Publikacje za rok 2008

1. B. Belgrau OCD, Wadowicki Karmel, Grafikon, Wadowice 2008, [8] s.

okładka miękka, format ‒ 20 cm

2. A. Bujak, Tutaj wszystko się zaczęło…, słowo Jan Paweł II, fotografie Adam Bujak, Marcin Bujak, Wydawnictwo Biały Kruk, Kraków 2008, 143 [1] s.

format ‒ 29 cm

W albumie Tutaj wszystko się zaczęło ‒ jak zwykle w wydawnictwach Białego Kruka ‒ bardzo starannie dobrane zostały teksty, w tym papieskie. Słowo Jana Pawła II rzecz jasna dominuje, ale są tu i homilia Benedykta XVI, i rys historyczny miasta, a także podane w telegraficznym skrócie kalendarium życia i twórczości Karola Wojtyły (do momentu wyboru na papieża). A podpisy pod zdjęciami… Ileż w nich ciekawych wiadomości, dat, faktów, nazwisk, konkretnych komentarzy. (J. Szczerbińska, Tutaj wszystko się zaczęło, „Niedziela” 2008, nr 35, s. 19)

3. A. Nowakowski, Tragedia barwałdzka 24 listopada 1944 roku: relacje naocznych świadków, Drukarnia i Wydawnictwo Grafikon, Wadowice 2008, 62 s.

Publikacja dotyczy tragedii kolejowej w Barwałdzie Średnim, która miała miejsce 24 listopada 1944 r. Tego dnia niemiecki pociąg wojskowy wiozący transport dla Wehrmachtu zderzył się z pociągiem pospiesznym relacji Zakopane – Kraków. W wyniku tego zderzenia śmierć poniosło ponad 130 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Ta jedna z najtragiczniejszych pod względem ofiar śmiertelnych tragedia kolejowa przez kilkadziesiąt lat pozostawała praktycznie nieznana.

4. A. Nowakowski, Turystyka kolejowa w Wadowicach w okresie galicyjskim i międzywojennym: (1887–1939), w: Szkice z dziejów turystyki na Podkarpaciu, red. A. Nowakowski, Grafikon, Wadowice 2008, s. 35-62.

oprawa miękka, format – 15 cm x 21 cm

5. K. Koźbiał, Pod zaborem austriackim, czyli galicyjski rozwój Wadowic (1772-1918), w: Tożsamość galicyjska z perspektywy Polski i Ukrainy, red. P. Czubik, Z. Mach, Bielsko-Biała 2008, s. 78-90.

Okres 146 lat pozostawania w granicach państwa austriackiego stał się dla Wadowic dostrzegalnym czasem rozwoju, przynajmniej od roku 1819, kiedy to do miasta nad Skawą przeniesiono stolicę cyrkułu. Rozważania sprowadzają się do stwierdzenia, iż rozwój ten był podyktowany kilkoma istotnymi czynnikami. Należy do nich zaliczyć: otrzymanie przez Wadowice ważnej roli administracyjnej (urzędy, sąd obwodowy), rozwój szkolnictwa średniego (gimnazjum otwarte w 1866 r.), umieszczenie w mieście siedziby 56 Pułku Piechoty, wreszcie doprowadzenie do Wadowic kolei w 1887 r. Wszystko to przyczyniło się do nabrania przez miasto nad Skawą charakteru ważnego ośrodka regionalnego, jego rozwoju gospodarczego i demograficznego.

6. K. Koźbiał, Z dziejów turystyki w Beskidzie Małym w latach 1827-2003, w: Szkice z dziejów turystyki na Podbeskidziu, red. A. Nowakowski, Grafikon, Wadowice 2008, s. 9-33.

W artykule przedstawiono najistotniejsze fakty związane z dziejami turystyki w Beskidzie Małym w okresie 1827-2003. Cezura przyjęta w rozważaniach jest podyktowana z jednej strony pierwszymi informacjami o charakterze turystycznym, przekazanymi przez pruskiego oficera, topografa i geografa Albrechta von Sydowa, z drugiej oficjalnym przyjęciem nazwy Groń Jana Pawła II (zamiast Jaworzyny), co stanowiło wyraz uznania dla najbardziej znanego „turysty beskidzkiego”. Autor omawia m.in. powstanie szlaków i organizacji turystycznych, schronisk górskich (w szczególności pod Leskowcem), wreszcie rozwój turystyki w tym paśmie Beskidów po 1945 r.

