dr hab. Tomasz Graff

Tomasz Graff – dr hab. nauk humanistycznych, historyk, absolwent Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2001 r. obronił z wyróżnieniem pracę magisterską: Polscy biskupi obrządku łacińskiego wobec kryzysu w Kościele Powszechnym w latach 1439-1449, napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Krzysztofa Baczkowskiego). Promocję doktorską uzyskał na WH UJ w 2006 r. na podstawie dysertacji: Polski episkopat monarchii jagiellońskiej wobec państwa i Kościoła w dobie soborów powszechnych XV wieku, napisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Krzysztofa Baczkowskiego. Stypendysta MEN i stypendium im. S. Estreichera UJ. Od 2007 r. związany z Papieską Akademią Teologiczną a następnie Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Wykładowca na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego PAT (2007-2008), asystent (2008-2010) a od 2010 r. (do chwili obecnej) adiunkt w Katedrze Dziejów Kultury i Wychowania (od 2013 r. Katedra Dziejów Kultury), Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJPII w Krakowie. W latach 2012-2016 zastępca Dyrektora Instytutu Historii Sztuki i Kultury, a od 2016 r. prodziekan ds. studenckich Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJPII w Krakowie. W 2019 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego za rozprawę Marcin Campius Wadowita (ok. 1567-1641). Duchowny i profesor Uniwersytetu Krakowskiego.

Sekretarz, a następnie (do chwili obecnej) członek redakcji „Folia Historica Cracoviensia”. Członek Komisji Środkowoeuropejskiej PAU, Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, Polskiego Towarzystwa Historycznego / Oddział w Krakowie, sekretarz Zarządu Towarzystwa Naukowego Societas Vistulana oraz Zarządu Inicjatywy Małopolskiej im. króla Władysława Łokietka (2010). W swojej pracy badawczej zajmuje się historią Kościoła w Polsce w dobie późnośredniowiecznych soborów, kulturą staropolską i dziejami Wadowic.

Od 2013 r. współpracuje z Wadowickim Centrum Kultury. Ekspert przy organizacji wystaw, w latach 2017-2018 opiekun naukowy w projekcie Muzeum Miejskiego w Wadowicach ”Wadowicka Szkoła Genealogów”.

W jego dorobku naukowym znajduje się kilkanaście monografii, ponad sto artykułów książkowych, w tym hasła w Encyklopedii Katolickiej (Lublin 2010 – 213), Wielkiej Księdze Patriotów Polskich, (Kraków 2013) i Poczcie władców Polski (Kraków 2003), oraz liczne artykuły w czasopismach naukowych. Z rocznikiem ”Wadoviana” związany od 2001 r., autor artykułów i recenzent.

 

Wybrane publikacje:

Monografie:

420 lat Szkół Nowodworskich. Wydanie Jubileuszowe I Liceum Ogólnokształcącego im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie, Kraków 2008.

Episkopat monarchii jagiellońskiej w dobie soborów powszechnych XV wieku, Kraków 2008.

Wadowice – siedem wieków historii, Kraków 2009.

B. Frale, Całun Jezusa Nazarejczyka [red. polska T. Graff], Kraków 2012.

B. Frale, Templariusze i Całun Turyński [red. polska T. Graff], Kraków 2011.

Ecclesia semper reformanda. Kryzysy i reformy średniowiecznego Kościoła, Kraków 2013.

Historia vero testis temporum. Księga Jubileuszowa poświęcona Profesorowi Krzysztofowi Baczkowskiemu w 70. rocznicę urodzin, Kraków 2008.

Kościół w Polsce wobec konfliktu z zakonem krzyżackim w XV wieku. Studium z dziejów kultury politycznej polskiego episkopatu, Kraków 2010.

Śladami Świętej Królowej Jadwigi i jej epoki, Kraków 2013.

Świat Bizancjum. Bizancjum i jego sąsiedzi 1204-1453 [red. polska T.Graff], red. oryg. A. Laiou, C. Morrisson, Kraków 2013.

Średniowieczne korzenie Polski. Historia dla każdego [współautor Karol Graff], Kraków 2015.

Marcin Campius Wadowita (ok. 1567-1641).Duchowny i profesor Uniwersytetu Krakowskiego, Kraków 2018.

Artykuły w książkach:

Biskupi krakowscy wobec króla Władysława Łokietka (1320-1333) na tle problemów epoki – wybrane aspekty, w: Lipnica Murowana. Gród króla Władysława Łokietka, Kraków 2007, s. 139-152.

Biskup krakowski Zbigniew Oleśnicki wobec schizmy bazylejskiej (1439-1449), w: Zbigniew Oleśnicki – książę kościoła i mąż stanu. Materiały z Konferencji Sandomierz 20-21 maja 2005 roku, Kraków 2006, s. 195-204.

Commentarii, w: Joannis Dlugossii Annales seu Cronicae incliti Regni Poloniae, Cracoviae 2005, s. 451-583.

Czy istniał kult św. Jadwigi królowej na Litwie w dobie nowożytnej?, w: Św. Jadwiga Królowa a chrystianizacja Litwy, Kraków 2010, s. 78-103.

