Publikacje za rok 2005

1. Jan Paweł II Zasłużony dla Powiatu Wadowickiego, red. J. Łasak, Rada Powiatu Wadowickiego, Wadowice 2005, s. 50 [1], il., fot.
oprawa miękka, 30 cm
Publikacja została wydana z okazji nadania Janowi Pawłowi II przez Radę Powiatu Wadowickiego tytułu „Zasłużony dla Powiatu Wadowickiego” (25 kwietnia 2005 r.). Składa się na nią kilka artykułów poświęconych związkom papieża ze szczególnie bliskimi mu miejscami – rodzinnym miastem, wadowickim klasztorem Karmelitów Bosych „na Górce”, sanktuarium maryjnym w Kalwarii Zebrzydowskiej i sanktuarium Ludzi Gór na Groniu Jana Pawła II oraz z Andrychowem.

2. Kalwaria Zebrzydowska. Informator – przewodnik po zabytkach sztuki i architektury sakralnej,red. F. Maciołek OFM, tekst W. Murawiec OFM, Wydawnictwo Calvarianum, Kalwaria Zebrzydowska 2005, s. 76, fot.
oprawa miękka, 22 cm
Praktyczny przewodnik po zabytkach sztuki i architektury sakralnej Kalwarii Zebrzydowskiej. Opis kompleksu klasztornego oraz kaplic składających się na Dróżki Męki Pańskiej i Dróżki Matki Bożej uzupełnia historia miasta i fundacji. Niewątpliwym atutem publikacji jest wykaz dzieł sztuki oraz ich wykonawców i fundatorów w okresie od 1600 r. do roku 1935.

3. Korzeniowski J. I., Uśmiech Wadowic, Wrocław 2005, s. 72, rys.
oprawa miękka, 21 cm
Uśmiech Wadowic to zbiór anegdot i ciekawostek z życia znanych wadowiczan. Autor w lekki i żartobliwy sposób przedstawił w swojej książce wydarzenia z życia dwudziestu trzech osób urodzonych bądź blisko związanych z miastem, będących jednocześnie znanymi artystami, duchownymi czy wojskowymi. Na kartach Uśmiechu Wadowic Korzeniowski przywołał postacie Wincentego Bałysa, gen. Waleriana Czumy, ks. Leonarda Prochownika czy profesora gimnazjalnego Tytusa Zegadłowicza, w życiorysie każdego odnajdując zabawną i ciekawą historię.
Encyklopedyczne zapisy historyków, publicystów o ludziach z Wadowic są suche, bezbarwne, sztampowe: data urodzenia, zrobił, napisał, namalował to i tamto, walczył, wybudował – data goni datę… Brak im ciepła i uśmiechu. Charakterystyki, relacje są poważne, sztywne, bezbarwne, jak się opisuje kamienne pomniki na cokołach. Nikt z biografów lub historyków nie ujawnia, że człowiek – choćby stał na najwyższym piedestale – miał serce, uśmiech, nerwy, gniew, radość i zwykłe ludzkie słabości.
Dopiero wyłowione z zapomnienia historyjki, anegdoty, ciekawostki z życia tych ludzi sprawiają, że wielkie postacie, „pomniki”, stają się dla nas żywe, ciekawe, bliższe zrozumienia, godne naszego współczucia lub podziwu. Dzięki nim postacie historyczne i osoby sławne schodzą z kamiennych postumentów, stając się po prostu ludźmi takimi jak my – ze swoimi słabościami, marzeniami i indywidualnym poczuciem humoru. (Ze Wstępu)

4. Mała ojczyzna Jana Pawła II, 27 lat pontyfikatu: Santo subito!, red. L. Sosnowski, zdj. A. Bujak, „Biały Kruk”, Kraków 2005, s. 133, fot.
oprawa twarda, 31 cm
Poszerzone, III wydanie albumu ilustrującego związki Karola Wojtyły – Jana Pawła II z rodzinną miejscowością. Publikacja, bogato ilustrowana zdjęciami Adama Bujaka w kompozycji graficznej Leszka Sosnowskiego, prowadzi czytelnika od urodzin przyszłego papieża na ul. Kościelnej poprzez lata szkolne i gimnazjalne po późniejsze powroty do Wadowic, do których Karol wracał jako ksiądz, biskup, kardynał i papież.