7. S. Książek, Ponikiew. Śladami naszych przodków 1395-2005, Drukarnia Tabil, Ponikiew 2008, 339 s.

oprawa miękka, format – 24,5 cm x 20,5 cm

Książka ta stanowi zapis kilkuletniej pracy autora nad historią Ponikwi. Jest próbą rekonstrukcji dziejów wsi od najdawniejszych czasów aż po prawie dzień dzisiejszy. Jedne z najciekawszych i najbardziej wartościowych fragmentów tej publikacji dotyczą opisu codziennego życia mieszkańców Ponikwi, obyczajów, obrzędów, tym ciekawszych, że część z nich niestety już znikła lub powoli zanika. Książka jest napisana zrozumiałym językiem. Jej wartość podnoszą niewątpliwie liczne zdjęcia i tabele.

8. Szkice z dziejów turystyki na Podbeskidziu, red. A. Nowakowski, Oficyna Wydawnicza Grafikon, Wadowice 2008, 95 s.

oprawa miękka, format – 15 cm x 21 cm

Artykuły i szkice zawarte w niniejszej publikacji ukazują rozwój turystyki na Podbeskidziu. Chronologiczne opracowanie obejmuje okres do przełomu XIX i XX w. aż po lata 90. XX w.. Zakres przedmiotowy dotyczy kilku zagadnień: turystyki górskiej, zarówno pieszej, jak i narciarskiej, a także infrastrukturalnych, w tym także komunikacyjnych, uwarunkowań uprawiania turystyki. Ponadto opracowanie zawiera także szkic poświęcony największej tragedii górskiej II Rzeczypospolitej, która wydarzyła się pod Babią Górą 14 lutego 1935 r.

9. Śladami Jana Pawła II po Małopolsce. Przewodnik, oprac. K. Bzowski, J. Tokarski, BOSZ, Olszanica 2008, 247 s.

oprawa zintegrowana, format ‒ 12 cm x 22 cm

Przewodnik prowadzi śladami Karola Wojtyły – Jana Pawła II. Od Wadowic do Krakowa, przez górskie szlaki i wszystkie miejsca ważne w życiu wielkiego Polaka. W 2008 r. w oficynie wydawniczej BOSZ przewodnik ukazał się także w wersji angielskojęzycznej w pomniejszonym formacie i objętości (9,5 cm x 14 cm; 80 s.) The Routes of John Paul II.

10. P. Zuchniewicz, Lolek. Młode lata papieża, Wydawnictwo Prószyński i S-ka, Warszawa 2008, 328 s.

oprawa twarda, format – 15 cm x 21 cm

Książka ta jest fabularyzowaną biografią Karola Wojtyły. Odnaleźć w niej można opisy dzieciństwa, okresu nauki szkolnej i studiów w Krakowie, a także dramatyczne lata okupacji. Przedstawia młodzieńcze dokonania artystyczne Karola Wojtyły oraz okoliczności podjęcia decyzji o wstąpieniu do seminarium duchownego. Publikacja ta wzbogacona jest licznymi zdjęciami, a oparta została na wspomnieniach osób, które zetknęły się z Karolem Wojtyłą, na wydarzeniach odnotowanych w kalendariach oraz na dokumentach z epoki.

11. Zarys dziejów parafii i kościołów w Suchej Beskidzkiej, red. S. Bogacz, Drukarnia i Wydawnictwo Grafikon, Sucha Beskidzka 2008, 79 s.

format ‒ 21 cm

12. Wadowice. Kartki z rodzinnego albumu, red. Piotr Wyrobiec, Drukarnia i Wydawnictwo Grafikon, Wadowice 2008, 230 s.

oprawa twarda, format – 23,5 cm x 29,5 cm

Na kartach albumu ukazano ilustracje Wadowic sprzed wybuchu II wojny światowej. Ilustracjom tym, które podzielone zostały na grupy tematyczne, towarzyszą słowa niezbędnego komentarza. Najpierw czytelnik ogląda miasto z daleka, potem kolejno poznaje różne przejawy działalności gospodarczej ówczesnych wadowiczan, ich niezwykle bogatą aktywność kulturalną, obiekty sakralne i życie religijne w mieście. Album kończy wspomnienie o nieistniejącym już 12 Pułku Piechoty.