Grzegorz z Sanoka jako arcybiskup lwowski, w: W 600-lecie urodzin Grzegorza z Sanoka. Studia o Grzegorzu z Sanoka i jego czasach, Sanok 2008, s. 56-71.

Hierarchia kościelna państwa jagiellońskiego wobec problematyki czeskiej w pierwszej połowie XV wieku, w: Wspólnoty małe i duże w społeczeństwach Czech i Polski w średniowieczu i w czasach wczesnonowożytnych, Kraków 2010, s. 121-140.

Hierarchia miast w Chorografii Jana Długosza, w: Klasztory, miasta i zamki w życiu i twórczości Jana Długosza, red. J. Rajman, D. Żurek, Kraków 2016, s. 253-267.

Historia; Historia Polski(niesygnowane), w: Nowa Encyklopedia Szkolna, Kraków 2004, s. 18-116.

Jadwiga Andegaweńska (ok. 1373/1374-17 lipca 1399), w: Poczet władczyń Polski, red. B. Czwojdrak, 2017, s. 213-219.

Kirchliche Eliten im mittelalterlichen Krakau, w: Die Eliten der Städte im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit, Hrsg. M. Diefenbacher, O. Fejtová, Z. Noga, Documenta Pragensia Monographia. Series Cracovia-Norimberga-Praga: Archiv hl. m. Prahy 2016, s. 175-208.

Komentarz, w: Jana Długosza Roczniki czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego, Warszawa 2006, s. 19-462.

Kraków i Uniwersytet krakowski w czasach błogosławionego Stanisława Kazimierczyka, w: Święty Stanisław Kazimierczyk CRL (1433-1489). Postać – Środowisko – Kultura – Dziedzictwo, Kraków 2010, s. 163-173.

Ks. Dziersław Borzymowski CRL w służbie państwa polskiego i Kościoła, w: Klasztor Bożego Ciała Kanoników Regularnych Laterańskich w Krakowie w okresie przedtrydenckim. Ludzie – Wydarzenia – Kultura, Łomianki 2012, s. 157-176.

Kultura religijna i intelektualna prowincji małopolskiej w poźnym średniowieczu i w początkach doby nowożytnej na przykładzie Wadowic, w: Kultura religijna i społeczna Małopolski od XIII do XVI wieku, Tarnów 2011, s. 207-221.

Marcin Wadowita – wybawca arianina Fausta Socyna: portret miłosiernego profesora w dobie srebrnego wieku, w: Miłosierdzie – teoria i praktyka życiowa, Kraków 2009, s. 281-295.

Mikołaj Trąba jako gospodarz archidiecezji halickiej i gnieźnieńskiej, w: Mikołaj Trąba. Mąż stanu i prymas Polski. Materiały z Konferencji. Sandomierz 13-14 czerwca 2008 roku, Kraków 2009, s. 89-101.

Patron I Liceum Ogólnokształcącego w Wadowicach: Magnificus Martinus Campius Vadovius (ok. 1567-1641), dziekan Wydziału Teologicznego i wicekanclerz Akademii Krakowskiej, w: Wadowickie Gimnazjum oraz Liceum – znane i nieznane. W 150-lecie powstania Gimnazjum w Wadowicach 1866-2016, Nowy Sącz 2016, s. 15-38.

Patronat cystersów mogilskich nad kościołem pw. Wszystkich Świętych w Wadowicach i problem jego statusu parafialnego w XIV-XVIII wieku, w: Cistercium Mater Nostra, Kraków 2016.

Pobożność barokowa w świetle testamentu profesora Marcina Wadowity, w: Sacrum w mieście – średniowiecze i wczesna epoka nowożytna, Kraków 2016, s. 201-214.

Polityka Jagiellonów wobec Wadowic do roku 1564. Zarys problematyki, w: Jagiellonowie i ich świat. Dynastia królewska w drugiej połowie XV i w XVI w., red. B. Czwojdrak, J. Sperka, P. Węcowski, Kraków 2016, s. 249-266.

Professor Marcin Wadowita (1567 – 1641), an Example of a Brilliant Academic Career in Old Kraków, w: Transformation of Central european Cities in Historical Development (Košice, Kraków, Miskolc, Opava): from the middle ages to the e nd of the 18 th Century., Košice 2013, s. 84-93.

Rozterki religijne biskupów monarchii jagiellońskiej w dobie tzw. II unii polsko-węgierskiej 1440-1444, w: Religijność. Wymiar prywatny i publiczny, Kraków 2007, s. 129-148.

Świętosław (zm. ok. 1410), karmelita, kapelan papieski, bp łucki, w: Polski Słownik Biograficzny, Kraków 2017.

Poland and King Wladislas III’s Crusade Against the Turks , w: Holy War and Cultural Transformation in Late Medieval and Early Modern East-Central Europe, Kraków – Mainz 2017.