5. Małopolska: regiony, regionalizmy, małe ojczyzny, t. 7, red. E. Chudziński, Małopolski Związek Regionalnych Towarzystw Kultury, Kraków 2005, s. 351, il., fot.
oprawa miękka, 24 cm
Kolejny tom rocznika wydawanego przez Małopolski Związek Regionalnych Towarzystw Kultury oraz krakowską Wojewódzką Bibliotekę Publiczną we współpracy z Polskim Towarzystwem Historycznym. Pismo jest jedynym na terenie Małopolski wydawnictwem ciągłym, prezentującym zagadnienia związane z regionalizmem w kontekście interdyscyplinarnym. Na łamach rocznika ukazują się artykuły z zakresu historii, etnografii, dziedzictwa kulturowego regionu oraz literatury i sztuki.
W siódmym tomie opublikowano fragment wspomnień Wincentego Bogdanowskiego (1894 – 1982), przechowywanych w Dziale Rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej. Urodzony w Ślemieniu autor wspomnień był doktorem prawa, dyrektorem ćmielowskich Zakładów Ceramicznych a we wrześniu 1939 r. pełnił funkcję wiceprezydenta a przez kilka dni prezydenta Krakowa. Więzień gestapo i major AK po wojnie współorganizował Wydział Ceramiczny na krakowskiej AGH. Prezes Bractwa Kurkowego. Publikowany na łamach rocznika tekst pt. Moje wspomnienia czasy gimnazjalne (podał do druku Sylwester Dziki) dotyczy lat młodości autora, które spędził w murach wadowickiego gimnazjum (1906 – 1913). Wincenty Bogdanowski, który w szkole był m.in. prezesem czytelni studenckiej i kierownikiem gimnazjalnej orkiestry, scharakteryzował grono pedagogiczne i pozaszkolną działalność uczniów, zwracając uwagę na powstający w tym czasie skauting i Stałe Drużyny Polowe.
W roczniku znalazł się także interesujący tekst Teresy Kolber, która w artykule Charakterystyka archiwaliów parafii Wadowice opisała zawartość parafialnego archiwum.

6. Polak A., 12 pułk piechoty Ziemi Wadowickiej: 1775 – 1939, Oficyna Wydawnicza „Ajaks”, Pruszków 2005, s. 98, il., fot.
oprawa miękka, 24 cm
Publikacja autorstwa ppłk. dr. Andrzeja Polaka, jest monografią 12 pułku piechoty. Historyk, rodem z Andrychowa, ujął w książce dzieje formacji, począwszy od Regimentu pieszego XII (1775 – 1793), poprzez 12 Pułk piechoty Księstwa Warszawskiego (1806 – 1813), Pułk 12 piechoty liniowej (1830 – 1831), po utworzenie 12 Pułku Piechoty Ziemi Wadowickiej. Szczególną uwagę autor poświęcił udziałowi jednostki w kampanii wrześniowej.

7. Szkice z organizacji kultury fizycznej, red. A. Nowakowski, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2005, s. 139, fot., tab.
oprawa miękka, 23 cm
Niniejszy zbiór stanowi rezultat prac badawczych Zakładu Prawa, Organizacji i Ewolucji Kultury Fizycznej Instytutu Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Były one prowadzone przez zespół pracowników pod przewodnictwem kierownika Zakładu – prof. UR, dr. hab. Andrzeja Nowakowskiego w latach 2002 – 2005.
Zbiór składa się z dwóch części. W pierwszej [- -] zostały przedstawione zagadnienia z zakresu kształtowania się makrostruktur oraz mezostruktur organizacyjnych kultury fizycznej w Polsce (w tym na Podkarpaciu), począwszy od roku 1918 poprzez okres Polski Ludowej aż do przełomu XX i XXI stulecia – do roku 2005. [- -]
Druga część zbioru zawiera osiem artykułów poświęconych współczesnym zagadnieniom prawno-organizacyjnym polskiej, w tym podkarpackiej kultury fizycznej. Autorzy artykułów zamieszczonych w tej części opracowania sięgają również do mikrostruktur zarządzania kulturą fizyczną na szczeblu wybranych gmin: Głogowa Małopolskiego [- -], Kalwarii Zebrzydowskiej i Stryszowa [- -]. (Ze Wstępu)

8. The Papal Town of Wadowice, Parafia ONMP w Wadowicach, Drukarnia i Wydawnictwo Grafikon, Wadowice 2005, s. 35, fot.
oprawa miękka, 19 x 20 cm
Wydana w całości w języku angielskim przez parafię Ofiarowania NMP w Wadowicach broszura składa się z czterech rozdziałów poświęconych kolejno: historii Wadowic, dziejom domu rodzinnego Karola Wojtyły – Jana Pawła II oraz dwóm wadowickim parafiom.

9. Wadowickie Środowisko Plastyczne 2005 [wystawa], Wadowicki Dom Kultury, Drukarnia i Wydawnictwo Grafikon, Wadowice 2005, s. 22, il.
oprawa miękka, 30 cm
Katalog wystawy zorganizowanej przez Wadowickie Centrum Kultury w dniach 25 lutego – 31 marca 2005 r. w Muzeum Miejskim na Kościelnej. Na ekspozycji zaaranżowanej przez Monikę Grabowską-Pniak zaprezentowano wówczas prace blisko 60 artystów, reprezentujących różne techniki – malarstwo, rzeźbę, grafikę i haft artystyczny. Kuratorką wystawy była Anna Zając.
„Wadowickie Środowisko Artystyczne” jest mozaiką stylów, technik plastycznych i możliwości twórczych. Jest także mozaiką osobowości, – pięćdziesięciu siedmiu autorów prac – którą tworzą profesjonaliści i amatorzy, plastycy z dużym dorobkiem twórczym i dopiero rozpoczynający swoją artystyczną drogę.
Nicią wiążącą wszystkich tworzących jest „zakorzenienie” w ziemi wadowickiej, z której wyrośli przynależność do tradycji regionu. Tu się urodzili bądź kształcili, tu mają rodziny, znajomych. Do tego miejsca wracają… (Ze Wstępu)