prof. dr hab. Peter Švorc

prof. dr hab. Peter Švorc – kierownik Katedry Historii Najnowszej Słowacji w Instytucie Historii Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Preszowskiego w Preszowie (Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove).

Absolwent historii i filozofii na Uniwersytecie Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach (UPJŠ) filia w Preszowie (1981 r.). W latach 1981-1982 pracował jako adiunkt w Muzeum Wschodniosłowackim w Koszycach, następnie jako adiunkt w Instytucie Historii Wydziału Filozoficznego UPJŠ w Preszowie (odborný asistent, Katedra dejín FF UPJŠ v Prešove; 1983-1998). Po usamodzielnieniu się Uniwersytetu Preszowskiego (PU), który został wydzielony z UPJŠ w Koszycach, dr hab. Peter Švorc został adiunktem w Instytucie Historii i Archiwistyki Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Preszowskiego w Preszowie (doecent, Katedra slovenských dejín a archívnictva FF PU v Prešove). Od 1998 r. jest wykładowcą historii Słowacji – najpierw jako adiunkt (1998-2003), a od 2004 r. profesor z nominacji prezydenta Republiki Słowackiej. W latach 2003-2005 kierownik Katedry Historii Słowacji i Archiwostyki FFPU, w 2011 r. prodziekan Wydziału, od 2012 r. kierownik Katedry Historii Najnowszej Słowacji.

Zainteresowania badawcze prof. Petera Švorca skupiają się wokół historii społeczno-gospodarczej i politycznej Czechosłowacji w latach 1918-1946, dziejach Europy Środkowej w XX w. oraz historii Kościoła w XX w. ze szczególnym uwzględnieniem protestantyzmu na Słowacji.

Wybrane publikacje (1988-2014)

Monografie i rozdziały w monografiach:

Podtatranské premeny, Košice 1988.

Profily prvých (T. G. Masaryk, M. R. Štefánik, E. Beneš, M. Dula, K. Kramář, V. Šrobár), Prešov 1990.

Zrod republiky. (Dobové dokumenty, spomienky a stanoviská 1914 – 1918), Košice 1991.

Rozbíjali monarchiu. Populárny slovník osobností česko-slovenského odboja 1914 – 1918, Košice 1992.

Duleba A., Ištók R., Matlovič R., Kónya P., Švorc P., Mušinka M., Zakarpatsko, Bratislava 1995, s. 119-150.

Stručné dejiny Podkarpatskej Rusi. II. 1918 – 1946, Prešov 1996.

Zakliata krajina. Podkarpatská Rus 1918 – 1946, Prešov 1996.

Švorc P. a kolektív, Führer durch das historische Prešov, Prešov 1997.

Pavol Kovaľ. Mestská hromadná doprava v Prešove 1949 – 1999, Prešov 1999.

Švorc P. a kolektív, A Guide to Sacred Sightseeing and Ecclesiastical Life of Prešov, Prešov 2000.

Krajinská hranica medzi Slovenskom a Podkarpatskou Rusou v medzivojnovom období (1919 – 1939), Prešov 2003.

Švorc P. a kolektív, Svidník v premenách času, Sabinov 2005.

Švorc P. a kolektív, Sprievodca po historickom Prešove (2. doplnené vydanie), Prešov 2006.

Zakletá zem. Podkarpatská Rus 1918 – 1946, Praha 2007.

Švorc P., Derfiňák P., Mesto v pohybe, Prešov 2009.

Švorc P. a kolektív, Veľká doba a jej dôsledky. Prešov v 20. rokoch 20. storočia, Prešov 2012.

Keď sa dedinou strigy preháňali, Prešov 2013 (umelecká literatúra)

Švorc P., Derfiňák P., Východné Slovensko a Židia v medzivojnovom období. Sondy do spoločensko-politického, hospodárskeho a kultúrneho života, Prešov 2014.

Pollák M a Švorc P. (ed.), Spišské exody v 20. storočí, Bratislava 2015.

Publikacje pokonferencyjne:

(ed.), MUDr. Ľudovít Markušovský a jeho doba, Wien – Bratislava – Prešov 1993,

(ed.), Spiš v kontinuite času, Prešov – Bratislava – Wien 1995.

Schwarz K., Švorc P. (Hgg.), Die Reformation und ihre  Wirkungsgeschichte in der Slowakei, Wien 1996.

Švorc P., Harbul’ová L. (eds), Stredoeurópske národy na križovatkách novodobých dejín 1848-1918, Prešov – Bratislava – Wien 1999.

Švorc P., Danilák M., Heppner H. (eds.), Veľká politika a malé regióny 1918 – 1939, Prešov – Graz 2002.

Švorc P., Harbul’ová L., Schwarz K., Cirkvi a národy strednej Európy (1800 – 1950), Prešov – Wien 2008.

Švorc P., Heppner H. (eds.), Veľká doba v malom priestore. Zlomové udalosti v mestách stredoeurópskeho priestoru a ich dôsledky (1918 – 1929), Eds. Prešov – Graz 2012.