Zbigniew Oleśnicki jako kanonik wiślicki. Z dziejów kariery kościelnej w późnym średniowieczu, w: Przeszłość jest czasem narodzin. Z dziejów Wiślicy i jej związków z Krakowem. Materiały z sympozjum historycznego zorganizowanego w Wiślicy, 23 października 2005 roku, Kraków 2006, s. 105-115.

Artykuły w czasopismach:

Jan Hus and Poland and the Polish in the years 1410-1415, ”Perspektywy Kultury”, 6, 2015, s. 45-67.

Neue Festlegungen zur theologischen Reflexion von Martinus Vadovius, ”Folia Historica Cracoviensia” 2015, s. 147-168.

Nieznane fakty z życia rajcy wadowickiego Mateusza Kępki (zm. 1602), ojca Marcina Wadowity w świetle dokumentów z Archiwum Parafialnego Bazyliki ONMP w Wadowicach z lat 1585, 1599 i 1616, ”Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, nr 18, 2015, s. 13-25.

Sobór w Konstancji wobec monarchii polsko-litewskiej, ”Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne”, 141, z.2, 2014, s. 509-526.

Odkrycie barokowego ołtarza z Wadowic w kościele parafialnym w Łazanach, ”Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, nr 17, 2014, s. 212-219.

Biskup krakowski Zbigniew Oleśnicki (1423-1455) wobec husytyzmu i polityki polsko-czeskiej, ”Mediaevalia Historica Bohemica, 17/1 2014, s. 127-167.

Matys Pieniążek. Wadowiczanin, piwowar krakowski z XVI wieku”Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”,nr 16, 2013, s. 7-24.

Professor Marcin Wadowita (1567-1641), an Example of a Brilliant Academic Career in Old Kraków, ”Mesto a dejiny”, R.1, cz.1-2, 2012, s. 79-89.

Augustianin Paweł Vois Wadowita (zm.1616), ’”Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, nr 15, 2012, s. 123-126.

Wpływ kryzysu Kościoła Powszechnego na społeczeństwo polskie w I połowie XV wieku – wybrane zagadnienia, ”Analecta Cracoviensia”, 44, 2012, s. 217-240.

O zapomnianym wadowiczaninie, nieznanym portrecie Marcina Wadowity i wadowickim pochówku księżniczki piastowskiej, ”Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, nr 14, 2011, s. 189-201.

Wadowiczanie w Krakowie. Kariera akademicka i kościelna Marcina Wadowity i jego poprzedników. ”Analecta Cracoviensia, 43, 2011, s. 285-297.

Hierarchia kościoła katolickiego w Polsce wobec Wielkiej Wojny z Krzyżakami, ”Wiadomości Historyczne”, 3, 2011, s. 5-9.

Mikołaj Trąba z Sandomierza jako współtwórca zwycięstwa grunwaldzkiego, ”Studia Sandomierskie”, 18(2), 2011, s. 5-19.

Polska hierarchia kościelna wobec zmian na tronie po śmierci Władysława Jagiełły na tle stosunków z Litwą, ”Analecta Cracoviensia”, 41, 2009, s. 391-408.

Piotr Tafiłowski, Jan Łaski (1456-1531) kanclerz koronny i prymas Polski, Wydawnictwo Sejmowe Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007, ss. 476, ”Studia Źródłoznawcze”, 47, 2009, s. 258-261.

Długosz wobec Żydów, pogan, heretyków i schizmatyków, ”Zeszyty Długoszowskie”, 8, 2009, s. 65-76.

Działalność polityczna Zbigniewa Oleśnickiego i polskiej hierarchii kościelnej w dobie tzw. burzy koronacyjnej, ”Folia Historica Cracoviensia, 14, 2008, s. 75-85.

Studenci z Wadowic w świetle Metryki Uniwersytetu Krakowskiego z lat 1400-1508, ”Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, nr 11, 2008, s. 7-13.

Biskupi monarchii jagiellońskiej wobec herezji husyckiej w I połowie XV wieku, ”Nasza Przeszłość”, 109, 2008, s. 37-54.

Jan z Turobina zwany Turobiniuszem (1511 – 1575). Portret duchownego, uczonego, bibliofila i poety, ”Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, nr 10, 2006, s. 95-101.

Stosunki Polski ze Stolicą Apostolską na tle wyboru pseudopapieży od czasów wczesnopiastowskich do soboru pizańskiego – wybrane aspekty i zarys problematyki, ”Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego-Prace Historyczne”, 131, 2004, s. 43-75.

Uposażenie altarii św. Anny przy kościele farnym w Wadowicach w świetle fundacji Mikołaja Komorowskiego z 1621 r., ”Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, nr 7, 2002, s. 94-99.

Z dziejów bractwa różańcowego w Wadowicach, ”Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, nr 7, 2002, s. 90-93.

Kariery burmistrzów wadowickich – Franciszek Opydo jako student Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego (1876-1881), ”Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, nr 6, 2001, s. 89-93.

W. W. Hallo, K. L. Younger (eds.), „The Context of Scripture”, vol. 1: Canonical Compositions from the Biblical World, Leiden-New York-Köln 1997, J. E. Brill, ss. 600, ”Historia”, 5(2), 1997, s. 300-301.