiej w Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie w 1986 r. obronił doktorat pt. Awangarda krakowska w literaturze polskiej po 1945 roku (promotor: prof. dr hab. Jan Błoński). Stopień doktora habilitowanego w dziedzinie literaturoznawstwa uzyskał na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Pracował w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, w Uniwersytecie Pedagogicznym im KEN w Krakowie oraz na stanowisku starszego redaktora w redakcji Życia Literackiego. Uczestniczył w kształtowaniu linii programowej czasopisma literackiego Lektura a jako redaktor naczelny stworzył kwartalnik społeczno – kulturalny Akademii Pedagogicznej w Krakowie Konspekt. Od 2007 r. pełni społeczną funkcję prezesa Fundacji Czartak Muzeum Emila Zegadłowicza w Gorzeniu Górnym. Obecnie pracuje na stanowisku profesora w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Legnicy. Jest członkiem rady naukowej Przeglądu Historyczno – kulturalnego Wadoviana i zespołu recenzentów Studia de Cultura wydawanego przez Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie.

Zainteresowania naukowe prof. Henryka Czubały obejmują historię literatury współczesnej, filozofię i teorię literatury; poezję Awangardy krakowskiej i Tymoteusza Karpowicza, teorię poezji Juliana Przybosia, historię krakowskiej personalistycznej szkoły krytyki literackiej, twórczość Doroty Masłowskiej, Janusza Głowackiego i Jerzego Pilcha, Kornela Filipowicza, Wisławy Szymborskiej, Józefa Barana, Leszka A. Moczulskiego. Jest autorem nowatorskiej koncepcji pomodernistycznego nurtu polskiej literatury dwudziestowiecznej (Realizm metafizyczny. Literatura w poszukiwaniu formy pojemnej, Kraków 2009).

Wybrane publikacje (2009-2016)

Czytanie przeciw interpretacji, ”Estetyka i Krytyka”, 2009, nr 15/16 (2/2008-1/2009), s.13-26.

Ku światu uwidaczniającemu się, ”Estetyka i Krytyka”, 2009/2010, nr 17/18, s. 161-178.

Autobiograficzne narracje Czesława Miłosza w poetyce wzywania, ”Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis nr 68. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia VII”, Księga Jubileuszowa Profesora Janusza Sowińskiego, Kraków 2009, s. 148-160.

Czesława Miłosza wędrówki metafizyczne, w: Czesław Miłosz. Tradice – současnost – recepce. Materiály z mezinárodní vědecké konference uskutečněné w Ostravě ve dnech 16.–17. řijna 2008 u přiležitosti 50. výročí výtisku Rodné Evropy Czesława Miłosze, red. Mieczysław Balowski, Jiři Muryc, Seria:(Acta Facultati Philosophiae), Ostrava: Ostravská Univerzita. Filozofická Fakulta, 2009, s. 91-107.

Realizm metafizyczny. Literatura w poszukiwaniu formy pojemnej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Prace Monograficzne nr 531, Kraków 2009, s. 299.

Poza horyzontem modernistycznym. O poezji Tymoteusza Karpowicza, w książce zbiorowej: Między retoryką manifestów a nowoczesnością. Literatura – sztuka – film, red. K. Jaworski, P. Rosiński, Kielce 2011, s. 33-48.

Fajerwerki żenady” (uwagi o czytaniu Masłowskiej), ”Zdanie”, 2012, nr 1-2, s. 112-114.

Zakazane dzielnice: o twórczości Doroty Masłowskiej, ”Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria”, 2012, z. 12, s. 205-213.

Kamienna muzyka. Tymoteusza Karpowicza muzyczne doświadczanie świata, w: Kamień w literaturze, języku i kulturze, t. I, red. M. Roszczynialska i K. Wądolny-Tatar, Kraków 2013, s. 227-239.

Magazyn dla kobiet jako opowieść, ”Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura V”, Kraków 2013, s. 178–189.

Tymoteusza Karpowicza doświadczanie rzeczy słowem, ”Estetyka i Krytyka”, 2013, nr 2, s. 43–58.

Zmierzch literackiej sztuki przedstawiania, ”Świat i Słowo”, 2013, nr 2, s. 35–52.

Jak powstaje poezja? Poetyckie jazdy, wyboje i skrętacze Harasymowicza, w: Jerzy Harasymowicz. Poeta Krakowa, Bieszczadów i Sądecczyzny, red. B. Faron, Kraków 2014, s. 119–134.

Zbigniew Bauer (4 grudnia 1952 – 11 kwietnia 2014) i jego myślenie o kulturze medialnej, ”Zeszyty Prasoznawcze”, Kraków 2014, t. 57, nr 1 (217), s. 137–144.

 ”Nic, co zostało powiedziane, nie zostało powiedziane do końca”, ”Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica II”, 169, red. M. Roszczynialska, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2015, s. 257–272.

Mowa metaforyczna w doświadczaniu transcendencji, ”Świat i Słowo”, 2014, nr 2, s. 83–98.

Tom rozpraw o twórczości Emila Zegadłowicza pod red. H. Czubały, K. Kłosińskiego, K. Latawiec, W. Próchnickiego, Emil Zegadłowicz. Daleki i bliski, Katowice 2015, tu: H. Czubała, Emila Zegadłowicza doświadczanie świata, s. 57–77.

Problemy genologii dziennikarskiej i prasowej na łamach ”Zeszytów Prasoznawczych”, w: ”Zeszyty Prasoznawcze” – analiza zawartości (1957–2012). Metody, tematy, autorzy, red. M. Kawka, R. Filas, P. Płaneta, Kraków 2016, s. 217–270.

Malarskie inspiracje w poezji Wita Jaworskiego, w: Ut pictura poesis. Wokół korespondencji sztuk, red. P. Rosiński, Z. Trzaskowski, Kielce 2016, s. 53–66.