prof. dr hab. Tadeusz Bujnicki

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

prof. dr hab. Tadeusz Bujnicki (ur. 1933) – historyk literatury polskiej, profesor zwyczajny, emerytowany profesor Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pracował na Uniwersytecie Jagiellońskim (1955-1973 i 1986-2003), Uniwersytecie Śląskim (1973-1986) i Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie (1996-1999). Wykładowca polonistyki na Uniwersytecie Wileńskim (Vilniaus Uniwersitetas). Profesor honorowy Uniwersytetu Opolskiego. Obecnie profesor i wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego oraz wykładowca Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Białej. Członek Komitetu Nauk o Literaturze (2009-2011) oraz krakowskiego Oddziału Historycznoliterackiego PAN, członek kolegium redakcyjnego Ruchu Literackiego. Przewodniczący Komitetu Okręgowego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Kieruje projektami z dziedziny literatury i kultury pogranicza północno-wschodniego (Litwa (ze szczególnym uwzględnieniem Wilna) Łotwa – tereny dawnych polskich Inflant). Współorganizator cyklu sesji naukowych poświęconych Sienkiewiczowi: Sienkiewicz jako składnik tożsamości narodowej. Z kim i przeciw komu?(Warszawa – Kiejdany – Wilno – Łuck – Zbaraż – Beresteczko (2003, 2004, publikacja w 2007 r.), Czyja Afryka (Warszawa 2009), Mały Sienkiewicz (Warszawa 2010). Współorganizator licznych konferencji i sympozjów międzynarodowych, m.in. w Wilnie – Życie literackie Wilna i Wileńszczyzny w latach 1831-1941 w 1997 r.; Wilno literackie na styku kultur w 2002 r.; w Lublinie – Ostatni Obywatele Wielkiego Księstwa Litewskiego w 2003 r. oraz w Krakowie – Żagary. Środowisko kulturowe grupy literackiej w 2008 r. Wśród licznych artykułów i publikacji naukowych prof. Bujnicki porusza przede wszystkim zagadnienia prozy historycznej XIX w., ze szczególnym uwzględnieniem twórczości Henryka Sienkiewicza oraz polskiej literatury rewolucyjnej (W. Broniewski). Kieruje projektem badawczym Henryk Sienkiewicz w kulturze polskiej XX wieku w Narodowym Centrum Naukowym. Jest autorem kilkuset publikacji naukowych w tym 16 książek i dwóch podręczników dla szkół średnich:

Pozytywizm. Podręcznik literatury dla klasy drugiej szkoły średniej (14 wydań)

Starożytność, Średniowiecze, Odrodzenie. Podręcznik literatury dla kl. XI szkół średnich na Litwie (2 wydania).

Ważniejsze publikacje:

Pierwszy okres twórczości Henryka Sienkiewicza, Wydawnictwo Literackie, 1968

Władysław Broniewski, Państwowy Instytut Wydawniczy, 1972

Trylogia Sienkiewicza na tle tradycji polskiej powieści historycznej, Prace Komisji Historycznoliterackiej PAN w Krakowie, t. 31, Kraków 1973

Polska nowela współczesna, t. 2, red. T. Bujnicki, J. Kajtoch, Wydawnictwo Literackie 1975

Potop Sienkiewicza: powieść i film, T. Bujnicki, A. Helman, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1977

Studia z literatury pozytywistycznej i młodopolskiej, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Katowice 1977

O poezji rewolucyjnej, Wydawnictwo Śląsk, 1978

W kręgu przemian polskiej prozy XX w. Zbiór studiów, red. T. Bujnicki, Prace Komisji Historycznoliterackiej PAN w Katowicach, t. 1, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1978

Henryk Sienkiewicz. Wybór nowel i opowiadań, oprac. T. Bujnicki, Wrocław 1979

Katastrofizm i awangarda, red. T. Bujnicki, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 1979

Sienkiewicz i historia. Studia, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1981

Proza Andrzeja Struga, Analizy i syntezy. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego t. 448, 1981

Literatura epoki pozytywizmu, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach t. 218, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1982

Bunt żywiołów i logika dziejów, Wydawnictwo Śląsk, 1984

Władysław Broniewski. Wiersze i poematy, oprac. T. Bujnicki, Wydawnictwo Łódzkie 1984

Przełom antypozytywistyczny w polskiej świadomości kulturowej końca XIX wieku, red. T. Bujnicki, J. Maciejewski, Instytut Badań Literackich PAN, Ossolineum, 1986

Polska powieść historyczna XIX wieku, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1990

Sienkiewicza powieść z lat dawnych, Universitas, Kraków 1996

Trylogia Sienkiewicza. Leksykon, T. Bujnicki, A. Rataj, Znak, 1998

Światopogląd i poetyka: szkice o powieściach historycznych Henryka Sienkiewicza, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, Kraków 1999

Zaniechane stronice Trylogii czyli Sienkiewicza skreślenia ostatniej chwili, Biblioteka tradycji literackich, t. 22, Collegium Columbinum, 1999

Szkice wileńskie. Rozprawy i eseje, Biblioteka Tradycji Literackich, t. 4 Prace Katedry Kultury Literackiej Pogranicza, Collegium Columbinum, 2002

Kresy i pogranicza w literaturze, red. T. Bujnicki, K. Łozowska, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005

Pozytywista Sienkiewicz: Linie rozwojowe pisarstwa autora Rodziny Połanieckich, Biblioteka Tradycji Literackich, Collegium Columbinum, 2007

Henryk Sienkiewicz w kulturze polskiej, red. T. Bujnicki, K. Stępnik, Wydawnictwo Uniwersytetu M. Skłodowskiej-Curie, 2007

W Wielkim Księstwie Litewskim i w Wilnie, Wydawnictwo DiG, 2010

Teodor Bujnicki: ostatni bard Wielkiego Księstwa Litewskiego, Colloquia Orientalia Bialostocensia, t. 1, Książnica Podlaska, 2012